UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Rapporten over de IARU R1-conferentie te Cavtat

De rapporten zijn:

Verslag van de UBA-verantwoordelijke voor de betrekkingen met IARU Region 1

Door ON5OO, vertaling: ON5EX.

IARU-logo

De IARU is de internationale vereniging van radioamateurs, opgericht door enkele nationale verenigingen (waaronder de UBA) in 1925. De IARU is in drie regio’s ingedeeld. ‘Region 1’ omvat Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Azië en verenigt het grootste aantal nationale verenigingen. Voor meer info over de IARU, surf naar www.iaru.org of www.wikipedia.org/wiki/International_Amateur_Radio_Union.De IARU verdedigt jouw belangen als radioamateur bij de ITU (International Telecomunication Union), o.a.:
 • door deelname aan de World Radio Conferences en aan de vergaderingen van diverse organisaties zoals CEPT, ERO, ETSI,
 • door de strijd aan te binden met illegale indringers op onze banden,
 • door permanent onderzoek naar nieuwe frequentiebanden voor onze hobby,
 • door te streven naar harmonisering van de wetgeving om het vrij verkeer van radioamateurs tussen de landen te waarborgen.

De UBA voorziet in haar budget een bijdrage om de werking van de IARU te helpen financieren. Deze bijdrage vertegenwoordigt 4 % van uw jaarlijks UBA-lidgeld.

IARU Region 1 komt om de drie jaar bijeen in een land van de regio, bij stemming gekozen tijdens de algemene vergadering (Plenary Meeting). Tijdens de algemene vergadering worden de vertegenwoordigers van het uitvoerend comité en de werkgroepen verkozen en benoemd. De werkingsbudgetten en bijdragen worden er berekend, interne reglementen en statuten bijgestuurd. Allerlei onderwerpen op het gebied van HF, VHF, ARFD, samenwerking met minderbedeelde landen, enz... worden er behandeld.

In 2008 vond de algemene vergadering plaats in CAVTAT (uitgesproken als SAVTAT) in Kroatië, op ongeveer 25 km van Dubrovnik en dichtbij Montenegro (in oorlog tot 2000). De vergadering duurde van zondag 16 november tot donderdag 20 november 2008. België werd er vertegenwoordigd door Carine ON7LX (HF, comité C4), Stefan ON6TI (VHF, Microwaves, comité C5), John ON4UN (ethiek en operationele procedures voor de radioamateur, comité C3) en Jacques ON5OO (administratieve en financiële zaken, comités C2 en C3).

Als verantwoordelijke van onze afvaardiging breng ik hier een beknopt verslag van de administratieve beslissingen. Voor gedetailleerde informatie, zie:
Carine, John en Stefan zullen individueel verslag uitbrengen over hun deelname binnen de respectievelijke comités.

Het Region 1 budget (comité C2) wordt om de drie jaar gestemd en verdeeld per jaar:

2009: 272.000 FS (€ 175.000,00).
2010: 263.103 FS (€ 160.000,00).
2011: 376.500 FS (€ 243.000,00).

Het budget van het derde jaar ligt hoger vermits het de kosten van de volgende algemene vergadering moet dragen. Het budget vertoont een berekend verlies omdat de beschikbare reserves sedert de herstructurering van Lillehammer (1999) dermate zijn vermeerderd dat het onnodig is een dergelijk hoog bedrag als reserve te laten uitstaan (voorziene reserve in 2011: € 305.000,00).

Het is het uitvoerend comité toegestaan om met maximum 5 % van het budget af te wijken om de kosten van de verdediging van het spectrum te dekken indien de noodzaak daartoe bestaat.

Het fonds ter verdediging van het spectrum werd afgeschaft en de vereiste bedragen worden nu voorafgenomen van het algemeen fonds (boekhoudkundige vereenvoudiging).

Om fiscale redenen werd de zetel van de IARU Region 1 verplaatst naar het kanton Zug, waardoor een besparing van 150.000 FS wordt gerealiseerd. Bovendien zijn nu twee leden van het uitvoerend comité tekengerechtigd in de plaats van het (dure) advocatenbureau.

Er wordt aan het uitvoerende comité gevraagd om nog meer oplossingen te vinden om verder te besparen op de werkingskosten.

