UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Verslag en foto's van het UBA-congres 2003 te Antoing

De leden van de UBA
De leden van de UBA
ON1OD - ON4PD - ON4LN
ON1OD - ON4PD - ON4LN
Radiotijdschriften uit vervlogen tijden
Radiotijdschriften uit vervlogen tijden
"boat anchors"
"boat anchors"
Inpraatstation op 2m
Inpraatstation op 2m
ON4LBG en ON4UN
ON4LBG en ON4UN
Dhr. Bouwens en Valérie, ON4LBG
Dhr. Bouwens en Valérie, ON4LBG
Enkele UBA-beheerders
Enkele UBA-beheerders
ON7YD - ON4AVJ - ON4UN
ON7YD - ON4AVJ - ON4UN
ON4LD
ON4LD
ON4TX en ON4ALH
ON4TX en ON4ALH
ON4CCPON1OD
ON4CCP en ON1OD, de nieuwe beheerders
ON4ZA en ON4UN
ON4ZA en ON4UN
PA0LOU en zijn XYL Ann
PA0LOU en zijn XYL Ann
ON4WF overhandigt zijn beker aan ON4CFG
ON4WF overhandigt zijn beker aan ON4CFG
ON7LX en ON7RN
ON7LX - ON7RN (Challenge beker)
Winnaars van VHF/UHF plakkettes
Winnaars van VHF/UHF plakkettes
ON4LN en ON1KSZ
ON4LN en ON1KSZ
ON7TK en ON7LX
ON7TK en ON7LX
G5LP en ON7LX
G5LP en ON7LX
ON4WF en ON4UN
De erevoorzitter in gesprek met de voorzitter
ON4UN en Dhr. Pascal Paul van het BIPT
ON4UN en Dhr. Pascal Paul van het BIPT
ON4WF
De erevoorzitter vertelt...
...gedurende het avondmaal...
...gedurende het avondmaal...
Het UBA-congres 2003 ging door te Antoing, nabij Doornik, en wel in de Foyer Culturel. Bij onze aankomst rond 8u15 was er al heel wat beweging. Aan de ingang werden we hartelijk ontvangen. De organisatie lijkt vlekkeloos, en we voelen onmiddellijk dat de organisatie op een professionele manier is aangevat. De inschrijvingen verlopen vlot zonder dat de UBA-leden te lang moeten wachten en de zaal loopt al snel bijna vol.

Valérie, ON4LBG, CM van de sectie TOR (Doornik) richt een kort woord van dank aan Dhr. Bouwens, verantwoordelijke voor het Cultureel centrum, waarna ze de leden van de Raad van Beheer, de kaders van de UBA en andere UBA-leden begroet. Valérie benadrukt hoe belangrijk deze gebeurtenis wel is voor een kleine sectie als TOR. Koen, ON4CCP, neemt vervolgens het woord om iedereen in het Nederlands te verwelkomen.

John, ON4UN, voorzitter van de UBA, opent vervolgens op het geplande uur de Algemene Vergadering 2003 van de UBA. Hierna volgt een beknopt verslag van de vergadering:

 
1. Opening van de Algemene Vergadering:

Om 9u15 opent de voorzitter, John Devoldere, ON4UN, de Algemene Vergadering.

 
2. Eregroet aan de overleden leden:

De voorzitter leest de lijst met de namen van de overleden leden en vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis.


3. Toespraak van de voorzitter:

In zijn toespraak haalt de voorzitter volgende punten aan:
 
Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een dalend zonnevlekkengetal, wat slecht is voor 10 en 6m, maar goed voor de lage banden.

Ook dit jaar waren er opnieuw zeer goede resultaten van specifiek onze OT- en OR-conteststations. ON6TT en ON4WW hebben de Belgische kleuren meer dan naar behoren verdedigd op WRTC. John bedankt heel in het bijzonder de sectie BDX voor hun werk in het verbeteren van de logs van de UBA-contesten.

De UBA is er in geslaagd een DXCC checkpoint op te zetten, het is dus niet meer nodig je kaarten voor DXCC aan de ARRL te zenden.

