UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag en foto's van het UBA-congres 2007 te Leuven

Beknopt verslag van de Algemene Vergadering 2007

1. Opening van de algemene Vergadering.
De voorzitter, ON4UN, opende de vergadering om 09u35, en verwelkomde de UBA-leden op hun Algemene Vergadering. De voorzitter verontschuldigde de Franstalige ondervoorzitter Jean-Claude, ON5TH, wegens gezondheidsredenen.

2. Eregroet aan de overleden leden.
Na de traditionele eregroet aan de overleden leden, werd het telbureau samengesteld, dat onder leiding van ON6TI de stemmen voor bestuurders diende te tellen.

3. Toespraak van de voorzitter.
Daarna gaf de voorzitter een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. Hij had het eerst over het ontslag van 3 bestuurders (ON4CCP, ON5ZO en ON4AVJ), en lichtte de vergadering in over de reden van hun ontslag.

Het ledenaantal is voor het derde jaar op rij gegroeid en de UBA telt nu bijna 3000 leden. Dit is in eerste instantie te danken aan de inzet van velen in het kader van de basisvergunning, en nu ook aan het nieuwe HAREC-handboek en de eerste HAREC-cursussen in een aantal secties. Sedert de aanvang van de basisvergunning, nu bijna 3 jaar geleden werden niet minder dan 107 opleidingen en praktische examens georganiseerd door de UBA, terwijl er 1100 Nederlandstalige en ruim 300 Franstalig handboeken van de hand gingen. Reeds twee jaar na elkaar (2005 en 2006) organiseerde de UBA cursussen in de 10 provincies. Dit is een voorwaarde geteld in het ministerieel besluit voor de radioamateurs om aanspraak te kunnen maken op de titel van erkende radioamateurvereniging bij het BIPT. Van het UBA HAREC-handboek vonden in ruim 1 jaar tijd 500 exemplaren hun weg, samen met ca. 170 Franstalige handboeken. De eerste HAREC-cursussen gebaseerd op het nieuwe handboek zijn gegeven, en het slaagpercentage voor het BIPT-examen schijnt te zijn verdubbeld vergeleken met wat het was vóór dat het handboek voorhanden was. Daarenboven zijn een kleine honderd kandidaten na zelfstudie uit het nieuwe handboek geslaagd in het examen zonder te wachten op een georganiseerde cursus, waarvoor een hartelijk proficiat.

Een nieuw Koninklijk besluit, dat het KB van 1979 zal vervangen, en een “aanvulling” is van de nieuwe telecom-wet, zit nu bij de Raad van State en moet er nu snel komen, alhoewel de komende verkiezingen uiteraard weer eens voor vertraging kunnen zorgen. De voorlopige tekst van het KB is voor consultatie gepubliceerd op de site van het BIPT. De bijzonderste punten zijn dat we in de toekomst 2 soorten vergunningen zullen hebben, een persoonlijke vergunning, die men zal krijgen na geslaagd te zijn in het examen, en dit samen met het “certificaat”. Deze vergunning zal de roepnaam dragen van de geslaagde, maar geeft geen toelating om een station aan te leggen. Met deze “persoonlijke vergunning” zal de houder echter mogen uitzenden van bij een ander radioamateur (die een stationsvergunning heeft) of van op een clubstation. De persoonlijke vergunning blijft onbeperkt geldig, en voor het houden van deze vergunning dient geen jaarlijks recht betaald. De tweede vergunning is de “stationsvergunning”. Deze dient door de houder van de “persoonlijke vergunning:” aangevraagd als hij een eigen station wil aanleggen. De controletaks die we jaarlijks dienen te betalen zal gebonden zijn aan deze stationsvergunning. Dit jaarlijks recht zal dezelfde zijn voor ON3’s als voor houders van een HAREC-vergunning, namelijk het badrag dat nu door ON1’s wordt betaald. Het mooie aan dit alles is dat zendamateurs die niet langer actief zijn maar om sentimentele redenen geen afstand willen doen van hun “call” niet langer meer enkel daarom een zinloze controletaks zullen hoeven te betalen, want er is immers niets meer bij hen te “controleren”.

