UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag van de statutaire algemene vergadering van 8 mei 2021

1. Opening van de Algemene Vergadering
De voorzitter, Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK, opend de vergadering om 10.00 uur en heet de leden welkom op de algemene ledenvergadering. Er zijn 47 leden aangemeld. Alle leden zijn in orde met hun lidmaatschap.

2. Korte inleiding door de voorzitter
Zie "toespraak van de voorzitter".

3. Verslag van de penningmeester Egbert Hertsen, ON4CAS
Egbert ON4CAS gaf eerst het woord aan de commissarissen, Jantje Moeyersons ON7CFI en Luc Baumans ON7BAU. Twee keer per jaar voeren de commissarissen een grondig onderzoek uit van de verschillende rekeningen. Jantje Moeyersons leest het verslag van de commissarissen voor (zie CQ-QSO 3-4/2021 op pag. 7).
Vervolgens licht de penningmeester de balans voor 2020 toe. Door kennisgeving in de chatbox keurt de Algemene Vergadering de balans van 2020 goed (38 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen).
Vervolgens heeft de penningmeester de begroting voor 2021 toegelicht. Na de beantwoording van de vragen gaat de vergadering over tot stemming. De Algemene Vergadering keurt de begroting voor 2021 goed (43 stemmen voor, 1 onthouding en geen stemmen tegen).

4. Benoeming van de commissarissen voor de periode 2021-2022
De twee commissarissen, Jantje Moeyersons ON7CFI en Luc Baumans ON7BAU, stelden zich herkiesbaar en werden in hun functie bevestigd (40 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen).

5. Goedkeuring van de verkiezingen

De voorzitter verwijst naar de verkiezingsaankondiging die in maart-april in CQ-QSO is gepubliceerd, op bladzijde 7.

5a. CM Verkiezingen
In secties waar er slechts één kandidaat is voor de functie van CM, waren er geen verkiezingen en wordt aan de Algemene Vergadering van de UBA gevraagd om deze kandidaten voor te dragen.
In secties waar er geen kandidaat is, vragen we de huidige CM om aan te blijven tot een vervanger is gevonden. Indien een vervanger wordt gevonden, zal hij/zij ad interim worden benoemd door de Raad van Bestuur en indien mogelijk zal deze benoeming worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA.
In de afdelingen waar er twee CM-kandidaten zijn, werd in de loop van april een online stemming gehouden. Alle leden van de betrokken secties werden in kennis gesteld van de te volgen procedure. De benoeming wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA (42 stemmer voor, 1 onthouding en geen stemmen tegen).

De Voorzitter geeft het woord aan de Franstalige Secretaris, Paul Delmelle ON6DP, die de namen voorleest van de CM's van de Franstalige secties die door de Algemene Vergadering zullen worden voorgedragen.
De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de Nederlandstalige secretaris, Karel Cornelis ON7TA, die de namen voorlas van de CM's van de Nederlandstalige secties die door de Algemene Vergadering moeten worden voorgedragen.
De Algemene Vergadering heeft de benoeming van de CM's bekrachtigd.

5b. Verkiezingen van bestuurders
Dit jaar lopen de mandaten van 3 bestuurders ten einde. De drie betrokken bestuurders hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor een nieuw mandaat van drie jaar. De Algemene Vergadering wordt verzocht de drie kandidaat-bestuurders te benoemen.

De drie kandidaat-bestuurders, Karel Cornelis - ON7TA, Paul Demelle - ON6DP en Bruno Massart - ON7ZB, worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd tot bestuurder voor een periode van drie jaar (44 stemmen voor, 1 onthouding en geen stemmen tegen). De Voorzitter feliciteert hen met hun benoeming.

De Voorzitter deelt vervolgens mee dat Peter ON4BWT, de Nederlandstalige secretaris, enkele weken geleden zijn functie als directeur van de UBA heeft neergelegd. In een brief die hij deze week ontving, vroeg hij om dit ontslag te bevestigen op de Algemene Vergadering, hetgeen nu gebeurt. De Algemene Vergadering besluit en bekrachtigt dit ontslag.

6. Vragen van de leden
Zoals gebruikelijk spreekt de voorzitter de kandidaten voor de organisatie van het UBA-congres in de komende jaren toe. Het sectie MCL (Mechelen) was voorgesteld om het UBA-congres te organiseren in 2021. Dit evenement werd opnieuw uitgesteld tot 2022, op zaterdag 7 mei. In 2023 zal de sectie CRD (Durnal) de organisatie verzorgen. Er is op dit moment geen kandidaat voor 2024. De sectie RAM (Moucron) is kandidaat voor 2025 en Leuven (LVN) viert zijn 100-jarig bestaan in 2027.

De voorzitter demonstreerde vervolgens de nieuwe UBA-website. Verschillende pagina's werden getoond. Een deel van de inhoud van de oude website kan met behulp van software naar de nieuwe website worden overgebracht. Veel pagina's met complexe inhoud moeten echter handmatig worden overgebracht. Er is dus nog maanden werk voor de boeg!

De leden van de Raad beantwoordden de verschillende vragen van de leden:

ON3FDS: Freddy stelde voor om op het UBA Congres in Mechelen (MCL) in 2022 een speciale inspanning te doen om jongeren aan te trekken...
ON1BN: Kris wees erop dat het de bedoeling is om op het congres in Mechelen (MCL) aanwezig te zijn in de publieke ruimte; Technopolis trekt veel gezinnen aan.
ON6TI: wijst erop dat zij op de congressen (MCL, RAM...) verschillende activiteiten voor jongeren aanbiedt. Er zijn andere secties die ook mee kunnen doen: BTS, PHI...
ON7ZB: Hoe zit het met de ruismeetstations?
ON7TA: UBA heeft twee ENAMS-stations besteld die de ruis zullen meten ... ze zullen eind juli worden geleverd. We zijn nog op zoek naar 2 locaties ... Een gedetailleerde beschrijving zal worden gepubliceerd op de website.
ON7WZ: Frederic meldde dat ON4UB actief is op 3700 kHz. Hij vraagt om informatie en medewerkers. Zie on4ub.wordpress.com
ON4IJ: Hoe kunnen we het grote publiek bewust maken van "radio"?
ON6TI: Wij moeten op zoek gaan naar plaatsen waar het grote publiek en jongeren aanwezig zijn (b.v. Euro Space Center).

7. Sluiting van de Algemene Vergadering
De voorzitter ON7TK dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur.