UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Wat heeft de UBA gedaan om de basisvergunning te verwezenlijken?

(30 maart 2004 - 12u00, jd) Nadat het duidelijk was geworden dat de ITU de kennis van de morse-code niet langer zou vereisen voor toegang op de HF banden, en toen bleek dat dit meer dan waarschijnlijk in juni 2003 (WRC2003) zou worden beslist, was het pad geëffend om een nieuwe "beginnersvergunning" aan te kaarten met het BIPT.

Begin 2003 werd de idee met het BIPT besproken om zoals in het Verenigd Koninkrijk een soort "Foundation License" in te voeren. Dit viel onmiddellijk in goede aarde. De zaak zou gezamenlijk met de 3 verenigingen worden besproken in september 2003. Dit was het startsein om hard te beginnen werken aan het opstellen van voorstel van regels en vooral van de leerstof voor de nieuwe vergunning.

Op de vergadering van september 2003 werden met de drie verenigingen een aantal principes besproken en overeengekomen, zoals:
 
  • de leerstof zou eenvoudig zijn en vooral praktijk-gericht
  • er zou een praktijk en een theoretisch examen zijn
  • men zou het theorie-examen slechts kunnen afleggen nadat men geslaagd is in een praktisch examen
  • de praktische examens zouden door de radioamateurverenigingen georganiseerd worden, die verplicht zouden zijn (als voorwaarde om die examens te kunnen afnemen) cursussen betreffende de leerstof te organiseren.
  • Het theorie-examen zou door BIPT worden georganiseerd en via PC worden afgenomen
  • De geslaagden zouden toegang hebben tot alle amateurbanden tussen 1.8 en 440 MHz, met uitzondering van de 28 MHz-band
  • Het maximaal vermogen dat zou mogen gebruikt worden is beperkt tot 10 Watt op de HF banden en 50 W op 2m en 70cm.
  • Als zendtoestel zouden alleen commerciële zenders of transceivers mogen worden gebruikt. Deze zouden volgens hun specificatie maximaal 20 W (100 W op VHF/UHF) mogen kunnen geven, maar dienen steeds ingesteld voor 10 W (50W op VHF/UHF).

Over deze punten scheen er weinig discussie. De UBA drong er ook hard op aan dat commerciële kits van QRP-toestellen (bijvoorbeeld Elecraft en andere) zouden zijn toegelaten. De basisvergunning is geen veredelde vorm van CB, maar wel degelijk een vergunning in het kader van de radioamateurdienst. Het is in eerste instantie de bedoeling nieuwkomers in de hobby te introduceren tot een technische hobby, waar uiteraard experimenteren en zelfbouw centraal staan. Het bouwen van (commerciële) kits moet zeker tot de mogelijkheden behoren.

Na de vergadering in september heeft de UBA zijn voorstel van syllabus (algemene inleiding en leerstof) overhandigd aan het BIPT. De leerstof was grotendeels gebaseerd op de "Foundation License" die sinds begin 2002 is ingevoerd in de UK.

Door het BIPT was ons beloofd een paar maand later hierover opnieuw te vergaderen. Spijtig genoeg is dit 5 maand geworden.

Eenvoudig schema met gloeilamp en batterijOndertussen had de UBA echter talloze vergaderingen met het BIPT en was het vertrouwen groot genoeg om hard aan de nieuwe vergunning verder te werken.

Wat houdt dit in? Rik, ON7YD stampte een prachtige cursus van ca 40 bladzijden uit de grond, alsook een grote lijst van meerkeuze-vragen. Beide werden op 28 februari 2004 aan het BIPT overhandigd. Het BIPT heeft bevestigd dat de cursus voldoet aan de voorwaarden voor het organiseren van de praktijk-examens.

Tijdens de vergadering van 28 februari 2004 met de 3 verenigingen werden een aantal punten nogmaals besproken, zoals bijvoorbeeld het gebruik van kits voor de houders van de nieuwe basisvergunning. Het NCS (controledienst van het BIPT) zou ertegen zijn dat kits worden toegelaten. De UBA en de andere verenigingen willen zich echter daarbij niet neerleggen, de radioamateurs zijn geen CB-ers en techniek is een essentieel aspect van de radioamateurdienst. De UBA begrijpt dat de houders van een basisvergunning mogelijks niet genoeg technische kennis hebben om zelf iets te ontwerpen, maar het gebruik van (enkel en alleen) commerciële kits moet hier de nodige waarborg geven. Dit is een punt dat deel uitmaakt van het nieuwe of gewijzigde MB voor radioamateurs (dat we in de loop van het jaar verwachten), waar trouwens nog een hele reeks andere wijzigingen zullen worden aangebracht. We vertrouwen erop dat het BIPT onze zienswijze zal bijtreden.

Pagina over zenders en ontvangersDaar dit punt geen enkele betrekking heeft met de "leerstof" voor het examen "basisvergunning" heeft het BIPT op de vergadering van 28 februari 2004 beloofd de leerstof vrij te geven voor einde maart 2004. Dit is ook gebeurd.

Het programma (inleiding en leerstof) blijkt ook (op enkele punten en komma's na) de tekst te zijn die de UBA in september 2003 aan het BIPT heeft overhandigd. Bij navraag bleek verder dat de andere verenigingen geen enkele inbreng hadden gedaan of tekst hadden voorgelegd...

Alle secties van de UBA zijn ingelicht over de nieuwe "basisvergunning" en aan alle secties is gevraagd mede te werken door cursussen en praktische proeven te organiseren. We realiseren ons uiteraard dat kleine secties dit niet zullen doen. In juni 2004 hebben al een 20-tal secties in het Nederlandstalige taalgebied positief gereageerd.

Buiten de cursus heeft Rik, ON7YD ook nog een prachtige Powerpoint-presentatie gemaakt die alleen bedoeld is voor de lesgevers, en hen moet helpen de lessen op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier te geven.