UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag en foto's van het UBA-congres 2004 te Torhout

Receptie door ON7TK/ON7LX juniors Aan de receptie
Receptie door ON7TK/ON7LX juniors Aan de receptie
ON4UN, burgemeester De Cuyer, ON4ALH
ON4UN, burgemeester De Cuyer, ON4ALH
Opening van de tentoonstelling met de kabeltang
Opening van de tentoonstelling met de kabeltang
Vernissage van de tentoonstelling
Vernissage van de tentoonstelling
ON7TK en ON7SS op de UBA HF-stand
ON7TK en ON7SS op de UBA HF-stand
ON7JA, burgemeester De Cuyper, ON7AS
ON7JA, burgemeester De Cuyper, ON7AS
Toespraak van burgemeester De Cuyper
Toespraak van burgemeester De Cuyper
ON5OO, 5TH, 4UN, 7YD,4AVJ, 4UM, 4CCP
ON5OO, 5TH, 4UN, 7YD,4AVJ, 4UM, 4CCP
ON5TH, ON4UN, ON7YD
ON5TH, ON4UN, ON7YD
ON4ALH en ON4TX
ON4ALH en ON4TX
Enkele contestplaketten
Enkele contestplaketten
ON6QO, CM RSX en ON4WF
ON6QO, CM RSX en ON4WF
ON4CEZ, ON5TH, ON4UN
ON4CEZ, ON5TH, ON4UNON4CCP over BPL en PLC
ON4CCP over BPL en PLC
ON4WF en de ontvanger van het ESA jeugdproject
ON4WF en de ontvanger van het ESA jeugdproject
Dhr David Erzeel, BIPT
Dhr David Erzeel, BIPT
ON7YD over de basisvergunning
ON7YD over de basisvergunning
De CM's komen de cursussen ophalen
De CM's komen de cursussen ophalen
Ook Frans, ON5GO...
Ook Frans, ON5GO...
ON4UN, Mevr Erzeel, Dhr Erzeel
ON4UN, Mevr Erzeel, Dhr Erzeel
Het banket
Het banket
Dit jaar was de ganse UBA uitgenodigd door de sectie TRA te Torhout, sectie die 2 jaar geleden al een algemene repetitie deed, en nu een bis nummer gaf ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag.

Voor zij die er die niet konden bij zijn, een kort verslag over deze uitzonderlijke dag die een ware hoogdag was voor alle radioamateurs en uiteraard voor de leden van de UBA.

Vanaf 8u 's morgens werd iedereen begroet met een lekkere koffie en met een boterkoek, in de zeer ruime cafetaria van het Cultureel Centrum "De Brouckere" van de stad Torhout, waar het congres plaatsvond.

Kort na 9u kwam de burgemeester van Torhout, Dhr. De Cuyper, de permanente tentoonstelling "De wondere wereld van de radiocommunicatie" openen. Deze zeer boeiende tentoonstelling bleef de ganse dag open.

In die permanente tentoonstelling waren zowat 20 standhouders aanwezig. Naar jaarlijkse gewoonte was de HF-commissie op het appel met zijn bekende stand. De VHF-commissie had gezorgd voor enkele informatie panelen met de nodige documentatie over diverse repeatersystemen. Ook de ONL-commissie en de ARDF-commissie kregen er hun vaste stek. Bovendien werd er door de ARDF'ers voor een initiatienamiddag gezorgd. Tenslotte had Mario ON4KV gezorgd voor een goede trekpleister met zijn QSL-dienst. De UBA QSL-manager was er met een hele vracht kaarten en de secties konden er hun kaarten afhalen en afgeven, zoals het elk jaar de gewoonte is geworden.

Naast deze UBA-vertegenwoordiging was er ook nog heel wat meer te zien. Net zoals twee jaar geleden, was de Krijgsmacht aanwezig met een prachtige stand van de Transmissie eenheden. Op de tweede verdieping stond een prachtige stand van het zendstation van Ruiselede (vroeger beter gekend als RMD). Dit station maakt nu eveneens deel uit van onze Krijgsmacht.

Karel Verstringe, een groot liefhebber van antieke radio's en tevens eigenaar van een museum over antieke radio's had een deel van zijn mooie collectie tentoongesteld.

Ook TRA was goed vertegenwoordigd. Deze keer hadden ze ervoor gezorgd dat hun 25 jarig jubileum dik in de verf stond. Luc ON7CFZ demonstreerde hoe je met de computer digitale radioverbindingen kon maken.

