UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

B-EARS

B-EARS informatiebulletin

Logo B-EARS
Met het B-EARS informatiebulletin willen we u de laatste stand van zaken brengen i.v.m. B-EARS en een overzicht geven van de vele activiteiten waar B-EARS in betrokken werd. Indien je meer wil weten over hoe het radionoodnet ooit ontstaan is dan kan je best eens een kijkje nemen in onze rubriek "Helpen in nood".

Ik wil medewerker worden van B-EARS

Find login blockOm een medewerker te worden van B-EARS moet men zijn kandidatuur stellen bij de B-EARS Manager van zijn regio. Deze aanvraag moet gebeuren door gebruik te maken van de web interface die tot dit doel werd aangemaakt. Om je te helpen hebben we een document aangemaakt die je wat meer uitleg geeft over de verschillende stappen die moeten worden doorlopen. Let op: men moet lid zijn van de UBA wil men zich bij B-EARS aansluiten.

Enkele nuttige adressen

Voor alle inlichtingen omtrent B-EARS kan je steeds contact opnemen met één van onze gewestelijke verantwoordelijken:
ON4AAA [at] uba [dot] be (subject: B-EARS) (ON4AAA) B-EARS verantwoordelijke voor het Vlaams Gewest.
on4ktu [at] uba [dot] be (subject: B-EARS) (ON4KTU) B-EARS verantwoordelijke voor het Waals Gewest.
on7mic [at] uba [dot] be (subject: B-EARS) (ON6RF) B-EARS verantwoordelijke voor het Brussels Gewest.
ON4PC [at] uba [dot] be (subject: B-EARS) (ON4PC) Technisch verantwoordelijke B-EARS.
on7pc [at] uba [dot] be (subject: B-EARS) (ON7PC) Technisch verantwoordelijke B-EARS.

Radionoodnet wordt B-EARS

Wat voorafging

Een paar jaar geleden werd door de UBA beslist om te onderzoeken hoe we het radionoodnet konden actualiseren. De aanleidingen daarvoor waren divers, denken we maar aan de evolutie van de techniek, wijzigingen in de structuur van het Rode Kruis, nieuwe wetgeving en niet in het minst het belang van de radioamateurs bij een aantal ernstige rampen (Tsunami, Catharina, …). Binnen de UBA werd er een werkgroep opgericht die deze materie ging onderzoeken en voorstellen formuleren.

Tot voor kort werden alle werkzaamheden van het radionoodnet uitgevoerd in samenwerking met het Rode Kruis. Dit was geregeld via een conventie die werd opgesteld tussen de UBA en het Rode Kruis in de jaren 1960. Toen was het Rode Kruis nog een nationale vereniging, nu zijn er twee autonome organisaties (Rode Kruis Vlaanderen en La Croix Rouge de la Communauté Francophone). Zowel bij het Rode Kruis als bij ons, werd deze werking vooral lokaal verder gezet, afhankelijk van de plaatselijke verantwoordelijken. Beide organisaties hadden behoefte aan een herziening van deze conventie.

Er werd een voorstel tot samenwerking uitgewerkt door de UBA en dit werd aan het Rode Kruis Vlaanderen en aan La Croix Rouge de la Communauté Francophone voorgesteld, alsook aan de CM op Horizon 2000.

Bij het Rode Kruis Vlaanderen wil men zeker de band met de radioamateurs niet verbreken, maar gezien de technische evolutie van hun communicatiemiddelen (ASTRID, GSM en eigen VHF-netwerk) zal er maar in zeer beperkte mate nog beroep gedaan worden op radioamateurs. Er blijven nog een twaalftal radioamateurs lid van het RK op permanente basis die de verdere samenwerking zullen regelen en een nieuw protocolakkoord zullen opstellen.

De situatie in Wallonië en Brussel is enigszins anders. In Brussel wordt nog regelmatig beroep gedaan op radioamateurs bij activiteiten. Naast de veranderende relaties tussen de UBA en het Rode Kruis zijn er ook nog twee belangrijke wettelijke feiten te melden waarom een herziening van het radionoodnet zich opdringt:
  • In het laatste ministerieel besluit betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations werd opgenomen dat radioamateurs door andere hulpdiensten kunnen gevraagd worden om mee te werken. Het is dus niet meer het monopolie van het Rode Kruis. Dit zal allicht ook bevestigd worden in het nieuwe KB rond radiocommunicatie.
  • In 2006 kwam er een KB dat de nood- en interventieplannen aanpast die de gemeenten en de provinciale overheden moeten opmaken. Ook de IARU geeft nu de nodige aandacht aan de noodcommunicatie. Er is een werkgroep die zich daar mee bezighoudt, men richt internationale noodoefeningen in (GlobalSet) en er is de tweejaarlijks conferentie GAREC, waarin hulporganisaties deelnemen samen met de ITU en de Verenigde Naties.

Dit alles maakte het noodzakelijk dat de UBA haar radionoodnet moest actualiseren.

B-EARS wordt in 2009 een feit

B-EARS staat voor Belgian Emergency Amateur Radio Service. We willen met deze nieuwe naam en structuur de noodcommunicatie meer gestalte geven en bekend maken naar de buitenwereld.

UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS engageren zich om op regelmatige basis deel te nemen aan oefeningen en activiteiten ten einde operationeel te zijn bij eventuele rampen of op vraag van een hulporganisatie. Willen wij als een volwaardige partner aanvaardt worden bij de overheden, dan moeten we kunnen bewijzen dat we op betrouwbare (professionele) wijze kunnen instaan voor noodcommunicatie.