Met het BIPT werd overeengekomen in de toekomst de leerstof van de examens voor de basisvergunning en van de HAREC-vergunning uit te breiden met heel wat punten betreffende “operating practice”. Binnenkort zal de UBA concrete voorstellen ter zake doen bij het BIPT. Een handboekje betreffende deze materie is in voorbereiding.

Op 18 mei heeft het eerste telegrafie-examen plaats, georganiseerd door de UBA in “onderaanneming” voor het BIPT.

In de komende maanden zal de UBA concrete voorstellen indienen bij het BIPT betreffende het organiseren van alle examens voor radioamateurs in onderaanneming voor het BIPT. De kans is groot dat we snel dezelfde weg zullen opgaan als bijvoorbeeld in de Verenigde staten, en nu ook reeds een aantal Europese landen. Dit zou heel wat voordelen bieden aan de kandidaten die dan in eigen streek en in eigen omgeving het examen zouden kunnen afleggen. Het is immers de bedoeling de examens in alle provincies te organiseren.

De voorzitter had het ook kort over het “antennedossier”, waarbij hij betreurde dat het alleen de dreiging was van fikse boetes en heuse gevangenisstraffen die het merendeel van de radioamateurs wakker heeft geschud, iets dat uiteraard niet veel goed heeft gedaan de reputatie van de radioamateurs bij de officiële instanties.

John, ON4UN, die niet langer meer kandidaat voorzitter is, had het ook over de ervaring van een voorzitter, die 9 jaar na elkaar aan het stuur stond van het UBA-schip. Hij benadrukte hoe ook deze ervaring heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van zijn jongensdroom, namelijk een goed radioamateur te zijn die op allerlei vlakken heeft proberen bij te dragen aan onze wondermooie hobby. Hij dankte uitdrukkelijk elkeen die hem daarbij heeft geholpen.

Een finaal woord van dank ging naar ON5WIS, CM van de sectie LVN voor het organiseren van dit congres, alsook aan alle aanwezigen en daarenboven aan onze YL’s en XYL’s die ons steunen in onze hobby.

4. Activiteitenverslag van de ondervoorzitters.
Rik ON7YD bracht verslag uit over de werking in de Nederlandstalige secties en de toekomstplannen. Bij afwezigheid van ON5TH, Franstalige ondervoorzitter, en op diens vraag bracht ON5OO verslag uit over de werking in de Franstalige secties.

5. Verslag van de secretarissen.
De secretarissen gaven een overzicht van het ledenaantal. Er is een globale stijging van 1,6 % van het aantal leden. Bij de telling van 30 april waren er 2.972 leden tegenover 2.925 in 2006. In Vlaanderen is er een stijging van gemiddeld 0,61 % en in Wallonië van gemiddeld 3,65 %. De rapporteurs gaven ook nog andere details betreffende de secties, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de kadervormingsdag (Horizon 2000+).

6. Verslag van de penningmeester.
Claude, ON7TK, gaf verslag van de financiële toestand van de vereniging, de begroting 2007 en de balans van 2006. De begroting 2007 werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. De commissarissen hebben twee maal de rekeningen voor 2006 gecontroleerd (juli 2006 en februari 2007). Xavier, ON4ALY bracht hierover verslag uit en besloot dat er geen onregelmatigheden werden vastgesteld. Hij adviseerde de Algemene vergadering om de rekeningen goed te keuren. De algemene vergadering gaf ontlasting en keurde de rekeningen goed met eenparigheid van stemmen.

7. Aanduiding van Commissarissen-onderzoekers.
De Algemene Vergadering verlengde het mandaat van Xavier, ON4ALY en Michel, ON6ST, voor één jaar met eenparigheid van stemmen.

8. Verkiezingen van de CM’s.
De volledige lijst zal gepubliceerd worden in CQ QSO van juni-juli 2007, en wordt onmiddellijk geactualiseerd op de UBA-wbsite. De verkiezingen voor sectievoorzitters worden goedgekeurd met eenparigheid van stemming.

9. Verkiezing van bestuurders.
De voorzitter gaf kennis van de resultaten die hem werden overhandigd door ON6TI, voorzitter van het telbureau. Er waren in totaal 1038 stemmen, waarvan 82 per volmacht. 22 stemmen waren blanco of ongeldig.

  • Claude van Pottelsberghe de la Potterie – ON7TK 850 Stemmen
  • Valérie Boucher– ON4LBG, 545 Stemmen
  • Benoît Depireux – ON4BEN 515 Stemmen

Werden verkozen als bestuurder: ON7TK, ON4LBG en ON4BEN. De Algemene Vergadering keurt deze verkiezingen goed met algemeenheid van stemmen.

10. Ereleden.
De Raad van Bestuur heeft geen kandidaten voorgedragen.

11. Vragen en antwoorden.
Eerst en vooral werd de kandidatuur genoteerd van de sectie LGE (Luik) om het congres 2008 te organiseren. Voor 2009 zijn de secties OSB samen met ONZ kandidaat. Verder werden een aantal vragen van leden beantwoord. Er waren vragen vanwege ON5SY, ON5GO, ON4KGL en ON4GDB.

12. De beker van de erevoorzitter.
De resultaten werden kenbaar gemaakt door de voorzitter. De penningmeester overhandigde cheques aan de 5 secties die het grootst aantal punten behaalden. De beker werd gewonnen door de sectie SNW. In afwezigheid van enig lid van die sectie, werd de beker door de erevoorzitter Gaston, ON4WF, overhandigd aan John, ON4UN.

13. Einde van de algemene vergadering.
De voorzitter verklaarde de Algemene Vergadering voor gesloten om 12u15.

Uitreiking van de bekers
Na de officiële sluiting van de Algemene Vergadering werd overgegaan tot de uitreiking van de bekers voor de UBA-contesten in de diverse categorieën.

