UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter, ON7TK

ON7TKHet jaar 2009 heeft zijn intrede gedaan, 2008 behoort intussen tot het verleden. De jaarwisseling is een ideaal ogenblik om even terug te blikken op de vele ervaringen van het voorbije jaar, en om enkele doelstellingen te formuleren voor het komende jaar.

Eerst en vooral wil ik hulde brengen aan enkele vrienden die we tijdens het afgelopen jaar hebben verloren. Ook dit jaar is de lijst van “Silent Keys” vrij uitgebreid. Laat ons even stilstaan en deze vrienden herdenken. We zullen hen één voor één missen…

Het voorbije UBA-jaar was opnieuw heel druk. Begin 2008 konden we allen de lancering volgen van het ruimteveer Atlantis, met aan boord de Colombus module. Vanwaar deze bijzondere interesse voor de Columbus module? Omdat op deze bouwsteen van het ISS (International Space Station) de radioamateur antennes zijn gemonteerd voor de S- en de L-band die, zonder enig overdrijven, er zijn gekomen dankzij de inzet en het werk van Gaston, ON4WF. Gaston is voorzitter van ARISS-Europe, vice chairman van ARISS Worldwide, voorzitter van Eurocom (IARU-relaties met de Europese gemeenschap) en tenslotte ook erevoorzitter van de UBA. Bij de aanvang van dit project, nu ongeveer 5 jaar geleden, wisten we allemaal dat het een gedurfd project was.
 
Om te lukken moest ca. 100 000 Euro bijeengehaald worden. Dank zij het lobbywerk van Gaston werd de ESA (European Space Agency) bereid gevonden om zelf vele honderdduizenden Euro’s in het project te pompen. Niet tegenstaande er intussen reeds 78 000 Euro werd bijeen gebracht, is men nog steeds op zoek naar 22 000 Euro extra. Het is onder andere de UBA die gezorgd heeft voor het overbruggingskrediet. Het project is hiermee nog niet afgerond. Het is de bedoeling om in de Colombus module een station op te bouwen waarmee heel wat contacten zullen gemaakt worden, niet alleen met radioamateurs, maar ook met jongeren uit scholen en universiteiten. Proficiat Gaston!

In het verlengde van dit gebeuren werd Gaston ON4WF voorgedragen voor de Horkheimer prijs. Tijdens de officiële opening van HAM RADIO 2008 te Friedrichshafen ontving Gaston ON4WF deze prestigieuze prijs, die jaarlijks door de DARC wordt toegekend aan een "zeer verdienstelijke radioamateur, iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het radioamateurisme en de doelstellingen van de DARC". Op hetzelfde ogenblik werd hij eveneens opgenomen in de “CQ Amateur Radio Hall of Fame”. Vanaf nu prijkt het roepteken van Gaston ON4WF naast tal van andere zeer gekende radioamateurs. En… zoals het spreekwoord zegt, “nooit twee, zonder drie”: Gaston ON4WF werd vereerd met de jaarlijks uitgereikte beker door AMSAT-UK voor zijn bijzondere verdienste bij de ondersteuning van het radioamateur satellietgebeuren. Nogmaals proficiat Gaston!

Dat het gedrag van sommige radioamateurs uit binnen- en buitenland niet altijd in overeenstemming is met onze zgn. “Ham spirit” zal u waarschijnlijk ook zijn opgevallen. Het was hoog tijd om iets te ondernemen. Dat hadden Marc ON4WW en John ON4UN ook al lang begrepen. Beiden hebben hun krachten gebundeld en op basis van het document dat Marc ON4WW voor de HAREC-cursus had geschreven, werd een nieuwe, uitgebreide versie geschreven. Het nieuwe document kreeg de naam “Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur”. In dit document wordt opnieuw de basis aangeleerd, zodat we op een correcte manier met elkaar kunnen communiceren. Het is als het ware een praktijkhandboek. Het werk wordt gratis ter beschikking gesteld en is te verkrijgen op de UBA-website. Intussen is dit werk aanvaard als officieel IARU-document. Het werd inmiddels vertaald in meer dan 20 talen en is beschikbaar bij onze zusterverenigingen. John ON4UN en Marc ON4WW hebben hier uitstekend werk verricht. Proficiat met het initiatief!

Binnen onze organisatie is het John ON4UN die op voortreffelijke wijze onze belangen verdedigd bij het BIPT. Ook dit jaar werden heel wat resultaten geboekt. We denken maar aan de uitbreiding van de 160m-band, de toegang tot 500 kHz, de verdediging van het APRS-dossier, enz… Het wegblijven van het lang beloofde Koninklijk Besluit is weliswaar een tegenslag, maar daar hebben wij geen schuld aan. Het tot stand brengen van regelgeving is een vrij complexe oefening die van heel wat factoren afhangt. John ON4UN is ook hier niet bij de pakken blijven zitten. Er is afgesproken om een nieuw voorstel tot reglementering op te stellen, los van het KB dat er nog steeds moet komen. Hiermee hopen we dat het probleem rond APRS, ed. vrij vlug kunnen worden opgelost. Via deze weg wil ik John ON4UN nog eens bedanken voor de professionele aanpak van deze taak.