Afgelopen jaar was ook het jaar van de IARU Region 1 conferentie te San Marino. Het is belangrijk dat alle radioamateurs weten dat de IARU onze hobby en onze banden verdedigt op wereldniveau. Ole, LA2RR, werd benoemd als nieuwe voorzitter van IARU R1 in opvolging van Lou, PA0LOU die gedurende 27 jaar het voorzitterschap waarnam. Er waait voorwaar een wind van vernieuwing.

Als voorbereiding voor de WRC2003 conferentie, die in juni plaats heeft in Genève, heeft de UBA besprekingen gehad met het BIPT, dat België officieel vertegenwoordigt op deze conferentie. Het BIPT heeft beloofd alle punten die door de UBA werden vooropgesteld te zullen steunen (dit zijn de officiële IARU voorstellen).

Onder deze voorstellen is er de afschaffing van de verplichting een Morse examen voor toegang tot de HF-banden, alsook de uitbreiding van de 40m-band.

Aanpassingen aan het KB betreffende radioamateurs zijn eveneens in voorbereiding. De UBA werkt samen met het BIPT om deze aanpassingen voor te bereiden.

Vanaf 10 januari 2004 zullen de ON1-stations dezelfde rechten hebben als de ON4 (5, 6 enz.)-stations. Ze zullen daarom een hogere taks moeten betalen. De UBA heeft een voorstel gedaan opdat de ON1 stations die het willen alleen hun huidige privileges zouden behouden (dus geen HF) en daarbij een lagere taks kunnen blijven betalen.

Dhr. De Busschere, verantwoordelijke voor de dienst vergunningen van het BIPT, en met wie we uitstekende relaties onderhielden, gaat met pensioen. Het is Dhr. David Erzeel, die in de afgelopen jaren de dienst RF-stralingen oprichtte, die hem opvolgt. Hij blijft tevens verantwoordelijk voor deze dienst. Hij heeft nu al het penibele dossier van de ON0-licenties ter hand genomen en de laatste documenten zijn gefinaliseerd. Vanaf begin 2004 zullen de BIPT examens geautomatiseerd worden, en elke week worden georganiseerd. De meer dan 1500 vragen die door de UBA voor dit doel (in 2 talen) werden opgesteld zullen de basis vormen van de vragenlijst. De UBA heeft ook het invoeren van een nieuwe instaplicentie, naar het voorbeeld van de Britse "Foundation License" voorgesteld.

In het dossier RF-stralingen zijn er nu twee speciale regels enkel voor radioamateurs bedongen door de UBA: de "terreinstudie" vervangt de metingen in het geval de 5% drempel (3V/m) wordt overschreden, en daarenboven worden QRP stations vrijgesteld van een dossier. Tot op heden werd nog slechts een klein aantal dossiers ingediend, die allemaal werden goedgekeurd. Er is weliswaar geen dringendheid, maar we moeten toch ook niet wachten tot de laatste weken!

De UBA betreurt ten zeerste de tegenstellende manier waarop het BIPT het dossier ON4TH heeft behandeld.

De UBA heeft een bijzondere inspanning gedaan betreffende de modernisering van ON4UB, van de UBA-website en van CQ-QSO. De site is volop in expansie met steeds meer en snelle informatie. Er wordt ernstig nagedacht over een E-magazine voor de toekomst. Dit alles gebeurd niet van zichzelf maar is het resultaat van een groot aantal zeer toegewijde medewerkers die het doen in de eerste instantie omdat ze het graag doen (het is een hobby!), maar die niettemin een woordje van dank en aanmoediging op prijs stellen!

Ter gelegenheid van de ruimtevlucht van Frank De Winne (ON1DWN) hebben onze leden een aantal inspanningen gedaan om het radioamateurisme beter te doen kennen, en de pers heeft, uiteindelijk, de radioamateurs ontdekt.

Onze penningmeester, Daniel Dupont, ON4LD, alsook de Franstalige secretaris, Pierre Cornelis, hebben zich niet opnieuw voorgesteld als kandidaten beheerders. Het gevolg is dat er nog slechts 3 Franstalige beheerders zullen zijn, wat een onevenwicht vertegenwoordig dat zeker niet gewenst is. De voorzitter doet dan ook een oproep voor meer Franstalige kandidaten beheerders voor de volgende verkiezing.

