UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag van de statutaire algemene vergadering van 5 september 2020

Alle deelnemers aan de Algemene vergadering zijn op het ogenblik van de vergadering in orde met hun UBA-lidmaatschap.

Naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen die door de overheid zijn uitgevaardigd, heeft de Raad van Bestuur besloten om zijn algemene vergadering per videoconferentie te houden om de wettelijke vereisten met betrekking tot de wetgeving inzake verenigingen zonder winstoogmerk te respecteren.

Sommige punten die gewoonlijk op de dagorde van de Algemene Vergadering staan, worden uitgesteld tot volgend jaar (overhandiging van bekers, beroep op de overledene, ...). Alleen de verplichte formaliteiten zullen op deze Algemene Vergadering worden behandeld.

Alle leden van de vereniging zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering via videoconferentie.


1. Opening van de Algemene Vergadering
De voorzitter, Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK, opent de vergadering om 10.00 uur en heet de leden welkom op de algemene ledenvergadering. Er zijn 51 leden aangemeld.

2. Korte inleiding door de voorzitter
Zie "toespraak van de voorzitter".

3. Verslag van de penningmeester Egbert Hertsen, ON4CAS
De voorzitter vraagt de penningmeester Egbert Hertsen, ON4CAS, om de balans voor 2019 en de begroting voor 2020 voor te stellen... Hij herinnert de Algemene Vergadering dat de vriend Alain ON3ALL, die zijn mandaat als commissaris heeft zien verlengen door de Algemene Vergadering van 2019, enkele weken geleden plotseling is overleden. We verliezen in de persoon van Alain, een trouwe en gewaardeerde medewerker. Hij dankt Alain voor alles wat hij gedaan heeft...

3a. Verslag van de Commissarissen
Egbert zal eerst het woord geven aan onze commissaris... Na het overlijden van ON3ALL is het Luc ON7BAU die Alain vervangt en het verslag van de commissarissen in beide talen voorleest.

3b. Voorstelling van de balans 2019
Vervolgens licht de penningmeester de balans voor 2019 toe en beantwoord alle vragen van de leden. Door kennisgeving in de chatbox keurt de Algemene Vergadering de balans van 2019 goed met één onthouding en één stem tegen.

3c. Voorstelling van de begroting 2020
Voor de begroting 2020 zijn aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van de COVID-crisis. Hier volgt de toelichting:
Niemand kon de gevolgen van de gezondheidscrisis voorzien toen de begroting voor 2020 werd opgesteld. Een groot aantal activiteiten kon bijvoorbeeld niet plaatsvinden als gevolg van de Corona-maatregelen (Algemene Vergadering, Fieldday, IARU Conferentie, HAM Radio in Friedrichshafen, Horizon, enz.).
De geplande uitgaven voor deze activiteiten en initiatieven konden niet worden gerealiseerd. Aangezien de UBA geen spaarbank is, heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, besloten ervoor te zorgen dat deze bedragen worden teruggegeven aan de secties.
De kortingen voor 2020 zullen worden verhoogd tot 20% van het lidmaatschapsgeld. Daarnaast ontvangt elke sectie een premie van € 80,00. De CM is op de hoogte gebracht van deze beslissing.
Na de beantwoording van de vragen gaat de vergadering over tot stemming. De Algemene Vergadering keurt de begroting voor 2020 goed met één onthouding en één stem tegen.

De voorzitter wenst de twee commissarissen-onderzoekers alsook onze penningmeester te danken voor het professioneel en gewetensvol werk. Hij bedankt Alain, Luc en Egbert.

4. Benoeming van de commissarissen voor de periode 2020-2021
De twee commissarissen, Jantje Moeyersons ON7CFI en Luc Baumans ON7BAU, stelden zich verkiesbaar en werden in hun functie bevestigd.

5. Goedkeuring van de verkiezingen
De voorzitter verwijst naar de verkiezingsaankondiging die in maart-april in CQ-QSO is gepubliceerd, op bladzijde 7.

5a. CM-verkiezingen
In secties waar er slechts één kandidaat is voor de functie van CM, waren er geen verkiezingen en wordt aan de Algemene Vergadering van de UBA gevraagd om deze kandidaten voor te dragen.
In secties waar er geen kandidaat is, vragen we de huidige CM om aan te blijven tot een vervanger is gevonden. Indien een vervanger wordt gevonden, zal hij/zij ad interim worden benoemd door de Raad van Bestuur en indien mogelijk zal deze benoeming worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA.
In de afdelingen waar er twee CM-kandidaten zijn, werd in de loop van april een online stemming gehouden. Alle leden van de betrokken secties werden in kennis gesteld van de te volgen procedure. De benoeming wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering van de UBA.

De Voorzitter geeft het woord aan de Franstalige Secretaris, Paul Delmelle ON6DP, die de namen voorleest van de CM's van de Franstalige secties die door de Algemene Vergadering zullen worden voorgedragen.
De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de Nederlandstalige secretaris, Peter Waterschoot ON4BWT, die de namen voorlas van de CM's van de Nederlandstalige secties die door de Algemene Vergadering moeten worden voorgedragen.
De Algemene Vergadering heeft de benoeming van de CM's bekrachtigd.

