UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Toespraak van de voorzitter

Beste vrienden,

Vandaag zijn we opnieuw samen om het feest van de UBA te vieren. Het is een jaarlijkse traditie die ons toelaat om de leden van onze organisatie samen te brengen, niet alleen omdat de wet het ons gebiedt, maar ook omdat het de ideale gelegenheid is voor onze leden om heel wat verantwoordelijken te ontmoeten. Een goeie raad: maak hier gretig gebruik van!

Claude - ON7TKOm ons Congres extra belangstelling te geven, hebben de organisatoren voor de editie 2012 tal van nevenactiviteiten voorzien. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Jules ON5HQ en zijn ploeg medewerkers in naam van de UBA te bedanken voor de uitstekende organisatie. Net zoals vorig jaar is het klassieke scenario van ons Congres ook dit jaar even dooreengeschud. Vorig jaar vonden velen dat het experiment geslaagd was. Het leek vanzelfsprekend om ook dit jaar deze trend verder te zetten.

Proficiat aan al wie aan dit Congres heeft meegewerkt!

Na een goedgevulde carrière zet John ON4UN een punt achter zijn mandaat als bestuurder van de UBA. Ik zeg “een goedgevulde carrière” en… beste vrienden, dat is ook zo! Voor zover we ons weliswaar onvolledig archief kunnen geloven, begon John zijn UBA-carrière als “Traffic Manager” in de jaren ’63 tot ’65. In ’83 treedt hij opnieuw toe tot de HF-commissie als “Technical Manager”. Tien jaar later, in ’94, wordt hij ook DM van Oost-Vlaanderen en twee jaar later treedt hij toe tot het UBA-bestuur. Gedurende 16 jaar zal John deel uitmaken van het UBA-bestuur waarvan negen jaar als nationale voorzitter. Talrijk zijn de realisaties waar John zich achter gezet heeft. Denken we aan de tijd van de engineering toen meerdere diensten van de UBA grondig werden gewijzigd. Zijn talrijke tussenkomsten bij het BIPT hebben ervoor gezorgd dat onze hobby kon mee evolueren met de moderne tijd. Als dank voor al dit goeds werd John tijdens de Algemene Vergadering van 2009 tot erevoorzitter benoemd. In naam van ons allen wil ik John ON4UN bijzonder bedanken voor zijn jarenlange inzet.
Dank u John!

In de volgende punten wil ik het graag hebben over alles waarmee “we” momenteel bezig zijn. Deze realisaties zijn niet het werk van uw voorzitter maar eerder het werk van alle medewerkers die uw voorzitter omringen. Samen zijn we sterk en met hoe meer we zijn, hoe sterker we zijn! In het volgende overzicht, zal ik waarschijnlijk onvolledig zijn. Mijn excuses hiervoor!

De traditie gebiedt ons om elk jaar hulde te brengen aan de collega’s die ons voorgoed hebben verlaten in het afgelopen jaar. Vorig jaar maakte ik melding van een lange lijst. Maar dit jaar is het niet veel beter! De vergrijzing gaat gewoon verder. Reden om zoveel mogelijk de initiatieven te steunen waarbij jongeren in contact komen met onze hobby. Indien alles goed gaat, organiseren Tommy ON3TD en Lisa PA2LS, IARU Jeugdcoördinator, een internationaal jeugdkamp in België. Samen met de VERON zal de UBA voor de nodige steun zorgen. In het voorbije jaar werden opnieuw een aantal ARISS-verbindingen gerealiseerd. De aanwezigheid van André Kuipers PI9ISS aan boord van het ISS was een extra stimulans om de krantenkoppen te halen. De samenwerking met RiSX en de jongerenwerkgroep is en blijft een opportuniteit voor onze secties om de nodige knowhow op te doen om activiteiten naar de jeugd toe te organiseren. “CM’s”, maak er gebruik van!

Meer dan ooit is en blijft de UBA een organisatie die in de eerste plaats de belangen van de radioamateurs verdedigt. Initieel werden die belangen voornamelijk bij de RTT besproken. Later werd dat het BIPT. De laatste jaren is daar heel wat verandering in gekomen. Na het Ministerie van Volksgezondheid, zijn daar de gewestelijke milieudiensten bijgekomen. In de drie gewesten worden we geconfronteerd met niet minder dan drie verschillende reglementen! Dat maakt het allemaal niet gemakkelijk, vooral omwille van het feit dat de politiek ervoor zorgt dat de bestaande reglementen van tijd tot tijd worden herzien, met alle gevolgen van dien.