John feliciteert en bedankt verder de secties TOR, RSX en RAM en heel in het bijzonder hun medewerkers voor de inspanningen die ze deden om deze dag zo succesvol te maken. Hij bedankt tenslotte alle XYL's voor hun steun bij het uitoefenen van onze prachtige hobby.


4. Verslagen van de ondervoorzitters:

De Franstalige ondervoorzitter Jean Claude Renard ON5TH, bedankt het organiserend team en heel in het bijzonder de CM Valérie, ON4LBG, alsook de secties TOR, RAM en RSX. Dit congres is het levend bewijs dat een samenwerking tussen verschillende secties mogelijk is. De organisatie van het congres en de Algemene Vergadering is een complexe en zware opdracht en men moet het gedaan hebben om zich dat te realiseren.

Dit jaar opnieuw trok de "Foire van La Louvière" (sectie LLV) een zeer groot aantal deelnemers en bezoekers, net zoals de hambeurs van Evere, de tentoonstelling in de Moulin d'Arembert te Rebecq, alsook de ARDF wedstrijd plus de hambeurs te Binche.

Het probleem van de RF-stralingen is een weinig gekend onderwerp, vandaar een bepaald gevoel van bedreiging die echter samenging met de nood om er meer over te weten. De lezingen die in zowat alle secties over dit onderwerp werden gegeven waren een groot succes.

Op 30 Franstalige secties waren er 6 die geen kandidaat CM hadden ingediend, en dit is verontrustend. Ook waren er vorig jaar te weinig deelnemers op Horizon 2000+. De volgende Horizon 2000+ heeft plaats te Leuven op 11 oktober.

Als gevolg van onze oproep zijn er 7 kandidaten vertalers die zich hebben gemeld, waarvoor dank.

Jean-Claude feliciteert de kandidaten CM die zich opnieuw willen engageren voor de vereniging.

Hij evoqueert ook het contact dat plaats greep van uit het Euro Space Centrum te Redu met het Internationale Space Station (ISS). Dankzij ON4WF, ARISS Vice Chairman, hebben 150 jongeren, gedurende 13 minuten zich echt aan boord van het ruimteschip gewaand!

Rik Strobbe, onze Nederlandstalige ondervoorzitter, verheugde zich over vele activiteiten binnen de UBA zowel op regionaal als lokaal gebied. Ongeveer 35 secties namen deel aan de velddag, terwijl 10 secties een hambeurs organiseerden, en nog anderen opendeurdagen of demonstraties. Sommige secties organiseren gewoontegetrouw ONL-cursussen en hebben dan ook nieuwe jongeren binnen de hobby geloodst. De sectie Leuven organiseerde zoals elk jaar zijn fameuze Microwave Roundtable. Er waren opnieuw verschillende groepen radioamateurs die zich aangetrokken voelen tot "eilanden" en een of ander exemplaar in IOTA context hebben geactiveerd. Verder was er Horizon 2000+ waar alle kaders elkaar konden ontmoeten.

Maar het afgelopen jaar was ook het jaar van Frank De Winne, ON1DWN, die van uit het ISS twee maal een contact had met radioamateurstations in België, dit in het kader van ARISS. Te St. Truiden was dit vooral te danken aan de professionele voorbereiding vanwege de mensen van de sectie RST, dit in samenwerking met de militaire school van Saffraanberg, en uiteraard onze erevoorzitter, ON4WF, eveneens Vice-Chairman van ARISS.

Op gebied van reglementering zullen we met afschaffing van het CW-examen alsook met de introductie van de nieuwe instaplicentie (gebaseerd op de Foundation licence) heel wat zien veranderen in het komende jaar. Rik bedankt tenslotte alle CM's en DM's voor hun inzet en hun toewijding.


5. Rapport van de secretarissen:

De secretarissen tonen de cijfers betreffende het ledenaantal. Onze leden zijn voor 64% Nederlandstalig, 36% Franstalig en minder dan 1% Duitstalig. Zoals in praktisch alle landen blijft het aantal leden dalen, met 5% in de Franstalige secties en minder dan 4% in de Nederlandstalige secties.