Verder waren er standen van IPARC, BAFARA, UBA-vrienden en BMA (Belgian Mill Award). Via een uithangbord werd de bezoeker attent gemaakt op het bestaan van het Rode Kruis noodnet.


Algemene Statutaire Vergadering

Nadat de Burgemeester van Torhout deze prachtige tentoonstelling had geopend had traditioneel in de voormiddag de Algemene Vergadering plaats van de UBA, die om 9u40 door de UBA-voorzitter, ON4UN, werd geopend.

Na de traditionele herdenking van onze vrienden radioamateurs die ons in het afgelopen jaar voorgoed hebben verlaten, kwam een zeer belangrijk punt op de agenda, namelijk het goedkeuren van onze nieuwe statuten, die er moesten komen naar aanleiding van de nieuwe wet over de VZW's.

Er is ook van de gelegenheid gebruik gemaakt de doelstelling van de vereniging te herschrijven, want die was nog steeds gesteld in woorden van meer dan een halve eeuw geleden. Je moet immers weten dat onze vereniging werd gesticht in 1923, en dat de huidige statuten een zoveelste aanpassing is van de originele, die nu meer dan 80 jaar oud zijn. Er zit dus heel wat geschiedenis in dat document! Nadat enkele vooral schrijffouten en terminologiefouten werden verbeterd in vergelijking met wat in CQ-QSO werd gepubliceerd, werden de aangepaste statuten, opgesteld door ON4UN en ON4WF, unaniem door de algemene vergadering goedgekeurd. We zullen ze zo snel mogelijk op de UBA-website plaatsen.

De voorzitter ON4UN gaf daarna zijn traditionele toespraak, waarin hij, gewoontegetrouw, het afgelopen jaar overliep. We onthouden enkele bijzondere punten:

Een van de hoogtepunten van 2003 was ontegensprekelijk de 3-jaarlijkse ITU-conferentie, WRC 2003 te Geneve, waar 2 heel belangrijke zaken voor de radioamateurs werden genoteerd. Eerst en vooral is er de 100 KHz van de 40m band (7100-7200) die in Regio 1 vanaf 2009 opnieuw exclusief aan de radioamateurs zal zijn toegewezen. Een tweede belangrijk feit is dat de ITU niet langer voorschrijft dat men dient te slagen in een CW-examen om toegang te krijgen op de HF-banden.

Daarop aansluitend was het BIPT er als de kippen bij om nauwelijks 2 maand later een van de eerste landen ter wereld te zijn die dit toepaste, en de ON1's de mogelijkheid gaf een ON4-call aan te vragen, iets waarop na 8 maand tijd bijna 1000 ON1's zijn ingegaan.

Het niet langer verplicht zijn van het CW-examen, heeft ook de deur geopend om een nieuwe soort instapvergunning te onderhandelen met het BIPT. Na twee gespreksronden samen met de andere verenigingen op het BIPT, is alles geregeld. Op 1 maart werd het programma voor de nieuwe basisvergunning op de BIPT-website geplaatst. De UBA wachtte uiteraard niet tot die datum, en had op dat ogenblik zo goed als alle voorbereidingen klaar. ON7YD en ON7PC maakten een cursus op, en ter ondersteuning van de toekomstige lesgevers werd eveneens een prachtige PowerPoint presentatie klaargestoomd. Rik, ON7YD, geeft trouwens een uitgebreide voorstelling van een en ander na de middag hier op het congres. Om alles af te ronden, heeft de UBA ook nog een kleine 400 meerkeuzevragen aan het BIPT overhandigd. De secties zijn verwittigd, en ca. 25 secties hebben al positief gereageerd en zullen de cursussen en de praktische examens organiseren.

Om alles een volledig wettelijk karakter te geven moeten een aantal van de veranderingen vastgelegd worden in aanpassingen aan het Ministerieel besluit voor de radioamateurs. Ook hierover zijn al een paar vergaderingen geweest, en de UBA hoopt dat binnenkort de laatste hindernissen kunnen worden genomen en de verenigingen volledig akkoord kunnen gaan met de vooropgestelde nieuwe tekst.

