UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Heibel ivm APRS

In de voorbije week zijn een aantal radioamateurs bezocht door personeel van het NCS (Nationale dienst voor Controle van het Spectrum), de controle-afdeling van het BIPT, en dit allemaal in verband met hun activiteit in APRS.

Volgens de gegevens waarover we nu beschikken zou hen in eerste instantie het verwijt gemaakt zijn dat het gebruik van APRS niet voldoet aan artikel 19 van het Ministerieel Besluit van de Radioamateurs, omdat men blijkbaar stelt dat het doorgeven van de locatie (de essentie van APRS) geen verband zou houden met experimenten.

Dit is uiteraard totaal onjuist:
  1. Als een mobiel station telefonie aan zijn correspondent zijn locatie doorgeeft zou dat wel mogen? Waarom niet via packet radio bij APRS?
  2. Artikel 21 van hetzelfde KB stelt dat alle courante digitale codes kunnen worden gebruikt, dus ook het AX25 protocol gebruikt in APRS.

Verder zou ook vastgesteld zijn dat sommige stations simultaan van op 2 plaatsen uitzenden (we veronderstellen dat bedoeld wordt 1 x van thuis en 1 x van in de wagen, waarbij het station thuis als digipeater wordt gebruikt). Verder nog dat suffixen (achtervoegsels) na de call (gescheiden door de schuine streep) worden gebruikt (de zogenaamde "Secondary Station Identifiers") die niet zijn toegelaten door het MB (alleen toegelaten: /P, /M, /A, en /MM). Terloops /AM (aeronautical mobiel is niet toegelaten in België).

Deze beide punten, samen met het feit dat het APRS protocol niet toelaat uit te komen met een voorvoegsel (vb. F/ON4XXX) zijn inderdaad problemen waarvoor een oplossing dient te worden gezocht.

Daarom heeft de UBA in december 2007 een eerste maal deze punten te besproken met het BIPT. Het blijkt dat de punten hierboven aangehaald alleen kunnen worden opgelost (zonder bijkomende taks voor de radioamateur) binnen het kader van een aantal aanpassingen in het KB en MB voor de radioamateurs, iets dat niet op een paar weken kan worden gerealiseerd. Ondertussen werkt het BIPT aan een nieuw KB, dat volgens de afspraak die de UBA maakte met het BIPT, voor al die punten een oplossing zal geven.

Als verantwoordelijke van de UBA voor de contacten met BIPT was het dus wel even verschieten toen bleek dat een agent van het NCS PV's had opgesteld (wat, gelukkig, nog niet wil zeggen dat de procureur hieraan gevolg zal geven).

Eén en ander kwam ter sprake op 19/9 bij een onderhoud van de UBA met de verantwoordelijke van de dienst vergunningen op het BIPT. Deze bleek slechts van de dag voordien op de hoogte te zijn van de acties vanwege het NCS, en verklaarde niet eerder geraadpleegd te zijn. Blijkbaar is in deze zaak de coördinatie binnen het BIPT even zoek geweest, maar we hebben er vertouwen op dat alles snel wordt rechtgezet. We zouden het ten zeerste onethisch vinden dat een probleem dat door de UBA reeds sedert bijna 1 jaar werd aangekaart bij het BIPT, en waar samen met het BIPT naar een oplossing wordt gezocht, aanleiding zou geven tot vervolgingen. De radioamateurs die uitzenden in APRS hebben niemand gestoord, en er werd geen klacht tegen hen neergelegd. Waarom dan zo een actie opzetten? Het lijkt wel of in eerste instantie moet werk gemaakt worden van de onderlinge communicatie binnen de verschillende diensten van het BIPT.

Aan de radioamateurs, die actief zijn in APRS willen we graag volgende raad geven: doe nooit uitzendingen als je niet bij je station aanwezig bent. Vergunningen voor onbemande stations worden alleen gegeven aan vzw's, en die vergunningen dragen altijd een ON0-call. De dienst vergunningen van het BIPT is bereid in dit geval (APRS) voorlopig dergelijke vergunningen af te leveren via de vzw's (de UBA wil hiervoor graag in de bres springen) mits het onvermijdelijk betalen van een controletaks die, indien men de 50 W zendvermogen niet overschrijdt de taks kan zijn gebonden aan een ON3-vergunning (ca. 28 Euro). Opgelet dit is alleen nodig tot er een aanpassing van het MB en/of KB komt (ten vroegste begin 2010). Wat betreft het gebruik van de suffixen lijkt er ons geen voorlopige oplossing te zijn tenzij deze van goodwill.

Nog een laatste raadgeving: mocht er een PV tegen jou worden opgesteld, vraag steeds ter plaatse een kopie van het PV, en stuur ons onmiddellijk een kopie. De UBA is bereid elk lid die in verband met APRS problemen heeft, te helpen, ook voor de rechtbank, mocht dit nodig blijken. Als je een verklaring aflegt (opgenomen in een PV), weet dan dat het JOUW verklaring is en niet deze van de verbalisant, en dat JIJ erin neerschrijft wat JIJ wilt, en niet wat de verbalisant graag wilt of suggereert.

Laat ons hopen dat het hier om een spijtige vergissing of een ongelukkig initiatief gaat en dat het gebeurde geen gevolg is van een algemene richtlijn is vanwege hogerhand. Hopelijk wordt de soep niet zo warm gegeten als ze is opgediend...