Een van de doelstellingen die ik me had voorgenomen voor 2008 was het opvullen van verschillende vacante functies binnen onze vereniging. Ik kan u melden dat ik daar niet voor de volle 100% in geslaagd ben. Toch hebben we een aantal zeer waardevolle- en competente medewerkers bijgekregen. Ik denk oa aan onze nieuwe penningmeester Eric ON7QQ, onze nieuwe Nederlandstalige secretaris Egbert ON4CAS en onze nieuwe HF Manager Carine ON7LX. Ook op andere niveaus zijn er nieuwe medewerkers bijgekomen. Het werk is echter niet af! Binnen de verschillende commissies zijn er nog steeds plaatsen vacant. Ook binnen het UBA-bestuur is er ruimte voor extra medewerkers. Willen we een nog beter UBA, dan zullen we onze krachten moeten bundelen. Ook jij kan hieraan meewerken…

Een ander dossier die mij zorgen baart is het gestaag stijgen van de gemiddelde leeftijd in onze rangen. Stilaan wordt het iedereen wel duidelijk dat hier iets aan moet gedaan worden. De industrie vraagt herhaaldelijk om vacatures op onze website te mogen plaatsen. Ook de overheid komt tot de vaststelling dat de belangstelling voor wetenschappelijke en technische opleidingen erop achteruit gaat. Het gevolg hiervan is dat de overheid bijzondere inspanningen levert om jongeren aan te trekken tot wetenschappelijke en technische studies. Binnen onze radioamateurgemeenschap moeten we ons bewust zijn van dit probleem. Indien wij niet worden opgevolgd door jongere generaties, dan zijn we gedoemd om te verdwijnen! Denk maar niet dat dit een probleem is dat enkel door het UBA-bestuur kan worden opgelost. Integendeel, elk van ons moet zich ervan bewust zijn dat hij de ambassadeur is van onze hobby. Hou je mooie ervaringen niet voor je zelf. Spreek erover met je vrienden en kennissen, en ook met je kinderen en kleinkinderen… Het is belangrijk dat ze weten wat je doet. Het is op die manier dat belangstelling wordt gewekt bij anderen voor onze passie. Ook binnen ons UBA-bestuur zijn we ons bewust van het probleem. Er wordt hard gewerkt om elke gelegenheid te baat te nemen. Binnenkort zal Frank Dewinne voor een lange periode in het ISS verblijven. Er staan reeds meerdere ARISS-contacten op het programma. Deze contacten zullen telkens gebruikt worden om interesse te wekken voor het radioamateurisme bij de jongeren en de radioamateurdienst via de pers in een positief daglicht te plaatsen. Dankzij Rik ON7YD, kunnen we om de twee jaar deelnemen aan het Wetenschapsfeest dat duizenden jongeren aantrekt. Via Jan ON4TUX (Radio & Informatica in Scouting) worden contacten gelegd met de jeugdverenigingen. Er zijn nog andere projecten hangende, allen in het kader van een nog betere promotie voor de radioamateurwereld. Er is duidelijk nog heel wat werk aan de winkel.

Zonder de inspanningen van de voorzitters van onze plaatselijke afdelingen, zou de uitstraling van onze vereniging niet zijn wat ze nu is. Als ik de programma’s van sommige secties bekijk, dan zitten sommigen duidelijk niet stil. Wat mij vooral verheugt, is dat de zelfbouw weer in trek is. Sommige secties organiseren ware soldeer avonden. En die hebben nog succes ook. Zou de “UBA Homebrew Challenge” er voor iets tussen zitten ? We kunnen het zeker warm aanbevelen…

In 2007 werd hard gewerkt aan een goede ondersteuning voor het organiseren van cursussen in de secties. In 2008 hebben we de vruchten kunnen plukken van deze inspanning. Ook dit jaar willen we deze trend verder zetten. Dat veel secties bezorgd zijn voor de positieve uitstraling van het radioamateurisme is reeds meermaals bewezen. De voorbije velddagen waren hier een voorbeeld van. Er zijn toen heel wat artikels verschenen in de geschreven pers en op andere media. Ik ben ervan overtuigd dat ook dit zal bijdragen tot het beter bekend maken van onze hobby. Sommige activiteiten vinden jaarlijks plaats en kennen steeds meer succes, ik denk hierbij aan de grote hambeurs van La Louvière. Er is natuurlijk nog veel meer. De beker van onze erevoorzitter ON4WF is zowat een barometer en geeft duidelijk aan dat er heel wat leeft in onze secties. Het aantal deelnemers groeit trouwens elk jaar aan en de geldprijs die eraan verbonden is blijkt een stimulans zijn om het nog beter te doen.

Na ons prachtig UBA-congres te Luik kijken we nu al uit naar het volgende UBA-congres dat dit jaar zal plaatsvinden in de “koningin der badsteden”, jawel, Oostende en dit op 9 mei e.k. Onze vrienden van de sectie OST zijn nu al druk in de weer met de voorbereiding van dit gebeuren. Hou deze datum nu al vrij…

In deze nieuwjaarsboodschap heb ik enkele aspecten willen belichten die de doelstelling van onze vereniging toelichten. Wie bezorgd is voor de toekomst van onze hobby weet dat de UBA hem hierin zal steunen. Dit jaar willen we verder het accent leggen op de verjonging van onze gelederen. Heb je goede ideeën, laat het ons weten. Tot slot wil ik nog iedereen bedanken voor de steun die we mochten krijgen door jullie lidmaatschap en door jullie aanwezigheid op de vele bijeenkomsten. Ik dank heel bijzonder de 135 kaderleden die onze UBA in goede banen leiden. In naam van alle UBA-medewerkers, wens ik u allen een gezond en voorspoedig 2009 en veel plezier met onze prachtige hobby.

73, Claude ON7TK