Uit dit alles blijkt dat de UBA prima relaties onderhoudt met het BIPT, en er een uitmuntende werkrelatie op nahoudt. Nochtans moeten we voorzichtig zijn. Het NCS, de dienst "Nationale Controle van het Spectrum" tilt blijkbaar heel zwaar aan het feit dat er in het laatste jaar bij controles op portabele stations, gebleken is dat sommige van die toestellen ingesteld waren om te werken buiten de radioamateurbanden, zoals bijvoorbeeld op politiefrequenties. Dit is uiteraard onduldbaar en niet ernstig vanwege de radioamateurs die dergelijke zware overtredingen begaan. Deze onverantwoordelijken realiseren zich niet welke zware schade ze aan het imago van de radioamateurs bij het BIPT toebrengen. Hun handelingen zouden wel eens door het BIPT als excuus kunnen voorgewend worden om meer betuttelend en meer repressief op te treden.

ON4UN heeft het verder over de nieuwigheden op het gebied van de UBA-website en ON4UB en dankt bij name elk van de leden van de respectievelijke werkgroepen, die in een geest van groot enthousiasme prachtig werk verrichten. Ook CQ-QSO komt ter sprake, en wat al een paar maal is aangekondigd wordt bevestigd: vanaf dit najaar verschijnt CQ-QSO een maal om de twee maand, en alle tijdsgebonden informatie zal er snel uit verdwijnen, en alleen nog terug te vinden zijn op de website en op ON4UB.

De voorzitter stelt verder vast dat door de het feit dat er onder de 4 kandidaten bestuurders 3 Franstaligen zijn, het taalevenwicht in de Raad van Bestuur weer beter hersteld zal zijn. Hij wijst er echter ook op dat hij het nog beter zou vinden moest er ook een beter evenwicht zijn op gebied van werk geleverd door leden uit de twee taalgroepen, iets wat vandaag absoluut zo niet is.

Om te eindigen dankt ON4UN de sectie TRA en alle helpers, en in het bijzonder de drijvende kracht achter dit alles, Claude, ON7TK voor dit congres, alsook alle aanwezigen en in het bijzonder alle XYL's die de radioamateurs in hunprachtige hobby steunen.

Na de voorzitter zijn het traditioneel de ondervoorzitters die het woord nemen, en uitwijden over de activiteiten in de secties. Zoals verwacht heeft Rik, ON7YD, Nederlandstalig ondervoorzitter, vooral even uitgewijd over de nieuwe instapvergunning en het werk dat nu van de secties word verwacht. Ook Jean-Claude, ON5TH, de Franstalige ondervoorzitter, had het uitgebreid over de nieuwe vergunning, en deed, nog maar eens een oproep tot meer engagement, tot meer inzet bij onze Franstalige leden. Daar waar vorig jaar in 6 Franstalige secties er geen kandidaten CM waren, was dit aantal dit jaar tot 9, wat 30% van de Franstalige secties betekent.

Vervolgens zijn de secretarissen aan het woord, die o.a. de cijfers tonen betreffende het ledenaantal. We merken op dat de gestadige daling van het aantal leden significant afneemt, en hopen dat de invoering van de basisvergunning het tij voor goed zal doen keren. Er is één regio met een beduidende groei en dat is Luik. Proficiat Luik!

Nadat de penningmeester zijn verhaal had gedaan over budgetten en balansen, en dat de commissarissen hun verslag hadden voorgesteld, werden dit alles unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De voorzitter dankt in het bijzonder de commissarissen Roger, ON4TX en Xavier, ON4ALY voor hun toewijding en zeer professioneel werk. Ze worden dan ook opnieuw aangesteld door de Algemene Vergadering als commissarissen belast met het nazicht van de boeken voor het nieuwe werkjaar.

Jaarlijks worden op de algemene vergadering de verkiezingen van CM's en tweejaarlijks van DM's ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering. Ook deze werden unaniem goedgekeurd. Jaarlijks zijn er ook de verkiezingen van een aantal wat we vroeger beheerders noemden, en volgens de nieuwe wet nu "bestuurder" dienen te noemen, die dienen te worden goedgekeurd, waarna de bestuurders door de Raad worden aangesteld. Dit jaar was er spanning, want er waren 4 kandidaten voor 3 plaatsen. Werden aangesteld als beheerder, steeds met een mandaat van 3 jaar: Claude, ON7TK, Mario, ON4KV en Valerie, ON4LBG. De nieuwe bestuurders zijn Mario, ON4KV, tot nu toe DM voor Henegouwen en sinds vele jaren al UBA QSL-manager, en Valérie, ON4LBG, CM van de sectie TOR van Doornik, die vorig jaar, in 2003, het UBA -congres organiseerde in Antoing.