Comité C3 (algemene zaken) : belangrijke zaken

Belgen aan de eer!

De werkgroep Eurocom, voorgezeten door Thilo DL9KCE op verzoek van Gaston ON4WF, wordt verzocht om de banden met de Europese instanties te versterken. Een nieuwe tentoonstelling in het Europees Parlement is gepland.

Ethiek en operationele procedures. Het boek van ON4UN/ON4WW zal als referentie dienen! Alle verenigingen worden verzocht om dit werk in de eigen landstalen op hun websites te plaatsen, in gedrukt formaat ter beschikking te stellen en er de grootst mogelijke publiciteit aan te geven.

De werkgroep Arspex is een nieuwe werkgroep, opgericht door Gaston ON4WF te Davos. Gaston wordt tot voorzitter benoemd. Zijn eerste verslag wordt aangenomen. Ik nodig u uit om het rapport van deze werkgroep zeker te lezen.

Werkgroep Stars (samenwerking met Afrikaanse minderbedeelde landen), voorgezeten door Hans Welens ON6WQ. Ondanks de terughoudendheid van bepaalde landen wordt het budget goedgekeurd. De UBA, vertegenwoordigd in het comité C2 (ON5OO) is dit budget halsstarrig blijven verdedigen. ON5OO zal in dit kader een nauwe, rechtstreekse samenwerking tussen de UBA en ARAC (Congo Kinshasa) voorstellen. Het advies van Hans ON6WQ, deskundige terzake, wordt zeer op prijs gesteld.

De overige werkgroepen:
Werkgroep HST (high speed telegraphy): het volgende HST-kampioenschap vindt plaats in Bulgarije. Het HST-budget wordt goedgekeurd.
Werkgroep RR (radio regulation)
Werkgroep buitenlandse betrekkingen
Werkgroep Emergency Communications Coordinator
Werkgroep ARDF
Werkgroep IPHA (andersvalide radioamateurs)
Alle rapporten van deze werkgroepen werden aangenomen.

Beknopt :
 • De EMC-werkgroep (elektromagnetische compatibiliteit) wordt verzocht om een ambitieuzer plan op te stellen. Deze werkgroep zou budgetmatig niet mogen beperkt worden, indien vereist (strijd tegen PLC).
 • Het uitvoerend comité wordt belast met de uitwerking van een website gebaseerd op content management (CMS).
 • Er zal actie ondernomen worden bij de UNESCO om het statuut van radioamateur te bevestigen en te beschermen.
 • Het belang van de JOTA wordt erkend als belangrijke bron voor jongerenwerving.
 • Het gebruik van QSL via bureau wordt aanbevolen aan de DXpedities, in de plaats van terug te grijpen naar rechtstreekse QSL. Deze laatste moeten de uitzondering blijven.
 • Contestoperatoren worden verzocht om minder voorspelbare rapporten dan de gebruikelijke ‘599’ uit te wisselen, hetgeen de bekwaamheid van de operatoren beter zou weerspiegelen.
 • Er wordt aan de contestorganisatoren gevraagd om in de contestreglementen meer aandacht te besteden aan jongeren en nieuwe deelnemers.
 • Het uitvoerend comité wordt uitgenodigd om alles in het werk te stellen om nieuwe radioamateurs te werven.

Nieuwe samenstelling van het uitvoerend comité:
Resultaten van de verkiezingen:

Voorzitter:
Hans Blondeel Timmerman PB2T
Colin Thomas G3PSM
Hrnae Milosevic
 
41 stemmen
4 stemmen
4 stemmen
Secretaris:
Denis Green ZS4BS
Angel A Padin de Pazos EA1QF

40 stemmen
9 stemmen
Ondervoorzitter:
Mustafa Diop 6W1KI

Enige kandidaat
Penningmeester:
Andreas Thiemann HB9JOE

Enige kandidaat
Uitvoerend comité:
Hani Raad OD5TE
Betty Magnin F6IOC
Nikola Percin 9A5W
Panayot Danev LZ1US
Colin Thomas G3PSM
Hans Johansson SM0IMJ
Angel A. Padín de Pazos, EA1QF
Afif Benlagja 7X2RO

39 stemmen
36 stemmen
33 stemmen
32 stemmen
24 stemmen
19 stemmen
10 stemmen
7 stemmen

Deze uitslag beantwoordt volledig aan de wensen van de Belgische delegatie.

