UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag van de statutaire algemene vergadering van 9 mei 2009

Claude ON7TK Raad van Bestuur
Claude ON7TK, Nationale Voorzitter,
neemt het woord
Luc ON7DQ heet iedereen welkom
in naam van de sectie OST/RACOO vzw

1. Opening van de algemene vergadering
De voorzitter, Claude van Pottelsberghe de la Potterie ON7TK opent de vergadering om 9.40 uur en verwelkomt de leden op deze algemene vergadering. De voorzitter verontschuldigt de Franstalige secretaris Valérie Boucher ON4LBG, afwezig om beroepsredenen.
Er zijn 164 leden aanwezig in de zaal.

2. Eregroet aan de overleden leden
De voorzitter roept de namen af van zij die ons vorig werkjaar hebben verlaten en nodigt iedereen uit om één minuut stilte in acht te nemen.

3. Organisatie van het telbureau
De voorzitter vraagt of er kandidaten zijn voor het tellen van de stemmen. ON7SS, ON4IT, ON7WF, ON7JVP en ON3APT vormen het telbureau dat zich terugtrekt om de stemmen te tellen.

4. Toespraak van de voorzitter
Zie bijlage.

5. Verslag van de ondervoorzitters Jacques Debouche ON5OO en Rik Strobbe ON7YD
Als eerste neemt de Nederlandstalige ondervoorzitter het woord. ON7YD bericht over de steeds stijgende gemiddelde leeftijd van de zendamateurs. De basisvergunning heeft deze trend een beetje afgeremd maar niettemin blijft dit een probleem dat onze aandacht vereist. Het is van groot belang onze hobby bij de jeugd in de kijker te plaatsen. De ruimtereis van Frank De Winne leent zich daartoe uitstekend.
Ook activiteiten zoals de JOTA moeten onze volle steun genieten.
Verder blikt ON7YD vooruit naar de komende editie van Horizon 2000+ waar naast de CM voortaan ook een tweede afgevaardigde per sectie welkom zal zijn.
Binnen de Nederlandstalige secties kennen de ingerichte activiteiten hun gewone gang. Dit kan gaan van hambeurzen, het inrichten van spreekbeurten en opleidingen (HAREC en basisvergunning), etentjes tot zelfs een DXpeditie. Tot slot bedankt Rik alle kaderleden voor hun inzet tijdens het voorbije jaar.

De Franstalige ondervoorzitter Jacques Debouche, ON5OO, heet alle aanwezigen welkom. Vervolgens weidt hij uit over de problematiek van de stralingsnormen. Dankzij de inzet van ON6GB, ON4UN en ON7TK konden zowel in het Waalse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de radioamateurs genieten van een vrijstelling. ON5OO verzoekt de aanwezigen om een daverend applaus voor de hele ploeg die zich hiervoor heeft ingespannen. Toch is de strijd nog niet gewonnen want na de verkiezingen van juni dreigt een herziening. Waakzaamheid tegenover deze ecologische dictatuur is geboden.
Tijdens zijn aanwezigheid op enkele IARU vergaderingen werd er o.m. op gewezen dat wij alle middelen moeten inzetten om jongeren voor onze hobby te winnen. Eerder dan een oude seinsleutel dienen we hier vooral te focussen op nieuwe technologieën zoals Echolink, D-Star, PSK31, enz... Nagenoeg alle jongeren beschikken immers over een computer.

Helaas valt te betreuren dat geen enkele Franstalige sectie zich ingeschreven heeft voor het ARISS project tijdens de ruimtereis van onze Belgische astronaut Frank De Winne.
Tot slot geeft de Franstalige ondervoorzitter een overzicht van de activiteiten in de verschillende Franstalige secties. Zo nam RBO deel aan het “Drei-Länder-Treffen 2009” te Aken; organiseerde ATH twee pedagogische dagen en activeerde CRD het speciale roepteken ON55INR. De vergaderingen van GBX zijn intussen bekend voor hun interessante voordrachten en behoudens de maandelijkse samenkomsten organiseert RAM een zondagse 2m QSO ronde. CLR bruiste evenzeer van activiteit: zo was er een etentje, een hambeurs en de deelname aan een opendeurdag.

Steeds meer secties werken ook samen. Een mooi voorbeeld hiervan was de velddag in Waals Brabant.
Niet onbelangrijk is ook de jaarlijkse beurs van La Louvière die een internationaal karakter heeft gekregen.
Tot slot dankt ON5OO iedereen die zijn steentje bijdraagt tot de goede werking van onze UBA.