Nadat een hele reeks vragen door de aanwezigen werden gesteld, en beantwoord door de bestuurders, werd, met enige vertraging, overgegaan tot het laatste punt op de agenda, namelijk de uitreiking van de vele bekers en plaketten voor allerlei contesten en wedstrijden.

Misschien wel de meest prestigieuze prijs, de wisselbeker van de erevoorzitter ON4WF ging voor het 2de jaar in rij naar de sectie RSX uit Ronse.

Rond 13u40 werd de Algemene Vergadering uiteindelijk door de voorzitter ON4UN, gesloten.


Eerste vergadering van de Raad van Bestuur

Zoals statutair verplicht werden na het einde van de Algemene Vergadering de statutaire functies in de Raad van Bestuur verkozen. Het nieuw bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: ON4UN,
Nederlandstalig ondervoorzitter: ON7YD,
Franstalige ondervoorzitter: ON5TH,
Nederlandstalige secretaris ON4AVJ,
Franstalige secretaris ON5OO en
Penningmeester: ON7TK.

ON4UM die vorig jaar de functie van penningmeester had overgenomen van ON4LD, wenste zicht geen tweede maal kandidaat te stellen.


Andere activiteiten

Om te vermijden dat deze statutaire 'Algemene Vergadering' van de UBA een saaie bedoening zou worden, hadden de inrichters gezorgd voor een hele resem alternatieve activiteiten.

Zo was er na de middag een hambeurs op enkele honderden meters van het cultuurcentrum, alsook een aantal lezingen in het cultuurcentrum.


Stadsbezoek

Ook voor de niet-radioamateurs was er voor de nodige activiteiten gezorgd. In de voormiddag werd een stadsbezoek afgelegd met een bezoek aan een plaatselijke mosterdfabriek en het kasteel "Ravenburg" met zijn museum voor Torhouts aardewerk.

In de namiddag was de huifkar opnieuw op de afspraak. Om 14u. vertrok een klein gezelschap richting Wijnendale voor een bezoek aan het kasteel van Wijnendale en het kaasmuseum.


Voordrachten

Koen, ON4CCP gaf een zeer interessante uiteenzetting over wat de grootste bedreiging voor het radioamateurisme, althans op de HF-banden dreigt te worden, namelijk BPL en PLC. Je kunt hierover alle nodige inlichtingen terugvinden op onze UBA site onder de hoofding DOSSIERS.

Onze erevoorzitter, Gaston, ON4WF, voorzitter van ARISS Europa, gaf daarna een boeiende uiteenzetting over amateur radio en het ISS, international space station. In het kader van een educatief ESA project, een project van het Europese Ruimtevaart-agentschap dus, deed Gaston ons terugdenken aan onze kinderjaren, toen we, -en wie onder ons niet?- een galena ontvanger bouwden. Gaston ontwerp een kristal-ontvanger, inclusief kaderantenne, die je kunt bouwen met onderdelen die je in gelijk welke "doe-het-zelf" zaak kan vinden, met uitzondering van een Germanium diode, die de galena detector van vervlogen tijden vervangt. Aangesloten op een Hi-Fi versterker was de klank van de BBC niet minder dan impressionant!

Daarna was het de beurt aan Dhr. Ir. D. Erzeel, hoofd van de dienst vergunningen van het BIPT om het nieuwe geïnformatiseerde Radioamateurexamen toe te lichten en te demonstreren. Het programma is af, de vragen zijn er - dank zij de UBA - het lokaal met de nodige PC's is er, en er dient alleen nog een soort "dry run" gehouden om van start te kunnen gaan. De organisatie van de examens zelf is de bevoegdheid van de heer Appeldoorn, collega van De heer Erzeel. Logischerwijze zouden we binnen de komende weken de start van de examens via PC dienen aangekondigd te zien. De heer Erzeel bevestigde ook dat, na het slagen in het examen, de kandidaat ter plaatse zijn gewenste call kan kiezen, zijn vergunning betalen, en met de vergunning op zak het BIPT kan verlaten. Wie had zo iets durven dromen pas een paar jaar geleden?

Ten slotte deed Rik, ON7YD een prachtpresentatie over zijn cursus voor de basisvergunning, en toonde ook de PowerPoint presentatie die de CM's van de secties kunnen bekomen als steun bij het lesgeven. Een groot aantal CM's die op het congres aanwezig waren hebben er de cursussen afgehaald, en zitten nu zowat in de startblokken om de cursussen te beginnen.


