UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag en foto's van het UBA-congres 2005 te Leuven

Kort verslag UBA congres Leuven 7 mei 2005

Deel van de zaal tijdens de AV
Deel van de zaal tijdens de AV
ON7CL en ON5UR
ON7CL en ON5UR
ON4WF overhandigt (definitief) de wisselbeker aan de CM van RSX, ON6QO
ON4WF overhandigt (definitief) de wisselbeker aan de CM van RSX, ON6QO
ON6UQ
ON6UQ
ON4ON en ON5SY
ON4ON en ON5SY
Volksvertegenwoordiger Meester P. Lachaert
Volksvertegenwoordiger Meester P. Lachaert tijdens zijn uiteenzetting over stedenbouw en antennes
ON7PC en ON4WA
ON7PC toetst het nieuwe programma met de gegevens van zijn "proefkonijn" ON4WA
Zaterdag 7 mei had de jaarlijkse Algemene Vergadering van de UBA plaats te Leuven. Een volledig rapport volgt later op deze site en in CQ-QSO. Een goede zestig radioamateurs trotseerden een echt hondenweer om naar Leuven te komen. Het lange weekend, voor velen van donderdag tot zondag, de plechtige en andere communiefeesten hebben er blijkbaar voor gezorgd dat de belangstelling minder was dan vorige jaren, ondanks het zeer interessante programma van lezingen in de namiddag. Maar, wat goed is moet niet noodzakelijk groot zijn!

Rond halfacht kwamen de eerste leden toe, zij die onder geen beding te laat wilden zijn. In "de Moete" werd elkeen onthaald op koffie en koeken in overvloed. Stipt om 9u30 begon de statutaire Algemene Vergadering. De Franstalige ondervoorzitter ON5TH en de penningmeester hadden zich laten verontschuldigen om zeer gegronde redenen, en betreurden het niet aanwezig te kunnen zijn.

Na een groet aan de overleden radioamateurs, werd het telbureau samengesteld dat de stemmen voor 3 kandidaten bestuurders zou tellen, en dat onder leiding van ON4AVJ, Nederlandstalig secretaris van de UBA.

Traditiegetrouw gaf de voorzitter in zijn toespraak een overzicht van het afgelopen jaar en een vooruitblik van wat allemaal is gepland. Het is duidelijk dat alles wat de basisvergunning aangaat het hoogtepunt van het afgelopen werkjaar is geweest, en ook nu nog blijft. De voorzitter kondigde aan dat normaal gezien de ON3-vergunningen er tegen de vakantie zouden moeten zijn. Hij dankte in dit kader in het bijzonder ON7YD, ON7PC en ON4LBG voor hun inzet.

In totaal zijn er nu, na slechts 8 maand, al meer dan 400 nieuwe vergunningen afgeleverd bij het BIPT, en dit worden binnenkort allemaal nieuwe ON3's. Meer dan 95% hiervan volgden opleiding in een UBA-sectie en legden er het praktijkexamen af. Vandaag zijn slechts een goede helft daarvan lid van de UBA, maar we betrouwen erop dat eenmaal de ON3-vergunningen er zullen zijn, dit aantal fel zal oplopen.

John, ON4UN, kondigde ook aan dat vanaf vandaag elk UBA-lid een E-mail adres kan krijgen onder de vorm van UWCALL [at] UBA [dot] be en dat elkeen dat zelf kan aanvragen via de UBA-website, onder het hoofdstuk "Beurs", waar je door je call en je lidnummer in te brengen, dit kan doen. Eenvoudiger kan het niet.

Heel binnenkort zal ook de volledige ledenadministratie via de UBA-server verlopen en zullen alle kaderleden, elk op hun domein, rechtstreeks wijzigingen kunnen aanbrengen in de data die hen aanbelangen op de server. Elk UBA-lid zal ook zelf zijn persoonlijke data kunnen aanpassen, zoals bvb. zijn adres enz. Geen tussenpersonen meer, elkeen moet het zelf doen, fouten worden zowat uitgesloten, en zondebokken zullen niet meer bestaan als iets niet is gebeurd.