We kunnen intussen stellen dat het SAR-dossier in Vlaanderen voor de radioamateurs een gunstige evolutie heeft gekend. Zoals in Nederland, is hier een meldingsplicht van kracht, voor zover niet meer dan 175 uren effectief wordt uitgezonden binnen een periode van één jaar. Volgens onze berekeningen valt het leeuwendeel van de radioamateurs binnen deze groep. Ik wil iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen tot het bekomen van het eindresultaat, in het bijzonder Freddy ON3FDS, Jacques ON4AVJ en Patrick ON4PN met hun specifieke acties.

Daarmee is de kous echter nog niet af! We vernamen onlangs dat er nieuwe debatten zijn gevoerd in het Waals Parlement omtrent de stralingsdossiers. Gelukkig hebben we ook hier trouwe medewerkers die zich voor de goeie zaak willen inzetten. Ik denk o.a. aan Olivier ON4EI voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Andy ON4GB voor Wallonië. Terloops wil ik graag Pierre ON6GB bedanken voor de jarenlange opvolging van deze zeer gevoelige dossiers. Pierre wil vanaf nu een stapje opzij zetten.

Publiek in de zaalHet gevaar zit niet enkel bij de stralingsdossiers maar ook de taks op de pylonen baart opnieuw de nodige zorgen. Het begon enkele maanden geleden naar aanleiding van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarbij de GSM-operatoren ongelijk kregen van de rechter. In de gemeente Evergem hebben onze acties om de radioamateurs te vrijwaren van een taks op pylonen van meer dan 20m gefaald. Heel onlangs vernamen we dat onder leiding van de vereniging van de Brusselse Gemeenten een nieuw voorstel wordt verspreid voor het heffen van een taks op antennes. Intussen werden reeds stappen ondernomen om de radioamateurdienst te vrijwaren van een dergelijke taks. De toekomst zal uitwijzen of we in onze opzet zijn geslaagd, de acties zijn immers nog volop aan de gang.

Maar ook de antennedossiers zelf blijven in vele gevallen een heikel punt bij de administraties voor ruimtelijke ordening van de verschillende gewesten. Dankzij de expertise van Pierre ON6GB en Steven ON4SLB hebben we reeds verschillende dossiers tot een goed einde kunnen brengen. Een 19 jaar aanslepend antennedossier is na een negatief advies van de Raad van State ook bij Europa afgewezen. Dit brengt ons opnieuw bij het begin. Er is nog een lange weg af te leggen. Een uitspraak op Europees niveau vereist dat alle rechtsmiddelen uitgeput zijn op nationaal en regionaal niveau. Dit vraagt tijd… veel tijd. Gelukkig hebben we toch iets geleerd. Bij het verdedigen van onze antennedossiers zullen we rekening houden met deze conclusies. Hoe dan ook, we blijven ijveren om deze materie te behandelen op ministerieel niveau. Ook hier is nog een lange weg af te leggen!

Dat we niet altijd ons gelijk halen in dergelijke dossiers, zal je intussen wel begrepen hebben. Het verplicht ons om met de nodige compromissen akkoord te gaan. Dit alles moet voor iedereen duidelijk maken, hoe belangrijk een sterke organisatie is. De sterkte van onze vereniging vertaalt zich niet alleen door het aantal leden, maar ook door een goede en gestructureerde organisatie. Een krachtig UBA moet elke zendamateur en SWL overtuigen van het belang van de UBA.