6. Verslag van de secretarissen Egbert Hertsen ON4CAS en Valérie Boucher ON4LBG
De Nederlandstalige secretaris Egbert ON4CAS deelt mee dat de UBA momenteel 54 Nederlandstalige secties telt. Tijdens de verkiezingsperiode werd er bij gebrek aan een kandidaat geen CM verkozen in de secties DST & VHF. Sedert de vorige algemene vergaderingen werden er vijf bestuursvergaderingen gehouden. Zoals de voorbije jaren werd ook Horizon 2000+ ingericht ten bate van zowel de Nederlandstalige als Franstalige secties. Een buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen naar aanleiding van de geplande wijzigingen van de statuten.
In afwezigheid van Valérie ON4LBG neemt Jacques ON5OO het woord. Ook hij meldt het aantal bestuursvergaderingen en Horizon 2000+. Tijdens de verkiezingen werd in alle Franstalige secties een CM verkozen. In de provincie Henegouwen werd ON3JPJ tot DM ad interim aangesteld.

7. Commentaar en goedkeuring van de begroting 2009, van het financieel verslag 2008 en lezing van het verslag van de commissarissen door de penningmeester Eric Suy ON7QQ
Eric ON7QQ dankt ON4LD voor de medewerking en steun die hij tijdens zijn eerste jaar als penningmeester mocht ondervinden en overhandigt een geschenk.
Eric geeft een overzicht van de begroting 2009. Niemand van de aanwezige leden wenst hierover een vraag te stellen. De begroting 2009 wordt unaniem goedgekeurd.
Vervolgens wordt de balans van 2008 toegelicht.
Tweemaal per jaar vindt er een grondige controle plaats door de commissarissen.
Xavier Goddaer ON4ALY en Michel Stokowski ON6ST worden verontschuldigd. Hun verslag wordt voorgelezen. Beide commissarissen verklaren dat de balans in orde is. De balans 2008 wordt goedgekeurd, twee leden stemmen tegen terwijl één lid zich wenst te onthouden.

8. Aanduiding commissarissen 2009-2010
Beide commissarissen, Xavier Goddaer ON4ALY en Michel Stokowski ON6ST, stellen zich opnieuw kandidaat en worden in hun functie bevestigd.

9. Goedkeuring van de gewijzigde statuten van de UBA
Vermits er onvoldoende leden aanwezig waren op de bijzondere algemene vergadering van 7 februari 2009, dient de algemene vergadering te stemmen over het voorstel tot wijzigingen van de statuten. Claude ON7TK licht de wijzigingen, die ruim vooraf in het tijdschrift CQ-QSO verschenen, toe.
Op één onthouding na worden de voorgestelde wijzigingen van artikels 3 en 13, zoals gepubliceerd op blz. 7 en volgende van CQ-QSO 1/2 – 2009, goedgekeurd.

10. Goedkeuring van de verkiezingen
ON4CAS en ON5OO geven een overzicht van de verkozen CM in respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige secties. Er volgt een unanieme goedkeuring van de uitslag.
De voorzitter ON7TK feliciteert de CM met hun benoeming.
Het telbureau brengt het resultaat van de verkiezingen van de bestuurders. De voorzitter ON7TK leest het resultaat voor.
In totaal werden 953 stembrieven ontvangen.
Stemverdeling: Jean-Jacques De Rey ON7EQ 648 stemmen, Jacques Debouche ON5OO 643 stemmen en John Devoldere ON4UN 514 stemmen.
De uitslag wordt door alle aanwezigen in de zaal bekrachtigd en goedgekeurd.

11. Voorstel ereleden
Aan leden die tenminste 15 jaar een kaderfunctie uitoefen(d)en wordt een zilveren speld uitgereikt, aan zij die 25 jaar of langer zulke functie uitoefen(d)en wordt een gouden speld overhandigd. Zonder de inzet van deze mensen zou de UBA niet zijn wat ze is.
De roeptekens van de leden die voor een speld in aanmerking komen worden afgeroepen. De aanwezige leden krijgen het ereteken en een diploma overhandigd.

Omwille van hun uitzonderlijke verdiensten voor de radioamateurdienst en onze vereniging in het bijzonder worden drie leden voorgesteld als erelid.
a. De Nederlandstalige ondervoorzitter ON7YD geeft een overzicht van de verschillende functies van Jean-Claude ON5TH. De Raad van Bestuur stelt voor ON5TH postuum als erelid te benoemen.
b. De Franstalige ondervoorzitter ON5OO belicht de inzet van Pierre ON6GB en benadrukt de impact van Pierre’s doorzettingsvermogen bij de onderhandelingen omtrent de recente herziene stralingsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest. Het is niet denkbeeldig dat zonder zijn hardnekkige inzet de radioamateurs momenteel geen vrijstelling zouden hebben bekomen. De Raad van Bestuur stelt voor ON6GB als erelid te benoemen.
c. Heel wat verworvenheden die we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen zouden we nooit verkregen hebben zonder toedoen van John ON4UN. Claude ON7TK geeft een overzicht van wat ON4UN voor onze hobby en vereniging betekent. De Raad van Bestuur stelt voor ON4UN als erelid te benoemen.
De algemene vergadering wordt gevraagd te stemmen over de benoeming van de ereleden. Jean-Claude Renard ON5TH en Pierre Aubry ON6GB worden unaniem tot erelid verkozen. Op één tegenstem na benoemt de algemene vergadering vervolgens ook John Devoldere ON4UN tot erelid van de UBA.