De voorzitter dankte ook alle medewerkers aan ON4UB met naam, en kondigde aan dat binnenkort de nieuwe uitzendsite in de Kempen zal actief worden op 70cm.

Wat betreft CQ-QSO stelt ON4UN vast dat inhoudelijk we opnieuw een volwaardig tijdschrift hebben, waar maandelijks verschillende goede technische artikels in staan. De man achter dit alles is Johan, ON5EX, die ook de man is achter o.a. de CW-cursus, de HF-rubriek en de QRP-rubriek op de website.

Uiteindelijk kondigde de voorzitter aan dat, indien hij later op de dag door de bestuurders zou worden aangezocht om opnieuw het voorzitterschap op zich te nemen, dit de laatste keer zou zijn. Na 10 jaar als bestuurder en 8 jaar als voorzitter wil John, die dan 65 jaar zal zijn, dat er volgend jaar een jong element de fakkel overneemt, wat niet wil zeggen dat hij zijn mandaat van bestuurder niet wil verder zetten.

Na de voorzitter kwamen de twee ondervoorzitters aan het woord. Eerst werd de ledentoestand toegelicht. Voor het eerst in vele jaren is het aantal leden toegenomen, en we verwachten voor volgend jaar een nog veel forser groei. We stellen echter met spijt vast dat waar de groei in het Nederlandstalig taalgebied algemeen is, er echter een daling is van aantal leden over zowat gans het Franstalig taalgebied. Daar moet dus aan gewerkt worden.

Naar gewoonte gaf ON7YD, de Nederlandstalige voorzitter een volledig overzicht van de activiteiten in de Nederlandstalige secties en meer in het bijzonder haalde hij zowat alle mogelijke cijfers aan in verband met de basisvergunning. Het was Jacques, ON5OO, Franstalig secretaris, die de boodschap van Jean-Claude, ON5TH, Franstalig ondervoorzitter voorlas. ON5TH had het vooral over de moeilijkheden die de UBA ondervindt om in het Franstalig taalgebied kandidaten voor kaderfuncties, DM, CM en andere te vinden. Voor de eerste maal was er ook geen enkele Franstalige sectie bereid gevonden dit jaar het Congres van de UBA in te richten wat Jean-Claude betreurde. Hij had het uiteraard ook eveneens over het succes van de basisvergunning, ook in Franstalig België.

Met akkoord van de Raad van Bestuur, was het, op verzoek van de verontschuldigde schatbewaarder, ON7TK, de boekhouder, en vroegere schatbewaarder, Daniel, ON4LD, die het budget voor 2005 en de rekeningen voor 2004 toelichtte. Xavier, ON4ALY stelde het rapport van de commissarissen voor en zowel het budget als de rekeningen werden goedgekeurd en de Algemene Vergadering gaf ontlasting aan de schatbewaarder en aan de bestuurders.

Zowel Xavier, ON4ALY als Roger, ON4TX stelden hun kandidatuur als commissarissen voor de controle van de boekhouding voor het nieuwe werkingsjaar. Roger doet dit al meer dan 25 jaar, en wenst van af volgend jaar hiervoor een opvolger te zien. De Vergadering bedankt beiden voor hun voorbeeldig en professioneel werk.
 
Daarna werden door de secretarissen de namen van de verkozen CM's voorgelezen, alsook de uitslag van de verkiezingen voor bestuurders. De drie kandidaten (ON7YD, ON5TH en ON4UN) werden verkozen en aangesteld door de Algemene Vergadering voor een termijn van 3 jaar. Deze verkiezingen werden door de Algemene Vergadering bekrachtigd.
De CM van Namen deelde mede dat zijn sectie nu officieel kandidaat is om de Algemene Vergadering volgend jaar te organiseren, wat op applaus werd onthaald. De voorzitter deed een oproep voor 2007, en dit speciaal naar de provincie Limburg toe, de provincie die sedert heel veel jaren niet meer aan de beurt kwam. Anton, ON6NL, CM van NOL deelde mede dat hij de leden van zijn sectie zou voorstellen om dit te doen.