Foto's UBA-congres 2007

Foto's door ON7LX, ON7TK en ON5OO, retouche en montage: ON4UN

Kasteel Arenberg
Het kasteel Arenberg
Bart-ON3VK, Eric-ON4LN en Pol-ON4P   Louis ON5EN
Bart-ON3VK, Eric-ON4LN en Pol-ON4PD aan de check-in   Louis, ON5EN aan het 2m inpraatstation
Marc ON7SS, Gaston ON4WF en John ON4UN   Bernard ON5GQ
Marc, ON7SS, Gaston, ON4WF (erevoorzitter) en John, ON4UN (toen nog voorzitter)   Bernard, ON5GQ, een van de eerste aanwezigen...
Michel ON6QO, Gaston ON4WF en ...   QSL-kaarten voor alle secties
Michel, ON6QO (CM RSX), Gaston, ON4WF en ...   De nieuwe QSL-manager, Philippe, ON7PM had de QSL-kaarten voor alle secties aangevoerd
De leden beginnen het auditorium te vullen   Een zicht op enkele deelnemers
De leden beginnen het auditorium te vullen   Een zicht op enkele deelnemers
Een zicht op enkele deelnemers   Een zicht op enkele deelnemers
Een zicht op enkele deelnemers   Een zicht op enkele deelnemers
XYL ON5FM, ON5FM, ON4KAS   Een flinke afvaardiging van WRC
XYL ON5FM, ON5FM, ON4KAS   Een flinke afvaardiging van WRC
Stéphane ON5WIS   Toespraak John ON4UN
Stéphane, ON5WIS, CM LVN, heet iedereen welkom   John, ON4UN tijdens zijn toespraak van de voorzitter
Het telbureau   Het telbureau
Het telbureau telt de stemmen van de kandidaten bestuurders   Het telbureau in volle actie
Rene ON4RP en XYL ON5FM   Michel ON6ST
Rene ON4RP en XYL ON5FM, lid van het telbureau   Michel, ON6ST, lid van het telbureau
Onbekend   Stefan ON6TI
XXXXX, lid van het telbureau   Stefan, ON6TI, voorzitter van het telbureau
Rik ON7YD Jacques ON5OO Valerie ON4LBG
Rik, ON7YD presenteert het rapport van de Nederlandstalige voorzitter Jacques, ON5OO doet hetzelfde langs franstalige kast (vervangt Jean Claude, ON5TH) Valerie, ON4LBG, Franstalig secretaris presenteert haar rapport van secretaris
Claude ON7TK Marc ON7SS Mario ON4KV
Claude, ON7TK doet het rapport van de Nederlandstalige secretaris Marc ON7SS Mario, ON4KV stelde zich niet herkiesbaar als bestuurder
Claude ON7TK   Ledenaantallen
Claude, ON7TK presenteert de cijfers van de ledenadministratie   Na de magere jaren, de vette jaren, reeds 3 jaar na elkaar stijging van het ledenaantal
Bijna 3.000 leden   Stemronde
We zijn bijna terug met 3000 leden!   Tijdens een van de stemmingen (alle stemmingen waren 100% goedkeuringen)
Daniel ON4LD en Edith ON5LE Xavier ON4ALY John ON4UN
Daniel, ON4LD en XYL Edith, ON5LE Xavier, ON4ALY geeft het rapport van de commissarissen John, ON4UN, leidt de vergadering
Ray ON4OC, Xavier ON4ALY en Daniel ON4LD   Gaëtan ON4GDB
Ray ON4OC, Xavier ON4ALY en Daniel ON4LD   Gaëtan, ON4GDB, CM OSA
Eloy ON4KGL  Xavier ON4ALY Martin, ON7EG
Eloy, ON4KGL, CM LGE. kondigt de kandidatuur aan van LGE voor het organiseren van de AV in 2008 Xavier, ON4ALY, snel wat uitrekenen? Martin, ON7EG, CM GNT
Patrick ON3AD Maurice ON7KS Leon ON5WL
Patrick, ON3AD Maurice, ON7KS Leon, ON5WL
Frans ON5GO Gaby ON5AZ en Egbert ON4CAS Willem ON4CJW
Frans, ON5GO, CM MCL Gaby, ON5AZ en Egbert, ON4CAS Willem, ON4CJW
Pierro ON6MM, Paul ON6DP, Eloi ON4KGL, Janny ON5PO en Robert ON4LRG   Een zicht in het auditorium
Op de eerste rij: Pierro, ON6MM, 2de rij, v.l.n.r: Paul ON6DP, Eloi ON4KGL, Janny ON5PO en Robert ON4LRG   Een zicht in het auditorium
Gaston, ON4WF en John, ON4UN   Claude, ON7TK en Mandos, ON6NL
John, ON4UN neemt de beker van de erevoorzitter, ON4WF , in ontvangst voor de sectie SNW (niemand aanwezig...)   De penningmeester ON7TK overhandigt de geldprijs aan Anton Mandos, ON6NL, voor de sectie NOL (4de plaats, beker van de erevoorzitter)
Claude, ON7TK en Gaëtan, CM van OSA   Claude, ON7TK en Mario, ON4KV
Gaëtan, CM van OSA ontvangt de geldprijs voor de 3de plaats in de competitie "beker van de erevoorzitter"   Mario, ON4KV ontvangt de geldprijs voor de sectie ATH (2de plaats)
 
