UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

CEPT / ITU

Het CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications)

CEPT logoHet CEPT is een Europese instantie die tot doel heeft de regelgeving van de PTT diensten uit de verschillende landen te normaliseren (standaardiseren). Onze nationale voogdijoverheid, het BIPT maakt deel uit van de CEPT. Op vraag van IARU Region 1 heeft de CEPT het probleem van de wederkerigheid van de radioamateurlicenties in de verschillende landen op Europees vlak geregeld door twee aanbevelingen die als volgt kunnen worden samengevat:


 • Een radioamateur die een land bezoek dat lid is van de CEPT, mag van uit dit land uitzenden door gebruik te maken van de prefix van het land gevolgd door "/" en zijn eigen roepnaam. De operator moet steeds zijn vergunning met de CEPT logo kunnen voorleggen aan de autoriteiten van het bezochte land. Dit is allemaal beschreven in de Aanbeveling T/R 61-01 die initieel opgesteld is in 1985 op voorstel van de IARU. Deze aanbeveling geldt echter slechts voor verblijven van korte duur, in principe voor mobile en portabele toepassingen, bv. voor de duur van een vakantie of tijdens professionele korte verplaatsingen. Alle details bevinden zicht op de site van ERO, alsook de integrale tekst van de aanbeveling en de lijst van de landen waar deze aanbeveling geldt.
 • Voor een verblijf van langere duur in een vreemd land dient de PTT-administratie een vergunning af te leveren met een roepnaam van het betrokken land. De administratie MOET deze vergunning afleveren op eenvoudig vertoon van een HAREC-certificaat. De radioamateur dient geen examen af te leggen. Dit alles is beschreven in de aanbeveling T/R 61-02 die voor het eerst werd geïmplementeerd in 1990. Deze aanbeveling geldt dus die zich definitief of voor langere tijd in een van de CEPT-landen vestigen. De aanbeveling en de betrokken landen kan je hiervoor eveneens op de ERO-website terugvinden.

De lijst van landen van de CEPT waar deze reglementeringen gelden, is de laatste jaren aangegroeid met een aantal niet-Europese landen, zoals bv. De Verenigde Staten en Israël, die eveneens T/R 61-01 toepassen.

De CEPT-aanbeveling T/R 61-02 herzien en aangepast

(13 maart 2004 - pc) Tijdens een vergadering van de CEPT-landen, die begin dit jaar plaats vond te Vilnius, en als gevolg van de veranderingen die besloten werden gedurende WRC2003, werd de CEPT-aanbeveling T/R 61-02 herzien en aangepast. De meest recente uitgave, die nu dateert van 12 februari 2004, maakt geen onderscheid meer tussen HAREC A (het certificaat met morse examen) en HAREC B (het certificaat zonder morse examen). Daarenboven is ook de paragraaf geschrapt die de snelheid, de duur en het maximum aantal fouten bij het CW-examen vastlegde. Het programma van het theoretisch examen (elektriciteit, radio-elektronica, enz...) werd niet gewijzigd.

Vanaf nu is er dus nog alleen het HAREC-certificaat zonder verdere denominatie. De aanbeveling T/R 61-02 is erkend door 50 landen (administraties).

Het is duidelijk dat de CEPT vergunningen alleen betrekking hebben tot het bezit en het gebruik van een radioamateur-station, en op geen enkele manier betrekking hebben op eventuele douaneverplichtingen die mogen van toepassing zijn.

Wat is HAREC (Harmonized Amateur Radio Certificate)? Het principe waarop de reciprociteit in het kader van de CEPT aanbevelingen is gebaseerd, is het feit dat de radioamateurs uit die landen een examen hebben afgelegd van gelijk niveau. Vandaar de idee om de examens te harmoniseren door de examenleerstof gemeenschappelijk te definiëren. De leerstof van het examen is vastgelegd in de aanbeveling T/R 61-02, en de administraties die dit volgen leveren een HAREC-certificaat af.

Sedert ca. 1986 levert het BIPT HAREC-certificaten af. Oudere certificaten van het BIPT zijn in principe gelijkwaardig. Indien je een dergelijk ouder certificaat hebt en indien je om een of andere reden een HAREC-certificaat nodig hebt kan je dat eenvoudig aanvragen aan het BIPT. Meestal zal echter uw CEPT-vergunning (vergunning met het CEPT logo in de rechter bovenhoek) als evenwaardig aan HAREC-certificaat worden aanvaard. In principe spreken we dus over HAREC-certificaten en CEPT-vergunningen, alhoewel ook soms de terminologie HAREC-vergunning gebruikt wordt, waarmee (meestal) de CEPT-vergunning wordt bedoeld, dus de vergunning die het CEPT-logo draagt.

Op het Amerikaanse continent bestaat een dergelijk iets, de IARP (International Amateur Radio Permit). De bedoeling is dat vroeg of laat een volledige wederkerigheid zal komen tussen HAREC en IARP.

Samengevat in een tabel:

als de zendamateur... duur van het verblijf in een CEPT-land in alle andere landen
... van Belgische nationaliteit is en als hij naar het buitenland gaat korte
termijn
(< 3 maanden)

geen formaliteit


geen onkosten

mag hij uitkomen met zijn eigen Belgische roepnaam voorafgegaan door de prefix van het bezochte land en een "/", b.v. PA/ON7TK als hij in Nederland is

moet hij een aanvraag indienen bij de PTT van het betrokken land en wederkerigheid aanvragen op basis van het HAREC-examen (1)
lange
termijn
(= woonplaats in dat land)
moet hij een roepnaam aanvragen met zijn HAREC-certificaat als bewijs.