6. Voorstelling van het budget 2003 en het financieel rapport voor 2002:

De penningmeester, Daniel, ON4LD, gaf een overzicht van de financiële toestand van de vereniging. De toestand is gezond. Vervolgens stelde Daniel het budget voor 2003 voor: uitgaven, opbrengsten (zie ook CQ-QSO januari 2003, pg. 12). Het lidmaatschap blijft onveranderd, zowel als het ristourno aan de secties (14%). Het budget voor 2003 wordt bij algemeenheid van stemmen aanvaard (125 stemmen). Vervolgens werd de balans voor 2002 voorgesteld. Deze werd al gepubliceerd in CQ-QSO van april 2003, pg. 8 en 9. De commissarissen Roger, ON4TX en Xavier, ON4ALY dankten Daniel voor zijn werk, voor zijn professionele aanpak en voor de uitmuntende gastvrijheid van zijn XYL Edith ter gelegenheid van het nazicht van de boeken. Ze benadrukten ook dat ze steeds zeer duidelijke antwoorden kregen op alle vragen die ze stelden. De commissarissen lazen vervolgens het rapport voor van de nazichten. De balans voor het boekjaar 2002 werd unaniem goedgekeurd. Daniel merkte nog op dat ondanks de vermindering van het aantal leden de financiële situatie nog zeer gezond is, maar dat men in de toekomst deze problematiek zeker zal moeten aanpakken. Daniel dankte alle CM's en DM's, alsook alle leden voor hun goede samenwerking.


7. Aanduiding van twee commissarissen voor het werkjaar 2003:

Roger ON4TX en Xavier ON4ALY werden aangesteld als commissarissen belast met het nazicht van de boeken.


8. Goedkeuring van de verkiezingen van CM:

De secretarissen gaven lezing van de uitslagen van de verkiezingen van CM (sectievoorzitters).De vergadering keurt de verkiezingen unaniem goed. De nieuwe lijst zal in een volgend nummer van CQ-QSO verschijnen. John, ON4UN feliciteert de nieuwe verkozenen en wenst hen veel succes in hun opdracht.


9. Goedkeuring van de verkiezingen van beheerders:

Roger ON4TX en Xavier ON4ALY geven lezing van het rapport van Meester Buisseret: 80 secties hebben resultaten van hun verkiezingen ingezonden. Er waren 814 stembulletins, waarvan 15 blanco, 55 volmachtstemmen, of een totaal van 857 geldige stemmen. De resultaten zijn: Jacques Verleijen ON4AVJ: 560 stemmen, Jacques Debouche ON5OO, 533 stemmen, Koen Vermeersch ON4CCP, 510 stemmen, Christian Heusdens ON1OD, 451 stemmen en Walter Vervoort ON8LW, 444 stemmen. De Algemene Vergadering bevestigt unaniem deze uitslag. John ON4UN feliciteert de verkozenen en heel in het bijzonder de nieuwe raadsleden Koen ON4CCP en Christian ON1OD.


10. Voorstelling van nieuwe ereleden:

Claude ON7TK stelt de eerste kandidaat voor. Al in 1947 betoonde hij heel veel interesse voor de radio, en hij werd een der eerste ONL-leden van de UBA. Zijn vader, toen ON4ZA, was voorzitter geweest van de Vlaamsche Radiobond, en toen deze vereniging overging in de UBA, werd Fernand, ON5ZA, DM van Limburg. Na een lange periode van radiostilte, en na de dood van zijn vader, ON4ZA, nam hij diens roepteken over en engageerde zich opnieuw in het verenigingsleven. Hij werd shack-manager van ON4UB, speaker van ON4UB, en zodus de "stem van de UBA". Hij was steeds op post met zijn nieuws dat hij minutieus in de twee landstalen voorbereidde. Fernand werd ook beheerder van de UBA. Spijtig genoeg heeft hij zijn actieve medewerking in het kader van de UBA moeten stopzetten wegen ernstige gezondheidsproblemen van zijn XYL. Fernand wordt vervolgens met luid applaus van de algemene vergadering gekozen als erelid. John, ON4UN, overhandigt aan Fernand een herinneringsplakket.