Wat we al lang verwacht hadden is eindelijk gekomen: de consultatie van het BIPT. Hoewel we wisten dat het zou komen, waren we toch verrast. Dit keer hebben we keuzes moeten maken. Het waren moeilijke keuzes. Er waren ook veel opties. Toch is Rik ON7YD erin geslaagd een nuchtere analyse te maken van de vele ideeën. Net zoals in de andere dossiers moesten compromissen worden gemaakt. Nu de Raad van het BIPT de beslissing genomen heeft, en de teksten zijn gepubliceerd op de BIPT-website, zijn de nieuwe regels van kracht. Ik hoop dat de meeste leden van de UBA zich kunnen terugvinden in de nieuwe regelgeving. Vanaf nu is het wachten op het nieuw Koninklijk Besluit dat ons al lang beloofd is en waar tal van nieuwe mogelijkheden voorzien zijn. Hopelijk mag ik in mijn volgende toespraak vertellen dat het KB intussen realiteit is geworden.

Publiek in de zaalIk heb het reeds meermaals herhaald: de UBA is een dienstverlenende vereniging. Dat is ook zo. Vorig jaar hadden we het over de QSL-dienst en het UBA Service Bureau, dit jaar is CQ-QSO aan de beurt. Johan ON5EX, onze hoofdredacteur voor CQ-QSO, had ons al een tijdje geleden gevraagd om een stap opzij te mogen zetten. Samen hebben we gezocht naar een waardige opvolger. En die hadden we uiteindelijk gevonden. Intussen heeft onze kandidaat opnieuw afgezegd. We zijn dus opnieuw op zoek naar een redacteur. Bij deze wil ik Johan ON5EX in naam van de UBA van harte danken voor het gepresteerde werk. Gedurende meer dan tien jaar heeft Johan gezorgd voor uitstekend redactiewerk. We wensen ook Georg ON8AIR veel succes toe in zijn nieuwe job als redacteur van de eCQ-QSO. Johan en Georg blijven verder deel uitmaken van onze redactieploeg.

Dat er rond B-EARS ook heel wat te doen is, bewijzen de vergaderingen van deze ochtend. In de eerste plaats wordt gekeken om de interne organisatie op punt te stellen. De UBA-commissie B-EARS wil zo snel mogelijk een overeenkomst sluiten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Nu de nieuwe beleidsvoerders stevig in het zadel zitten, zouden we vanaf nu opnieuw vooruitgang moeten boeken in deze onderhandelingen. Hopelijk wordt dit binnenkort afgerond met een goede overeenkomst.

Elk jaar houden we eraan onze kaderleden bijeen te brengen. Het zijn onze CMs, DMs, Managers en commissiemedewerkers die ervoor zorgen dat de UBA is wat ze nu is. En het kan nog beter! Daarom komen we samen om ons te beraden hoe we ons nog beter kunnen organiseren. Tijdens de dag van onze kaderleden te Leuven die doorging op 11 oktober 2011 kwam zowel de interne als externe communicatie uitvoerig aan bod. Het is de bedoeling om gevolg te geven aan de conclusies die toen geformuleerd werden. Intussen werden twee werkgroepen rond ‘communicatie’ opgestart. In dit geval gaat het over de werkgroep ‘interne communicatie’ en de werkgroep ‘communicatie naar buiten’. In het verlengde van deze werkgroep werd ook een werkgroep 2014-18 opgestart. Het gaat in het bijzonder over de Eerste Wereldoorlog die binnen twee jaar herdacht wordt. Ook de radioamateurs hebben hier een pioniersrol in gespeeld. Wij willen dit graag op passende wijze in het daglicht plaatsen.

De UBA-agenda is steeds goed gevuld. Het zijn onze secties die aan de basis liggen van heel wat activiteiten. En daar zijn we blij mee. Eens te meer heeft de UBA de reputatie van levendige organisatie. Dit is te danken aan al die vrijwilligers die het beste van zichzelf geven voor hun vereniging, voor hun mederadioamateurs, voor hen die het radioamateurisme hoog in het vaandel voeren. Dankzij de CMs, DMs, Managers en hun medewerkers en tenslotte het voltallige UBA-bestuur, is de UBA geworden wat ze nu is.

Sta me toe iedereen te bedanken. In eerste instantie jullie allemaal om hier aanwezig te zijn. Ik wil ook alle UBA-kaderleden bedanken die hebben bijgedragen tot de goede werking van onze vereniging. Nog een allerlaatste woord van dank gaat naar onze partners en onze familie die ons steunen in het beleven van onze prachtige hobby! Ik wens u allen nog een aangenaam UBA-congres toe.

Leve de UBA!