Na de officiële afsluiting van de Algemene Vergadering werden de bekers en plaketten aan de laureaten van de verschillende UBA contesten overhandigd    
Marc, ON7SS   Stéphane, ON6TI
Marc, ON7SS, UBA HF-manager bij de afroeping van de laureaten van de UBA HF-contesten   Stéphane, ON6TI, UBA VHF-manager doet op zijn beurt hetzelfde voor de VHF en hoger UBA-contesten
Leon, ON5WL   François, ON6KN
Leon, ON5WL van de sectie MCL geeft de uitslagen van de ON-contest   François, ON6KN roept de laureaten af van de lentecontest
De laureaten op zoek naar hun plakette...   Enkele fiere laureaten, soms handen te kort...
De laureaten op zoek naar hun plakette...   Enkele fiere laureaten, soms handen te kort...
Meer laureaten   François, ON6KN en  Anton, ON6NL
Meer laureaten   François, ON6KN overhandigt de lente-contest trofee voor CW/QRP aan Anton, ON6NL (sectie NOL)
ON4ON, ON5SY, ON7PQ, ON6CX en ON4WW   En maar zoeken ...
4 trouwe leden van de contestminnende sectie WRC (ON4ON, ON5SY, ON7PQ en ON6CX, met 1 "indringer", ON4WW   En maar zoeken ...
ON7SS en ON3AD   Mark, ON7SS, en ON4JZ
ON7SS en ON3AD   Mark, ON7SS, en ON4JZ met de plakette voor UBA contest SSB
Tijdens de luchpauze   Tijdens de luchpauze
Tijdens de luchpauze   Tijdens de luchpauze
Rene ON4RP en Johny, ON4VJ, DM Limburg   Stéphane, ON6TI (VHF-manager) en Eric, ON4LN (DM Vlaams Brabant)
Rene ON4RP en Johny, ON4VJ, DM Limburg   Stéphane, ON6TI (VHF-manager) en Eric, ON4LN (DM Vlaams Brabant)
Roger, ONL06570, erelid van de UBA, en Benôit, ON4BEN, DM Namen   XYL ON5FM et Guy, ON5FM (CM NMR)
Roger, ONL06570, erelid van de UBA, en Benôit, ON4BEN, DM Namen   XYL ON5FM et Guy, ON5FM (CM NMR)
Claude, ON7TK tijdens devoorstelling van ARH   Jacques, ON5OO tijdens devoorstelling van ARH
Claude, ON7TK tijdens devoorstelling van ARH   Jacques, ON5OO tijdens devoorstelling van ARH
ON4UN heeft het over ARH, Dhr. ir. P. Appeldoorn, BIPT, luistert aandachtig   Eric, ON7QQ, DM Antwerpen
ON4UN heeft het over ARH, Dhr. ir. P. Appeldoorn, BIPT, luistert aandachtig   Eric, ON7QQ, DM Antwerpen
John, ON4UN Dhr. ir. P. Appeldoorn, BIPT Jan, ON5JD
John, ON4UN Dhr. ir. P. Appeldoorn, BIPT Jan, ON5JD
Bart, ON3VK en Eric, ON4LN   Eric, ON4LN, aan het (luide) woord...
Bart, ON3VK en Eric, ON4LN tijdens hun relaas over de recente TZ (Mali) expeditie...   Eric, ON4LN, aan het (luide) woord...
ON4WF sprak over het ontstaan van de UBA in 1947   Aandachtige toehoorder: Lou, PA0LOU
ON4WF sprak over het ontstaan van de UBA in 1947   Aandachtige toehoorder: Lou, PA0LOU, decennia lang voorzitter van IARU R1
Roger, ONL06570 (erelid UBA) en Stefan, ON6TI (VHF-manager)   Luc, ON7BAU, Frans, ON5GO en Leon, ON5WL
Roger, ONL06570 (erelid UBA) en Stefan, ON6TI (VHF-manager)   Luc, ON7BAU, Frans, ON5GO en Leon, ON5WL
Het restaurant "De oude kantien"   ON4BEN, ON4UN, ON7TK, ON7LX, ON6TI, Dhr. P. Appeldoorn, Dhr. en Mevr. G. Den Laet
Het restaurant "De oude kantien" aan de rand van het park van kasteel Arenberg, waar het avondbanket plaat greep, bijgewood door een 50-tal personen   Een wandeling doorheen het park van kasteel Arenberg. V.l.n.r: ON4BEN, ON4UN, ON7TK, ON7LX, ON6TI, Dhr. P. Appeldoorn, Dhr. en Mevr. G. Den Laet
Dick, PA2DW, met Claude, ON7TK   Eric, ON4LN met zijn XYL
Dick, PA2DW (voorzitter VERON), met Claude, ON7TK, nieuwe voorzitter UBA   Eric, ON4LN met zijn XYL
Hans, PB2T   Carine, ON7LX met Margreet, XYL PB2T
Hans, PB2T, Chairman External relations Committee, IARU R1   Carine, ON7LX met Margreet, XYL PB2T
P. Appeldoorn, G. De Laet, ON4WF, Mevr. De Laet, P. Callens, Mevr. Callens   De groepsfoto tijdens het aperitief voor het banket
Gaston, ON4WF met de delegatie van het BIPT, v.l.n.r.: P. Appeldoorn, G. De Laet, ON4WF, Mevr. De Laet, P. Callens, Mevr. Callens   De groepsfoto tijdens het aperitief voor het banket
 