John ON4UN stelt vervolgens de tweede kandidaat erelid voor. Deze "mijnheer" heeft de wereld van het radioamateurisme gekenmerkt gedurende meer dan een halve eeuw. Hij werd geboren in 1931, en betrapte het radioamateur-virus tijdens zijn militaire dienst waar bij telegrafie leerde. Hij werd traffic-manager van zijn vereniging in 1956, en werd later lid van de bestuursraad om er de voorzitter van te worden van 1968 tot 1970. Vervolgens engageerde hij zich gedurende niet minder dan 27 jaar in het actieve IARU Region 1 leven, waar hij al die tijd voorzitter van was. Onze tweede kandidaat-erelid is niemand minder dan Lou Van den Nadort, PA0LOU. Hij werd op 30 april ll. door Koningin Beatrix van Nederland benoemd tot lid van de orde van Oranje-Nassau. De Algemene vergadering keurt het erelidmaatschap goed met een aanhoudend applaus, waarop John, ON4UN een herdenkingsplakket aan Lou overhandigt en een grote bloemtuil aan zijn charmante XYL Ann.


11. Vragen en antwoorden:

De eerste vraag kwam van de voorzitter zelf: het is een oproep tot kandidatuur voor het organiseren van de AV 2005, en hier word bij voorkeur, om de beurtrol te respecteren, een Franstalig sectie voor gezocht. De sectie TRA, die dan zijn 25ste verjaardag viert, bevestigt dat het in 2004 de AV zal organiseren. Vervolgens beantwoordden de voorzitter en de beheerders een ganse reeks vragen vanwege de aanwezige leden.


12. Uitreiking van de bekers en plaketten:

Beker van de Erevoorzitter: de 1ste prijs, een prijs van 200 € gaat naar de sectie RSX, de 2de prijs van € 150 aan de sectie ARC, de 3de prijs van € 75 aan TRA, en de 4de en 5de prijs ex aequo aan de secties RST en NOK die elk € 50 ontvingen.

De bekers en de plaketten behaald door de winnaars in de verschillende categorieën van de verschillende UBA-contesten werden vervolgens overhandigd door Carine ON7LX voor de HF-contesten en door Jacques ON5OO voor de VHF-UHF contesten. Verder was er nog ON6ZK die de prijs van € 250 won ter gelegenheid van de ON4UB-enquête.


13. Sluiting van de Algemene vergadering:

De voorzitter John Devoldere dankt alle aanwezigen op deze AV en sluit vervolgens de vergadering om 13u20.

Het was een prachtig succes: meer dan 150 inschrijvingen. De afwezigen hadden, zoals gewoonlijk, ongelijk, want de sfeer was excellent, en de organisatie in het kleine sympathieke stadje Antoing was perfect.

In de namiddag waren er diverse activiteiten: bezoek aan de stad, aan de lokale industrie, en voordrachten door o.a. Dhr. Paul Pascal van het BIPT over de behandeling van de RF-straling-dossiers, een voordracht door de ARDF specialisten (met praktische oefeningen nabij) alsook een voorstelling van ARISS door ON4WF.

Men kon ook een tentoonstelling bezoeken met historische documenten en radioapparatuur. De leden van de HF- en de VHF-commissies waren er eveneens met hun uitgebreide stand alsook onze onvermoeibare QSL-manager, Mario, ON4KV en de Award-Manager ON4CAS. Er waren stations opgesteld op HF en op VHF, en het leger was aanwezig met hun transmissieapparatuur die ze demonstreerden. Zelfs de locale TV was er om een reportage te draaien.

In de naam van het Belgische radioamateurisme, beste dank voor deze formidabele dag. Dank in de eerste plaats aan Valérie, ON4LBG, en haar organiserend team. Een woord van dank ook aan de secties TOR (Doornik), RSX (Ronse) en RAM (Moeskroen). En dank aan alle kaders van de UBA, aan de CM’s, DM’s en de beheerders.

En hierbij vergeten we zeker niet elk van u die zich de moeite van de verplaatsing hebt getroost om dit grote feest mee te maken, en hiermede, door uw aanwezigheid het werk van een aantal vrijwilligers heb weten te appreciëren.

S'avonds was er een diner dat werd georganiseerd in de Floréal Club "Le Panoramique" die gelegen is op de top van de Mont-Saint-Aubert nabij Doornik. Hier ook, was alles 100% geslaagd.

Tot een volgende gelegenheid, 73,

ON7PC, ON5OO, ON5TH, ON4UN

Foto's UBA-congres 2003