Dat was de taak van de werkgroep om een nieuwe structuur en werking voor te stellen.
De B-EARS stuurgroep bestaat uit 2 vertegenwoordigers per provincie, de nationale voorzitter van de UBA, twee regionale verantwoordelijken en een technisch verantwoordelijke.

Er wordt vergaderd per taalgroep, gezien de verschillen in de relaties met de hulporganisaties. De provinciale verantwoordelijke van B-EARS zal een belangrijke rol spelen in de nieuwe structuur. Hij staat in voor de activiteiten in zijn provincie. Hij is ook de contactpersoon voor alle B-EARS leden van zijn provincie.

De leden van B-EARS werken regelmatig mee aan oefeningen om paraat te zijn in geval van nood. Zij vormen het kader indien men beroep moet doen op nog meer radioamateurs bij zeer ernstige rampen. UBA-leden die wensen deel uit te maken van B-EARS kunnen hun aanvraag indienen via een centraal e-mail adres, namelijk b-ears [at] uba [dot] be en op termijn via de UBA-website.

Deze gegevens worden doorgegeven aan de provinciale verantwoordelijke.

Het is niet de bedoeling om veel ‘papieren’ leden te hebben, maar mensen die zich echt willen inzetten en actief wensen deel te nemen aan de activiteiten. Daarom wordt men het eerste jaar als kandidaat-lid aanvaard en na evaluatie als volwaardig lid van B-EARS. De provinciale verantwoordelijke zal jaarlijks ook de lijst aanpassen om steeds te kunnen beschikken over de actieve leden.

Als opstart zal de provinciale verantwoordelijke een aantal mensen contacteren uit de meest actieve leden van het oude radionoodnet. Als u dit artikel leest zal dit hoogstwaarschijnlijk al gebeurd zijn. Alle B-EARS leden zullen binnenkort ook een vragenlijst ontvangen om te inventariseren met welk materiaal zij actief kunnen zijn (transceivers, antennes, autonomie, draagbaar materiaal, …).

Ongeacht in welke specialisatie de radioamateur zich gooit in zijn hobby (zelfbouw, HF, ATV, …), allen hebben één zaak gemeen: namelijk de kennis en knowhow om met eenvoudige middelen communicatie te waarborgen, dit op diverse manieren (morse, stem, beeld, datacommunicatie, enz...) en met diverse middelen. In onze hobby ligt de nadruk op de techniek. Bij noodcommunicatie komt daar nog een element bij. We moeten gegevens zo juist en accuraat mogelijk doorgeven aan de hulporganisaties en dit vergt oefening. B-EARS leden zullen dan ook regelmatig eens gevraagd worden om deel te nemen aan zulke oefeningen.

We voorzien drie soorten oefeningen:
  • oefeningen onder eigen beheer. Op regelmatige tijdstippen zullen we zelf oefeningen organiseren. Die kunnen van thuis uit of op verplaatsing gebeuren en al dan niet op voorhand aangekondigd.
  • deelname aan internationale oefeningen. Tweemaal per jaar richt de IARU een noodoefening in, namelijk GlobalSet. Uiteraard is het de bedoeling van B-EARS om daaraan deel te nemen, met liefst één station per provincie.
  • deelname aan preventieve hulpacties. Op vraag van een erkende hulporganisatie kunnen B-EARS leden ingezet worden om de hulporganisatie te ondersteunen in hun onderlinge communicatie teneinde de veiligheid te waarborgen van de deelnemers en de eventuele toeschouwers van een activiteit waar de hulpdienst bij betrokken is. Dit kan zowel een publieke activiteit zijn als een zelf georganiseerde oefening van de erkende hulpdienst. Dit hoeft niet meer enkel het Rode Kruis te zijn zoals vroeger, maar kan ook de politie, de brandweer, de civiele bescherming, enz... zijn.

Op een aantal locaties te lande zullen er relaisstations opgesteld worden die normaal gebruikt kunnen worden door de radioamateurs, maar bij oefeningen en bij rampen exclusief voor het radionoodnet gereserveerd worden. Mogelijk kunnen hiervoor onder andere de voormalige ON4UB sites gebruikt worden. Deze locaties bieden een nationale dekking op VHF en werden enkele jaren geleden veelvuldig uitgetest. Deze relaisstations moeten draagbaar zijn zodat enerzijds op de aangewezen site kunnen gebruikt worden, maar indien nodig ook naar een beter punt verplaatst worden. De technische haalbaarheid en uitvoering wordt op dit ogenblik onderzocht door de technische verantwoordelijke van B-EARS. Meer uitleg volgt zeker in een volgend artikel.

De toekomst

2009 wordt een opstartjaar, waarin we ons intern zullen organiseren en de nieuwe werking uittesten.

Bij een positieve evaluatie kunnen we ons naar buiten uit gaan profileren en onze werking voorstellen aan de overheden die verantwoordelijk zijn voor de noodinterventies. De instanties zijn de gemeentes, de provincies en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De uiteindelijke bedoeling is om deze dienstverlening te doen erkennen zoals in de ons omringende landen.

Heb je interesse om meer te weten over B-EARS of om deel te nemen aan deze activiteiten dan kan je een mail sturen naar b-ears [at] uba [dot] be of uw kandidatuur online plaatsen via "Mijn account".