UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Velddagreglement

Reglement van de IARU CW HF-velddag 2021
Reglement van de nationale SSB HF-velddag 2021

De bedoeling van de velddag is binnen een beperkte tijd een volledig station op te stellen dat volledig autonoom kan werken onafhankelijk van normale stroomvoorziening.

1 - Periode

CW van zaterdag 5 juni 2021 om 15:00 UTC tot zondag 6 juni 2021 om 14:59 UTC.
SSB van zaterdag 4 september 2021 om 13:00 UTC tot zondag 5 september 2021 om 12:59 UTC.

2 - Deelnemers

De deelname aan de velddag staat open voor alle radioamateurs in België. De titularis van het gebruikte station moet lid zijn van de UBA.

3 - Categorieën

A - RESTRICTED 160-80-40
Subcategoriën:
 1. Restricted12 (maximum 12 uur actief, maar met de volledige 24 uur aanwezigheid op het velddagterrein)
 2. Restricted24 (volledige 24 uur actief)
 • Multi-operator / single transmitter,
 • Enkel 160, 80 en 40 meter,
 • Uitgangsvermogen: maximum 100 W.  De aanwezigheid van transceivers die een hoger vermogen kunnen leveren en lineairs zijn op het velddagterein verboden
 • Enkel het gebruik van een antenne bestaande uit één element is toegestaan (dipool, inverted V, vertikaal, loop, enz.)

B - OPEN ALL BAND
Open24 (volledige 24 uur actief)
 • Multi-operator / single transmitter,
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • Uitgangsvermogen: maximum 100 W.  De aanwezigheid van transceivers die een hoger vermogen kunnen leveren en lineairs zijn op het velddagterein verboden
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5.

C - QRP
Subcategoriën:

 1. QRP12 (maximum 12 uur actief, maar met de volledige 24 uur aanwezigheid op hetvelddagterrein)
 2. QRP24 (volledige 24 uur actief)
 • Multi-operator / single transmitter,
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • Uitgangsvermogen: maximum 10 W in SSB en maximum 5 W in CW,
 • Enkel het gebruik van een antenne bestaande uit één element is toegestaan (dipool,inverted V, vertikaal, loop, enz.)

D - ONL
ONL24 (volledige 24 uur actief)
 • Multi-operator / single receiver,
 • 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter,
 • Geen antennebeperkingen, met uitzondering van die vermeld in artikel 5,
 • Alleen stations die deelnemen aan de velddag mogen worden gelogd. De log moet respectievelijk volgende gegevens bevatten: tijd (UTC), roepteken van het gehoorde station, volledig rapport verzonden door dat station, roepteken van het tegenstation, rapport gegeven door de SWL, nieuwe vermenigvuldiger en de punten. De punten worden berekend op de roeptekens die vermeld staan in de kolom 'Gehoord Station'. Indien beide stations gehoord worden mogen ze beiden worden vermeld in de kolom 'Gehoord Station'. Eenzelfde station mag slechts éénmaal per band voorkomen als 'Gehoord Station'. In de kolom 'Gewerkt Station' mag éénzelfde station, per band, maximaal 10 maal voorkomen.

Inschrijvingen van mobiele stations (/M) worden niet meer aanvaard.

4 - Banden

Volgende frequentiebanden mogen worden gebruikt met inachtneming van de aanbevolen contestsegmenten in de IARU bandplanning.
CW: 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
SSB: 1,8 - 3,6 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.

5 - Velddag QTH, materiaal en installatie

Het velddag-QTH bevindt zich steeds op Belgisch grondgebied. De ligging van het velddag-QTH zal worden aangeduid door het aanbrengen van richtingswijzers met de roepnaam of andere duidelijke aanwijzingen die de te volgen weg aangeven
Het station dient opgesteld in een caravan, mobilehome, wagen of tent.
Enkel de voeding door een van het lichtnet onafhankelijke bron (generator, batterijen, draagbare  zonnepanelen, …) wordt toegelaten en dit voor alle gebruikte toestellen (TRX en randapparatuur, computer, verlichting, verwarming)
De plaatsing en opbouw van de shack, het station, de masten en de antennes is ten vroegste 24 uren voor het begin van de velddag toegestaan. Het volledige station dient opgesteld te zijn binnen een straal van 500 meter.