Benoeming van de voorzitters van de werkgroepen

EMC Christian Verholt OZ8CY
Eurocomm Thilo Kootz DL9KCE
IARUMS Wolfgang Hadel DK2OM
HST Olivier Tabakovski Z32TO
STARS Hans Welens ON6WQ
Emergency Comm Greg Mossup G0DUB
ARDF Rainer Floesser DL5NBZ
IPHA Rizkallah Azrak OD5RI
ARSPEX Gaston Bertels ON4WF
HF Ulrich Mueller DK4VW
VHF Michael Kastelic OE1MCU
RR Bob Whelan G3PJT
HF Beacon coord. Martin Harisson G3USF
ERC Colin Thomas G3PSM

Keuze van het land voor de volgende conferentie

Zuid-Afrika 22 stemmen
Spanje 15 stemmen
Engeland 10 stemmen

Eretekens en ereleden

Roy Stevens Trofee
De Roy Stevens trofee werd unaniem toegekend aan Don Beattie G3BJ voor zijn toewijding aan de IARU Region 1, zowel als secretaris als voor zijn indrukwekkende staat van dienst en zijn doeltreffende en bevorderlijke inzet voor IARU R1.

Eretekens van verdienste werden toegekend aan de uittredende bestuurders Hans Ehlers DF5UG en Max Raicha 5Z4MR.

Johan Sauri (URA Andorra) overhandigt aan Hans Welens ON6WQ een cheque voor de STARS-werkgroep (samenwerking met Afrikaanse landen).

Tot zover, in grote lijnen, het verslag van een lange bijeenkomst, resultaat van arbeid, inspanning, concentratie, inzet en met bijeenkomsten en discussies goedgevulde dagen.

Ik nodig u allen graag uit om de volledige verslagen door te nemen via http://www.iaru-r1.org/Cavtat%20papers.htm. Via deze link kunnen alle documenten en onderwerpen worden geraadpleegd die op de vergadering ter sprake zijn gekomen. Het geeft u ook een idee van het volume afgewerkte materie.
Aarzel niet om uw vragen te formuleren aan on5oo [at] uba [dot] be voor zaken van algemeen belang, aan on6ti [at] uba [dot] be voor VHF-onderwerpen of aan on7lx [at] uba [dot] be inzake HF. Let op de nieuwe bandplanning voor HF en VHF. Ten slotte, voor jong en minder jong: neem eens ‘Ethiek en operationele procedures’ van ON4UN/ON4WW door om uw kennis van de operating practice op de banden aan te scherpen.

73, Jacques ON5OO

Verslag van het HF comité IARU-conferentie te Cavtat

Door ON7LX

Tijdens de IARU conferentie te Cavtat waren volgende punten op de HF agenda belangrijk:

Er werden 3 voorstellen ingediend voor een nieuw bandplan op 40 meter. Bij de eerste vergadering van het C4 (of HF) comité werd een werkgroep opgericht om een compromis te vinden tussen deze 3 voorstellen. Hieronder vindt je het resultaat van dit werk als ons nieuw bandplan voor 40 meter:


Frequecy (kHz)
Max. Bandwidth (Hz) Preferred mode and usage
7000-7025 200 CW, contest preferred
7025-7040 200 CW, QRP Centre of Activity 7030 kHz
7040-7047 500 Narrow band modes - digimodes
7047-7050 500 Narrow band modes – digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
7050-7053 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
7053-7060 2700 All modes - digimodes
7060-7100 2700 All modes, digital voice 7070, SSB QRP Centre of Activity 7090 kHz, SSB contest preferred
7100-7130 2700 All modes, Region 1 Emergency Centre of Activity 7110 kHz
7130-7175 2700 All modes, SSB contest preferred, Image Centre of Activity 7165 kHz
7175-7200 2700 All modes, priority for intercontinental operation

Notes:
CW QSO’s worden aanvaard over gans de band uitgezonderd in het bakensegment. De term “automatically controlled data stations” omvat store and forward stations.