Banket

Traditiegetrouw werd het congres afgesloten door een banket waar zowat alle "hard core" leden, zoals gewoonte, aanwezig waren. Zoals steeds is het banket een enige gelegenheid om de persoonlijke banden eens hard aan te halen, en om de vertegenwoordigers van onze voogdijoverheid, samen met hun dames, te tonen welke fantastische groep enthousiaste vrienden we zijn, met vooral één zaak gemeen, onze interesse voor de techniek van de radiocommunicatie.

Proficiat aan TRA, aan de helpers van OST en OSB, en heel speciaal aan de drijvende kracht achter dit congres, ON7TK!

We beginnen al aan volgend jaar te denken!

John, ON4UN,
Voorzitter

8 mei 2004 - UBA Congres 2004 te Torhout (OST/TRA)


Cultureel centrum "de Brouckere" te Torhout
Cultureel centrum "de Brouckere" te Torhout
Dit jaar viert TRA haar 25-jarig bestaan. Opnieuw valt de eer te beurt aan de kleine sectie TRA (Torhoutse Radio Amateurs) om ons UBA-congres te organiseren. Het is de eerste keer niet, want twee jaar geleden waren we ook al te gast in Torhout voor ons jaarlijks congres. TRA wordt bijgestaan door de naburige sectie’s OST en OSB. Voor sommigen onder u zal de locatie niet bekend overkomen. Torhout is een klein provinciestadje in het hart van West-Vlaanderen op 25 km ten Zuidwesten van Brugge. Torhout wordt ook wel de hoofdstad van Houtland genoemd. Doorheen de eeuwen speelde Torhout een voorname rol in het socio-economisch, godsdienstig, cultureel en politiek leven van de streekbewoners.

De kerk van Torhout dateert al van de 11de eeuw. Vanaf de 14de krijgt Torhout de rol van provinciestadje toebedeeld. In de 17de eeuw werd het stadhuis gebouwd en werd de kerk heropgebouwd. In de 18de eeuw kende Torhout een overgangsperiode van een zuiver agrarische maatschappij naar een industriële samenleving in de 19de eeuw. Dit ging gepaard met een aanzienlijke groei van de bevolking.
Kleine industriële nijverheden zoals pottenbakkerijen, schoennijverheid, bascule-nijverheid en linnennijverheid zorgen voor de tewerkstelling. De stad is 45 km² groot en telt ongeveer 20.000 bewoners. Torhout kent enkele bijzondere bezienswaardigheden. Een zeer belangrijke trekpleister is het kasteel van Wijnendale. De historiek van het kasteel en het domein van Wijnendale loopt als een rode draad doorheen onze vaderlandse geschiedenis. Gedurende 900 jaar heeft dit domein een voorname rol gespeeld en was zij het toneel van enkele bijzondere gebeurtenissen. Dit alles is te bezichtigen in het kasteel museum.

Het kasteel Ravenhof, dat in het hartje van Torhout werd opgetrokken, verleend heden ten dage onderdak aan het museum voor het zeer bekende Torhouts aardewerk (14de – 20ste eeuw).

’t Gravenwinkeltje verrast elke keer weer de deelnemers aan een stadswandeling. Hier belandt de bezoeker in een typisch arbeidershuisje zoals het was rond 1850.In dit prachtige kader organiseert de UBA haar jaarlijks congres. Voor dit gebeuren zullen we beschikken over het gloednieuwe cultureel centrum de Brouckere.
Het kasteel van "Wijnendaele
Het kasteel van "Wijnendaele
Stadhuis van Torhout De kerk van Torhout
Stadhuis van Torhout De kerk van Torhout
Ons congres zal gepaard gaan met tal van nevenactiviteiten, waaronder onze namiddag hambeurs georganiseerd in samenwerking met de sectie OSB. We hebben eveneens een gans programma samengesteld voor de niet-radioamateurs. Reserveer nu al zaterdag 8 mei 2004 in uw agenda. Het wordt een dag om niet te missen. In de CQ-QSO van april e.k. krijgt u een uitgebreid overzicht van wat de belangrijkste dag voor onze vereniging wordt genoemd…

Beste 73, Danny – ON4CEZ,
Voorzitter van de sectie TRA

Foto's congres UBA 2004