5b. DM-verkiezingen
De Voorzitter geeft het woord aan de Franstalige Secretaris, Paul Delmelle ON6DP, die de namen voorleest van de DM's in de Franstalige districten die voor de Algemene Vergadering worden voorgedragen.
De voorzitter gaf vervolgens het woord aan de Nederlandstalige secretaris, Peter Waterschoot ON4BWT, die de namen voorlas van de DM's van de Nederlandstalige districten die voor de Algemene Vergadering worden voorgedragen.
De Algemene Vergadering bekrachtigd de benoeming van de DM's.

5c. Verkiezingen van bestuurders
Dit jaar lopen de mandaten van drie bestuurders ten einde. De drie betrokken bestuurders hebben zich opnieuw kandidaat gesteld voor een nieuw mandaat van drie jaar. De Algemene Vergadering wordt verzocht de drie kandidaat-bestuurders te benoemen.

De drie kandidaat-bestuurders, Stefan Dombrowski - ON6TI, Egbert Hertsen - ON4CAS en Rik Strobbe - ON7YD, worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd tot bestuurder voor een periode van drie jaar. De Voorzitter feliciteert hen met hun benoeming.

6. Vragen van de leden
Zoals gebruikelijk spreekt de voorzitter de kandidaten voor de organisatie van het UBA-congres in de komende jaren toe. Het sectie MCL (Mechelen) was voorgesteld om het UBA-congres te organiseren in 2020. Dit evenement wordt uitgesteld tot zaterdag 8 mei 2021. In 2022 zal de sectie CRD (Durnal) de organisatie verzorgen. Er is op dit moment geen kandidaat voor 2024. De sectie Leuven (LVN) viert zijn 100-jarig bestaan in 2027.

De voorzitter stelt voor dat sectievoorzitters onderzoek zouden doen naar de geschiedenis van hun sectie, bijvoorbeeld om een eeuwfeest te vieren. Hij herinnert de vergadering eraan dat de UBA-website een archief heeft dat alleen toegankelijk is voor leden en dat voor dit doel kan worden geraadpleegd.

De leden van de Raad beantwoordden de diverse vragen van de leden.
Ziehier een overzicht:

Jacques ON5HAM in verband met activiteit onder de 9 kHz. Hebben de andere secties meer info? Wat is het standpunt van het BIPT? De frequenties onder 9 kHz zijn niet gereglementeerd. Men kan doen wat men wil maar niet met een radioamateur call!
Het BIPT regelt de banden tussen 10 kHz en 100 GHz. In België zitten er geen radioamateurs op deze frequentie omdat het zeer gevaarlijk kan zijn om op deze frequentie uit te zenden.

Betreffende de IARU: de UBA heeft een voorstel ingediend inzake het recht op antenne. Het idee is om een Europees overzicht te maken van de regelgeving in andere landen en een kadaster te maken. Het was de bedoeling om een analyse te maken op Europees vlak met betrekking tot het recht op antenne. HB9AMC heeft voorgesteld om te helpen maar na 2018 is niets meer ontvangen.

Meer recentelijk leek G4TEQ interesse te hebben in het project, maar de laatste twee maanden geen nieuws meer. Moet de UBA nog iets doen? Het project loopt vast. Claude ON7TK wenst niet langer de werkgroep te leiden. Twee andere projecten zijn nu prioritair (website en de omvorming van de Statuten tegen 2024).

We wachten nog steeds op info van het BIPT inzake de ON2-examens. Volgens Rik ON7YD zouden er problemen zijn met de examen software. Deze zou nog niet klaar zijn en het BITP wacht hierop alvorens examens te organiseren.

Jean-Luc ON3JLR: De opleiding in de sectie PHI loopt ten einde. Er blijkt verwarring te zijn bij bepaalde examenvragen. De tegenstrijdige vragen werden uit het examen geweerd. Voor de examens moet men de nieuwe wetgeving kennen. Er zullen geen vragen worden gesteld over de recente wetswijzigingen.

Bernard ON???: Wat zijn de objectieven van de UBA voor de komende jaren? Promotie en ontwikkeling: de UBA-website zal hiertoe bijdragen. De wijziging van de statuten voor 2024. Digitaliseren van de archieven en andere projecten naargelang de mogelijkheden van het moment. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de werking van de vereniging voor allerlei terugkerende taken. Ook dit blijft belangrijk voor goede werking van de UBA. De samenwerking tussen de secties is eveneens belangrijk. Het is de motor van de vereniging en het imago van de UBA. Deze moet dynamisch zijn en moet activiteiten organiseren. Hiervoor doet de UBA zijn best om de secties steeds meer bij te staan. Van 14% naar 20% voor 2020 en we gaan op dit elan verder.

7. Sluiting van de Algemene Vergadering
De voorzitter ON7TK dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. De voorzitter sluit de vergadering om 13.10 uur.