Er werd ook een bandplan aanvaard voor de 136 kHz band:

Frequency (kHz) Max. Bandwidth (Hz) Preferred mode and usage
135.7-137.8 200 CW, QRSS and narrow-band digital modes

Verder werden enkele specifieke frequenties goedgekeurd:
18.130 MHz en 24.950 MHz als QRP ontmoetingfrequenties.
3.630, 7.070, 14.130, 21.180 en 28.330 MHz (geharmoniseerd met Regio 2) en ook 18.150 en 24.960 MHz zijn voorbestemd als digitized speech Activity Centres.

Het werk van de 500 kHz werkgroep wordt verdergezet en we worden aangemoedigd om bij de locale autoriteiten toestemming te vragen om op deze band te mogen experimenteren.

Het hoofdstuk contest in het HF Managers handboek werd herzien en vervangen.

Op de conferentie werd het werk van ON4UN/ON4WW, “Ethiek en operationele procedures voor de Radioamateur” dat door de AC (Administrative Council, wereldwijd het hoogste orgaan van de IARU) werd aanvaard als standpunt van de IARU inzake deze aangelegenheden verder besproken om de implementatie in IARU R1 te coördineren (vertalingen, publicaties op de websites van de verenigingen en drukken in verschillende talen). Er waren geen opmerkingen noch voorbehouden vanwege de verenigingen en alle aanwezige verenigingen hebben concrete afspraken gemaakt voor de vertaling. Het werk zal ook opgenomen worden in het HF Managers handboek.

Ulrich Mueller, DK4VW is de nieuwe voorzitter van het IARU C4 comité. Hij volgt Colin, G3PSM op die overgestapt is naar het executief comité. De Française Mauricette Martin, F8BPN is de ondervoorzitster.

Wie alles in détail wil nalezen kan terecht op: http://www.iaru-r1.org/Cavtat%20papers.htm.

73, Carine, ON7LX
HF Manager UBA

Verslag van het VHF/UHF comité IARU-conferentie te Cavtat

Door ON6TI, vertaling ON5EX.

Het comité C5 van de IARU bespreekt de voorstellen inzake VHF/UHF/SHF die zijn aangebracht door de VHF-managers van de IARU Region 1 verenigingen. Het betreft:

 • voorstellen die worden ingeleid bij de ITU, ERO, CEPT of andere internationale organisaties,
 • voorstellen inzake bandplanning, zendnormen en –procedures, contestreglementen.

43 voorstellen werden op de conferentie in Cavtat ingediend en gedurende drie dagen besproken. Een aantal ervan werden door de subcommissies herwerkt, soms tot laat in de avond. Uiteindelijk werden 37 aanbevelingen voorgelegd aan de plenaire vergadering, die ze met meerderheid en soms met unanimiteit van stemmen aannam.

Ziehier een samenvatting van de belangrijkste beslissingen:
 • ‘digital voice’ (DV) is toegestaan voor repeaters in alle FM-segmenten op 6m, 2m, 70cm en 23cm. Net zoals voor FMrepeaters,
 • kunnen aanvragen voor D-Star (of andere DV-mode) repeaters worden ingediend bij ON4PC.
 • simplex DV aanroepfrequenties: 50,630 MHz, 145,375 MHz, 433,450 MHz en 1297,750 MHz,
 • frequenties voor ‘personal internet gateways’ (Echolink, IRLP,…): 50,620, 50,630, 50,640, 145,2375, 145,2875, 145,3375, 433,950, 433,9625, 433,9750, 433.9875, 434,0125, 434,025, 434,0375, 434,050, 1297,900, 1297,925, 1297,950, 1297,975 MHz. N.B.: dit zijn geen frequenties voor Echolink-repeaters of onbemande stations,
 • APRS: het gebruik van ‘WIDE n-N’ wordt aanbevolen,
 • APRS: 432,500 MHz kan worden gebruikt in landen waar de huidige frequentie niet is toegestaan,
 • het reglement van de IARU R1 contest werd herwerkt en zal in het VHF-managers handboek worden gepubliceerd ‘Remote stations’ worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten,
 • ATV-contest: er werd een gemeenschappelijk XLS-formaat goedgekeurd dat binnenkort via de UBA-site beschikbaar is,
 • het 23cm-bandplan voorziet de verplaatsing van narrowband-modes naar onderen in de band indien GALILEO te veel storingen zou veroorzaken,
 • WSPR-bakenfrequenties : 50,400 MHz, 70,030 MHz en 144,9505 MHz,
 • procedures voor verbindingen via vliegtuigreflecties en zwakke signalen,
 • rapporten voor digitale verbindingen mogen worden gegeven in RSQ, en in MOS voor digital voice.

