UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Heibel ivm APRS (laatste nieuws)

APRSWe willen de beoefenaars van APRS graag op de hoogte houden van de laatste evoluties in deze zaak. Tijdens gesprekken die de UBA had met de verantwoordelijke van het NCS, werd bevestigd dat de 4 PV’s die eerder werden gemaakt reeds waren opgestuurd naar de procureur.

Het is zo dat de officieren van de gerechtelijke politie (en dat betreft ook een aantal bedienden van het BIPT – NCS met de graad van technicus) aan de hand van een verhoor en dus van het proces verbaal (het door de verhoorde ondertekende verslag van het verhoor) een Pro Justitia (een verslag aan de Procureur des Konings dat het PV van de verhoorde bevat alsook het relaas van de vaststellingen gedaan door de verbalisant) kan opstellen en dit zonder enige verdere tussenkomst kan doorsturen aan de Procureur des Konings bij het gerecht. Met andere woorden, de hiërarchische oversten van de opsteller van het PV en van de Pro Justitia binnen het BIPT, hebben geen bevoegdheid betreffende het al dan niet doorsturen van de “zaak” aan het gerecht.

Uit monde van de hiërarchische hoofdverantwoordelijke van het NCS hadden we vernomen dat de andere 6 “gevallen” (de opsteller van de PV’s heeft tijdens het verhoor aan sommige betrokken gezegd dat hij 10 “dossiers” had, wat trouwens werd bevestigd door de verantwoordelijke van het NCS tijdens ons recent gesprek) voor het ogenblik niet verder zouden behandeld worden (dus geen verhoor en bijgevolg ook geen Pro Justitia) voor zolang men binnen het BIPT niet goed zou opgelijnd zijn betreffende de interpretatie van de regelgeving inzake APRS. Er was ook overeengekomen dat, van zodra binnen het BIPT een eensluidende interpretatie zou zijn overeengekomen, men deze aan de radioamateurs, bij monde van de verenigingen (dus de UBA) zou mededelen. Dit leek een zeer aanvaardbare “tussenoplossing”, vermits we verder ook vernamen dat de dossiers 4 personen voor wie een Pro Justitia reeds naar de procureur was gestuurd met vrij grote zekerheid zouden worden “geseponeerd” (geen vervolging zou worden ingesteld).

Tot onze verbazing horen we echter dat, amper een paar uur later een aantal (minstens 3) van de resterende zes radioamateurs voor wie de technicus van het NCS (officier van de gerechtelijke politie) een dossier had opgemaakt, toch zijn uitgenodigd voor een verhoor (komende week).

Wat betreft deze verhoren, willen we duidelijk stellen dat elkeen zich mag laten vertegenwoordigen of vergezellen door iemand. Dit kan een advocaat of andere persoon zijn, die bvb. de regels goed kent, en er kan helpen voor zorgen dat het Proces Verbaal de juiste informatie weergeeft en in de juiste bewoording correct en volledig is opgesteld, dit wil onder andere zeggen dat er niet instaat wat de verbalisant wil, maar wat de gehoorde wenst te verklaren.

Iedereen weet dat PV’s dikwijls onder de druk van de omstandigheden enige polariteit vertonen, en dat de betrokkenen dikwijls zaken tekenen die ze niet wilden zeggen. Teken bijvoorbeeld nooit een PV waarin staat "Ik ben akkoord met wat mij gezegd werd" zonder dat er bij vermeld is wat er werd gezegd, waarbij dan "dit gezegde" in detail (in volle bewoordingen) in het PV wordt genoteerd, alsook de naam en de identiteit van de persoon die dat zei. Teken ook nooit een verklaring waarin staat: "Ik ben akkoord dat ik de reglementering (wet enz)... heb overtreden" tenzij je daar 100% van overtuigd bent, en dat je dat pertinent wist dat je de regels overtrad op het ogenblik dat je verondersteld was dat te doen. Wat je altijd kan schrijven is: " k heb zus en zo gedaan, en ben er niet van overtuigd dat ik daarbij de geldende regelgeving overtreed". Een correct PV is van allergrootste belang voor het verdere verloop van de zaak.

Indien je één van de radioamateurs bent die uitgenodigd zijn voor een verhoor in de komende week (weken) en dat u actief bent in APRS, contacteer me dan (on4un [at] uba [dot] be of per telefoon op het nummer 09-362 64 55). De UBA kan je een boel goede raad geven of je persoonlijk komen bijstaan bij het verhoor mocht je dat verkiezen.

Blijkbaar zouden sommige agenten van het NCS ervan overtuigd zijn dat het feit dat men, als op de APRS-kaart twee maal eenzelfde call verschijnt, men mag afleiden dat dit station EN van “thuis” uitzendt EN van uit de wagen, waaruit dan wordt afgeleid dat een van beide uitzendingen “onbemande” uitzendingen zijn. In de meeste gevallen is niets minder waar, want het is een gewoonte dat de beoefenaars van APRS stations inloggen via Internet van thuis uit. In dergelijk geval wordt er dus van "thuis" uit simpelweg NIET uitgezonden.

Het verwijt van illegale onbemande uitzendingen kan uiteraard alleen geleverd worden door peilingen waar men (in dit kader van APRS) op 144,800 MHz, binnen korte termijn (maximaal enkele minuten), herhaaldelijk eenzelfde roepnaam als vast station (geen suffix) EN als mobiel station (/M in de commentary field en/of door het gebruik van de gepaste SSID suffix) peilt. Alleen herhaalde peilingen, gevolgd door een vaststelling ter plaatse (om uit te sluiten dat iemand anders de betrokken roepnaam illegaal zou gebruiken) brengen hier een voldoende bewijs van een overtreding.

Het is duidelijk dat er een paar punten en komma’s aan de regelgeving dienen te worden aangepast opdat de procedures gebruikt bij APRS (procedures die bestaan sinds 1993) 100% zouden gedekt zijn door onze regelgeving. Hetzelfde geldt trouwens voor alle uitzendingen volgens het AX-25 protocol (Packet Radio), procedures en protocol dat reeds meer dan 25 jaar wordt gebruikt over de ganse wereld, en waar nooit –tot zover- opmerkingen over zijn gemaakt.

Laat ons hopen dat deze onzinnige heksenjacht spoedig tot het verleden behoort.

73, John, ON4UN