6 - Verbindingen

 • Crossbandverbindingen zijn niet toegelaten.
 • Men mag een station slechts éénmaal werken per band.
 • De uit te wisselen code bestaat uit het rapport (RST in CW, RS in SSB) en een minimaal drieledig volgnummer beginnend vanaf 001.

7 - Punten

 • Een ingeschreven ON/P station = 10 punten,
 • Een buitenlands /P of /M -station = 4 punten,
 • Een buitenlands vast station = 2 punten,
 • Alle NIET ingeschreven ON-stations = 1 punt.
De tien punten zullen slechts worden toegekend indien het gewerkte station als velddagstation is ingeschreven en de log werd ingestuurd. De deelnemerslijst is de enige referentie.

8 - Vermenigvuldigers

Per band telt ieder DXCC-land eenmaal als vermenigvuldiger.

9 - Eindscore

Het totaal van de QSO-punten vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers.

10 - Logs

Enkel logs in Cabrillo-formaat worden aanvaard.

11 - Deadline & adres

De logs dienen ten laatste 14 dagen (20 juni voor CW en 19 september voor SSB) na de velddag te worden verstuurd, via email naar fieldday [at] uba [dot] be (subject: Fieldday%20Log) (fieldday[at]uba[dot]be). Een bevestiging van ontvangst wordt u toegestuurd nadat blijkt dat de log goed is ontvangen.

12 - Onderscheidingen

Er is een beker of een plaket voor de eerst geklasseerde van elke hoofdcategorie. In de uitslag wordt in een aparte kolom de plaats in de subcategorie vermeld. Op de contestcertificaten zal ook de plaats in de subcategorie worden vermeld. Alle deelnemende stations ontvangen een certificaat. Voor de HF Superpprestige wordt ook enkel het klassement van de hoofdcategorie in aanmerking genomen.

13 - Controle

Ieder deelnemend station aanvaardt de controle door een lid van de HF-commissie.

14 - Strafpunten en diskwalificatie

Strafpunten voor:
 • Onvolledige of onjuiste verbindingen tellen niet.
Diskwalificatie voor:
 • Onvolledige of buiten de inzendingstermijn toegekomen logs,
 • Logs die valse en/of niet controleerbare QSO's bevatten,
 • Stations die het reglement niet naleven.

15 - Inschrijvingen

De inschrijvingen moeten worden gedaan vóór 29 mei 2021 voor het CW-gedeelte en vóór 31 augustus 2021 voor het SSB-gedeelte. Inschrijvingen via email naar fieldday [at] uba [dot] be (subject: Inschrijving%20Velddag%20-%20Inscription%20Fieldday) (fieldday[at]uba[dot]be).
Inschrijvingen enkel en alleen met het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden op de UBA Website.
Een onverwachte verandering van het velddag-QTH mag worden doorgegeven tot 2 uur voor de aanvang van de velddag, op het GSM-nummer 0496-46.00.77 (ON4LG). Indien men toch niet kan deelnemen of indien men de aangevatte velddag om eender welke reden DEFINITIEF stopzet, gelieve dit onmiddellijk te melden op het GSM-nummer 0496-46.00.77 (ON4LG) dit om de controlerende leden van de HF-commissie een nutteloze verplaatsing te besparen). Eventueel kan u een lokale 2m inpraatfrequentie alsook de GPS-coördinaten meedelen. We zullen deze publiceren zodat eventuele bezoekers een houvast hebben om jullie 's nachts gemakkelijker terug te vinden.

16 - Allerlei

De ingeschreven stations zullen aangekondigd worden op de UBA Website. Dit geldt ook als bewijs van inschrijving.
De categorie Fixed komt te vervallen. Indien je niet in de mogelijkheid bent om met een velddagstation mee te werken, maar je wil toch in een klassement voorkomen, dan kan je je log insturen naar de DARC. Alle info hierover vindt je op https://www.darc.de/der-club/referate/referat-conteste/

Succes in de velddag!
Fred, ON4LG