Bij het vragenhalfuurtje, was het de voorzitter zelf die de eerste vraag stelde, en wel aan de erevoorzitter, en voorzitter van Ariss Europe, Gaston, ON4WF, om de toestand van het Ariss-Columbus project toe te lichten, wat Gaston graag deed. Daarna beantwoorde John, ON4UN, een aantal vragen van de aanwezige leden.

Na de voorlezing van de uitslagen van de contesten door de nieuwe HF-manager, Franki, ON5ZO, en Stefan, OPN6TI, werd de Algemene Vergadering rond 12u30 gesloten, waarna de bekers en plaketten werden uitgereikt.

Van 12u30 tot 14u was er "kleine restauratie" voorzien in "de Moete". Kort na 14u begon het namiddagprogramma met een zeer interessante lezing van ON4CDU en ON4IY over Microwaves. Stipt 15 u konden we Meester Patrick Lachaert, volksvertegenwoordiger van de VLD, en voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening in het Vlaams Parlement verwelkomen. Het werd een zeer interessante lezing, waarbij de voorzitter optrad als moderator tussen de spreker en het publiek in de zaal. Iedereen leek de mening toegedaan dat dit een enige gelegenheid was om een van onze verantwoordelijke beleidsmakers eens goed uit te leggen wat onze problemen zijn. Meester Lachaert heeft ons beloofd aan onze problemen te werken.

Daarna kwam Pierre, ON7PC aan het woord die de nieuwste versie van zijn berekeningsprogramma voor de antennestralingen kwam voorstellen. Het was Bob, ON4WA, die "proefkonijn" speelde en in een mum van tijd werd zijn dossier, bij wijze van voorbeeld opgesteld.

(11 oktober 2005, JD-ON4UN) Uit een schrijven van Bob, ON4WA, hebben we begrepen dat ON4WA een perceptie heeft van bovenstaande paragraaf die zeker niet overeenkomt met de bedoeling van de auteur, ON4UN. Op uitdrukkelijke vraag van Bob, ON4WA, willen we hier nog eens duidelijk stellen dat de auteur nergens heeft geschreven, noch willen zeggen, noch insinueren dat ON7PC het antennedossier van Bob zou hebben gemaakt, wat nochtans wel de perceptie blijkt te zijn van Bob, ON4WA. Bob heeft zelf zijn antennedossier opgesteld lang voor het congres van de UBA in mei 2005. We staan er trouwens op Bob nog eens te bedanken voor zijn hulp tijdens de presentatie van het programma RFHZD door Pierre, ON7PC. We willen er ook nog aan toevoegen dat de UBA steeds bereid is haar leden te helpen bij het opstellen van hun dossier, maar dat ze deze onmogelijk kan opstellen in de plaats van de betrokkene.

Als laatste punt op het programma stond een voorstelling van ON4UN getiteld "US Mega-stations", voorstelling die heel wat succes boekte als je het kan afwezigen aan de vele vragen die er kwamen om die voorstelling in de secties en zelfs ook bij de Veron op de “Dag van de amateur” te komen geven.

Ondertussen was het bijna aperitieftijd geworden, inleiding tot een gezellig avondbuffet, waar een dertigtal getrouwen van de UBA, alsook geïnviteerden op aanwezig waren. Onder de geïnviteerden noteerden we Lou, PA0LOU (ex chairman IARU R1) en xyl Ann, Hans, PB2T (eerste ondervoorzitter van de VERON) en zijn xyl Margreet, Majoor Johan Holvoet en zijn dame, Dhr. P. Appeldoorn, van het BIPT alsook Dhr. en Mevr. G. De Laet van het BIPT.

Voorwaar, een prachtige, interessante, productieve en leerrijke dag. Spijtig dat het weer niet meezat, en de opkomst "aan de kleine kant" was. Was er geen grote kwantiteit, er was toch kwaliteit, en dat primeert.