12. Vragen en antwoorden

Vraag
ON7TK informeert naar de kandidaturen voor het inrichten van de algemene vergadering.
Dit geeft volgend resultaat:
2010: RAC verzaakt aan de inrichting van de AV 2010. De AV wordt ingericht door enkele secties in de regio Namen en zal plaatsvinden op 8 mei te Namen
2011: TLS is kandidaat-inrichter
2012: een samenwerkingsproject tussen Brussel en Waals Brabant wordt gepland.

Vraag
ON5JK vraagt waarom de repeater ON0WL niet vermeld staat op de lijst met relaisstations die tijdens de AV verspreid werd?
Antwoord
ON7TK adviseert om hierover ON4PC die aanwezig is, te contacteren. Het gaat om een vergissing die zal worden rechtgezet.

Vraag
ON7SG merkt op dat de 6m-repeater ON0GRC evenmin vermeld staat op bovenvermelde lijst?
Antwoord
ON7TK deelt mee dat het ook hier allicht om een vergetelheid gaat en adviseert om ON4PC te contacteren.

Vraag
ON4JZ vertelt dat hij zich kandidaat heeft gesteld om met zijn station deel te nemen aan de OP0HQ-activiteit tijdens het IARU HF Championship in juli, maar dat hij nog geen verdere info ontving.
Antwoord
De HF manager ON7LX is aanwezig en antwoordt dat eerst de vergunningen werden geregeld en dat de kandidaten eerstdaags meer info zullen ontvangen.

Vraag
ON5PB vraagt zich af of het niet nuttig zou zijn om bij de oproep voor kandidaturen voor allerhande functies binnen onze vereniging een duidelijke taakomschrijving bij te voegen?
Antwoord
Verschillende leden van de Raad van Bestuur wijzen erop dat deze informatie nu reeds voorhanden is. Het volstaat het Vademecum te raadplegen. Dit document moet bij elke CM ter inzage zijn.

Vraag
ON5SY is van mening dat er een discriminatie schuilt in het feit dat sommige contesten die mee door de UBA worden gesponsord niet toelaten dat één en dezelfde operator twee keer aan een wedstrijd kan deelnemen: namelijk met het gewone roepteken én met de vanity call.
Antwoord
De HF manager ON7LX antwoordt dat deze discussie op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de HF-commissie staat. Ongeacht de uitkomst van de beslissing die de commissie zal nemen, wordt de betrokkene alvast gevraagd om zich loyaal bij deze beslissing neer te leggen.

Vraag
ON7WF beklaagt zich over het feit dat hij vanwege het BIPT geen goedkeuringsattest na het indienen van zijn antennedossier ontving. Zulk attest zou bij eventuele problemen met buurtbewoners zijn nut kunnen bewijzen.
Antwoord
ON4UN antwoordt dat de UBA vanzelfsprekend niet verantwoordelijk is voor dit probleem. Er zijn verschillende klachten ter zake bekend. Het probleem werd bij het BIPT aangekaart maar er werd weinig gevolg aan onze opmerking gegeven. Momenteel behandelt het BIPT ook geen dossiers meer.

13. Uitreiking van de bekers aan de laureaten van de verschillende wedstrijden
Gaston ON4WF neemt het woord voor de uitreiking van de beker van de erevoorzitter.
Het aantal laureaten werd van vijf naar acht verhoogd terwijl de geldprijzen van de eerste vier werden verhoogd. ON7QQ overhandigt de geldprijzen aan:

Sectie Bedrag
SNW € 300
TLS € 250
NOL € 200
DNZ € 150
MCL € 100
NOK € 75
RST € 50
NNV € 25

De CM van de sectie WLD spreekt zijn verwondering uit over het feit dat zijn sectie niet voorkomt in de uitslag. Hij is er stellig van overtuigd dat het deelnameformulier werd ingezonden. ON4CAS zal de zaak verder onderzoeken.

Vervolgens reiken de HF Manager ON7LX en de VHF Manager ON6TI de bekers van de verschillende UBA-contesten uit. Vermits de VHF-bekers niet tijdig werden geleverd, zullen deze aan de laureaten per post worden toegestuurd. Ook de bekers van de UBA Lentecontest worden overhandigd.

14. Sluiting van de Algemene Vergadering
De voorzitter ON7TK dankt de sectie OST voor de organisatie van het UBA-congres. De voorzitter sluit de vergadering om 13.00 uur.

Zaal (vooraan) Zaal (achteraan)
Er zijn intussen 164 aanwezigen geteld Iedereen luistert met belangstelling