     
 
     
Claude, ON7TK   P. Callens (BIPT), John, ON4UN en XYL PA0LOU
De nieuwe voorzitter, ON7TK, heet iedereen welkom, in het bijzonder onze eregenodigden   P. Callens (BIPT), John, ON4UN en XYL PA0LOU zijn één en al aandacht
Dick, voorzitter van de VERON   G. De Laet (BIPT) en Benoît, ON4BEN
Na de nieuwe voorzitter, ON7TK, is het de beurt aan Dick, voorzitter van de VERON, om het woord te nemen   Dick heeft elkeen's aandacht. Op de voorgrond G. De Laet (BIPT) en Benoît, ON4BEN
John, ON4UN en Dick, PA2DW   John, ON4UN en Dick, PA2DW
Bij het afscheid als voorzitter van de UBA, had Dick, PA2DW, voorzitter VERON de attentie een heel speciaal cadeau aan John, ON4UN te overhandigen   Dit ceremonieel was niet gespaard van enige humor, zoals we zien op de foto...
John, ON4UN en Dick, PA2DW   John, ON4UN en Dick, PA2DW
Voor dit heel mooi stuk Delft's porselein zal John zeker een gepaste plaats vinden in zijn shack...    
Stéphane, ON4WIS XYL ON5WIS Carine, ON7LX en Dick, PA2DW
Stéphane, ON4WIS XYL ON5WIS Carine, ON7LX en Dick, PA2DW
Freddy, ON7VQ XYL ON4CJW Fons, ON6DN
Freddy, ON7VQ XYL ON4CJW Fons, ON6DN
Paul, ON4PD Dhr P. Callens, BIPT Ann, XYL PA0LOU en G. De Laet, BIPT
Paul, ON4PD Dhr P. Callens, BIPT Ann, XYL PA0LOU en G. De Laet, BIPT
Hans, PB2T   Margreet, XYL PB2T
Hans, PB2T   Margreet, XYL PB2T
Gaston, ON4WF   Mevr. De Laet
Gaston, ON4WF, ere-voorzitter UBA   Mevr. De Laet
Ann, XYL PA0LOU   G. De Laet, BIPT
Ann, XYL PA0LOU   G. De Laet, BIPT
P. Appeldoorn, BIPT   XYL ON4LN
P. Appeldoorn, BIPT   XYL ON4LN
Herwig, ON4BNI   XYL van ON7VQ
Herwig, ON4BNI   XYL van ON7VQ
Willem, ON4CJW   Herman, ON4AWN
Willem, ON4CJW   Herman, ON4AWN
Louis, ON5EN   Eric, ON4LN
Louis, ON5EN   Eric, ON4LN
John, ON4UN John, ON4UN John, ON4UN
  De ex-voorzitter ON4UN en het papiertje met zijn toespraak  
John, ON4UN   Ann, XYL PA0LOU en John, ON4UN
Voor een laatste keer wil hij de dames van de eregenodigden in de bloemetjes zetten   Bloemen voor Ann, XYL PA0LOU
Ann, XYL PA0LOU Mevr. Callens en John, ON4UN John, On4UN en Margreet, XYL PB2T
Ann, XYL PA0LOU Bloemen voor Mevr. Callens Bloemen voor Margreet, XYL PB2T
John, ON4UN en Mevr. De Laet   John, ON4UN en PA2DW
Bloemen voor mevr. De Laet   Bloemen voor Beatrijs, XYL PA2DW die 's anderendaags verjaarde!
Gaston, ON4WF en John, ON4UN   Gaston, ON4WF en John, ON4UN
Bloemen voor Myriam, XYL van Gaston, ON4WF   Een hartelijke omhelzing tussen twee ex-voorzitters!
Hans, PB2T John, ON4UN en Hans, PB2T John, ON4UN en Hans, PB2T
Ook Hans, PB2T had wat te vertellen ... ... en een geschenk voor de uittredende voorzitter ... ... IARU klompen. Om in de tuin te werken, of om Beverages op te zetten?
Claude ON7TK
Onze nieuwe kapitein, Claude, ON7TK. GOEDE VAART!