Alle aanbevelingen worden opgenomen in het « VHF-Manager’s Handbook » en binnenkort gepubliceerd. De bandplanning op de UBA website wordt bijgewerkt.

Wat brengt de toekomst?

Een aantal items worden op de agenda van de volgende conferentie geplaatst, o.a.
 • de deelname van ROVER-stations aan contesten,
 • een systeem voor inzending en automatische verbetering van contestlogs,
 • uitbreiding van de hoofdstukken VHF/UHF/SHF in “Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur” van ON4UN en ON4WW.

Aarzel niet om uw vragen aan ons te richten via vhf [at] uba [dot] be.

73, Stefan ON6TI,
UBA VHF-manager

Verslag betreffende de bespreking van “Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur” op de IARU R1 conferentie te Cavtat

Door ON4UN.

In Juni 2008 heeft de AC van IARU (worldwide) het document “Ethics and Operating Procedures for the Radio Amateur” van de hand van ON4UN en ON4WW, aanvaard als vertegenwoordigend het standpunt van de IARU inzake ethiek en operationele procedures.

Op maandagavond 17/11 werd een speciale vergadering belegd om de verspreiding, vertaling en implementatie van het werk te bespreken. Er waren niet minder dan 78 personen aanwezig, en alle verenigingen (49) die aanwezig waren te Cavtat waren op de vergadering.

ON4UN gaf een overzicht van de vertalingen en deed een oproep om het werk in alle mogelijke talen te hebben, dit uit elementaire beleefdheid tegenover de taal van elkeen en om het de jongeren (en anderen) makkelijker te maken alles goed te verstaan.

Er werd eveneens een oproep gedaan om het werk, indien mogelijk ook als gedrukt document ter beschikking te stellen.

ON4UN deelde een 50-tal CD’s uit met de Engelstalige en Franstalige versie in .DOC formaat plus alle reeds bestaande vertalingen (een 5-tal).

Tijdens de vergadering die ca 1 uur duurde werd geen enkele negatieve commentaar noch opmerking geformuleerd, tenzij vanwege de VHF-mensen en de mensen betrokken in emergency communications die beide vonden dat daar te weinig aandacht werd aan geschonken. Op te merken valt dat herhaalde oproepen om medewerking vanwege VHF-UHF specialisten onbeantwoord bleven.

In het licht van het groot aantal vertalingen werd vooropgesteld dat bijkomende details konden worden opgenomen onder de vorm van “Application Notes”. Dit vermijdt dat de basistekst moet worden aangepast.
De EC (Executive Committee) van IARU R1 heeft het werk op de agenda gezet. Het werd besproken in de commissie C3.

De commissie C3 formuleerde de volgende aanbeveling (CT08-C3_Rec_45), die zonder een tegenstem noch onthouding werd goedgekeurd:

That Region 1 endorses the IARU Resolution 08-01

That the ON4UN/ON4WW booklet on Ethics and Operating Practice should be published on member society websites, and published in paper form in other local languages wherever possible, and that the maximum publicity should be given, via member societies, to these publications.


Voor het einde van het congres waren vertalingen formeel beloofd in zowat 35 talen, (Kuifje werd in “slechts” 25 talen vertaald...). De talen zijn (in willekeurige volgorde): Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Slovaaks, Fins, Pools, Bosnisch (servisch dialect), Russich, Japans, Tjechish, Deens, Grieks, Italiaans, Malaysisch, Arabisch, Sloveens, Zweeds, Wit Russisch (~ Russisch), Servisch, Croaats (~ Servisch), Duits, Maltees, Catalaans, Afrikaans, Macedonisch, Hongaars, Noors, Bulgaars, Hebreeuws, Roemeens, Lithuaans, Lets, Ests, Ukraïïins (ontbreken nog: Portugees, Turks, Chinees and Koreaans).

73, John, ON4UN, 26 november 2008.