Er zullen waarschijnlijk kosten gebonden zijn aan het openen van het dossier en taksen te betalen
...van een buitenlandse nationaliteit is, en behoort tot een CEPT-land, dat hij naar België komt en zijn zendapparatuur wenst te gebruiken korte
termijn
(< 3 maanden)

geen formaliteit

geen onkosten

mag hij uitkomen met zijn eigen roepnaam voorafgegaan door ON en een " / ", b.v. ON/DG3ABC

moet hij een aanvraag indienen bij het BIPT (2) en wederkerigheid aanvragen op basis van het afgelegde examen
lange
termijn
(= woonplaats in België)
moet hij een roepnaam aanvragen aan het BIPT (2) met zijn HAREC-certificaat als bewijs.

Er zullen kosten gebonden zijn aan het openen van het dossier en taksen
in alle andere gevallen... moet hij een aanvraag indienen bij de PTT van het betrokken land en wederkerigheid aanvragen op basis van het afgelegd examen
(1) Om het adres van de PTTs te vinden stellen we u voor:
 • eerst het adres, telefoon en fax nummers van het Ministerie voor Telecommunicatie te vragen aan het Consulaat of aan de Ambassade of aan het toeristen bureau,
 • dan, aan dit ministerie, het adres, telefoon en fax nummers van de overheid die de dienst van radioamateurs onder zijn bevoegdheid heeft.

Volgende informatie moet u minstens geven met uw aanvraag:
 • jouw volledige coördinaten in België,
 • een kopie van jouw certificaat en van jouw vergunning. Duid wel aan dat jouw vergunning overeenkomt met de aanbeveling CEPT T/R 61-02 ttz. met het HAREC-certificaat,
 • jouw verblijfplaats en de verblijfsduur in het bezochte land,
 • de frequenties en de vermogens die u wenst te gebruiken,
 • geef de omstandige reden op waarom je in het betrokken land als radioamateur actief wil zijn: bv. als je in dat land gaat om uitrustingen van hoge technologie in werking te stellen, voor een humanitaire actie, om te gaan studeren, om familie te bezoeken, enz... Als je de voorzitter van de radioamateurvereniging kent of met hem contact hebt genomen, meld het ook...

(2) Coördinaten van het BIPT

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Buiding - Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel: + 32 2 226 88 50
FAX: + 32 2 226 88 77

Alhoewel niet officieel, bestaat er een zeer goede bron over vergunningen over gans de wereld: Worldwide Information on Licensing for Radio Amateurs by OH2MCN.

De Internationale Telecommunications Union (ITU)

ITU logoDe ITU werd gesticht in 1865 met als doel de telegrafiecommunicatie tussen verschillende landen te standaardiseren. De ITU maakt deel uit van de Verenigde Naties (VN of UNO) en heeft zijn zetel in Genève.

De regels van de ITU zijn vastgelegd in het RR (Radio Regulations). Dat document werd opgesteld tijdens de verschillende WARC’s (World Administrative Radio Conferences).

Het RR definieert de verschillende categorieën van gebruikers van het spectrum: de militairen, de burgerlijke gebruikers, de omroepdiensten, de ruimtetoepassingen, de maritieme dienst en de radioamateurdienst. De RR definieert de verdeling van het frequentiespectrum onder al die diensten. Het RR definieert eveneens een aantal procedures en andere administratieve voorschriften.

Wat is het nut van het ITU voor de radioamateurs?

De RR bevat een aantal artikels betreffende de radioamateurdienst. In het kort:

 • Het 1ste artikel geeft de definitie van de radioamateurdienst "een radiocommunicatiedienst met als doel de individuele studie, de communicatie en het technisch onderzoek door radioamateurs, d.w.z. door personen hiertoe gemachtigd en die enkel geïnteresseerd zijn door de techniek en dit ten persoonlijke titel zonder enig winstoogmerk." Het geeft ook de definitie van de radioamateurdienst per satelliet: "een telecommunicatiedienst die gebruik maakt van stations opgesteld in satellieten, met hetzelfde doel als de radioamateurdienst".
 • Artikel 24 behelst de machtigingen.
 • Artikel 32 geeft bepaalde regels van de radioamateurdienst in detail o.m.:

 • Het verbod verbindingen te maken met een land dat een verbod voor radioamateur-communicatie heeft afgekondigd.
 • De verplichting een verstaanbare taal of code te gebruiken, met als onderwerp enkel en alleen technische proeven of communicaties zonder veel belang die het gebruik van de publieke telecommunicatiemiddelen niet vereisen.
 • Het verbod om boodschappen voor derden te versturen, tenzij indien toegelaten door de overheid.
 • De noodzaak om een voldoende technische kwalificatie te bewijzen.
 • De noodzaak voor de administratie van PTT om een maximum vermogen vast te leggen.
 • De noodzaak om een stabiele frequentie uit te zenden, met een signaal voldoende vrij van ongewenste uitstralingen.
 • De noodzaak om zich kenbaar te maken met een roepnaam.

In praktisch alle landen hebben de nationale voogdijoverheden (bij ons is dat het BIPT) zich aangesloten bij de aanbevelingen van de ITU. In België is het trouwens zo dat de Minister voor Telecommunicatie, op advies van het BIPT, de aanbevelingen van het ITU gebruikt als basis van de reglementering voor de radioamateurdienst. De minister van Telecommunicatie heeft uiteraard de vrijheid bijkomende eisen en praktische richtlijnen op te leggen.

De ITU organiseert om de twee jaar ongeveer een WRC (World Radio Conference), waar afgevaardigden van de nationale overheden gedurende meerdere weken de ingediende voorstellen voor telecommunicatiereglementering bespreken. Ook de radioamateurdienst komt hierbij aan bod.

Klik hier om de laatste veranderingen te zien die tijdens WRC2003 aan de RR betreffende Radioamateurs werden aangebracht.