UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Veel gestelde vragen (FAQ)

(30 maart 2007 - rs) Hieronder volgt een lijst met veel gestelde vragen (en de antwoorden). Mocht je na het raadplegen hiervan nog met een vraag zitten contacteer dan Rik Strobbe, on7yd [at] uba [dot] be (ON7YD).

Wat is de basisvergunning voor radioamateurs?
Dit is een nieuwe instapvergunning voor radioamateurs. Men moet nog steeds een examen afleggen, maar de moeilijkheidsgraad is veel lager dan voor het examen van de volledige vergunning (HAREC-vergunning). De houders van een basisvergunning krijgen een zeer ruime toegang tot de radioamateurbanden, maar er zijn enkele beperkingen wat betreft het zendvermogen en de frequenties. Houders van een basisvergunning mogen ook geen zendtoestellen bouwen of wijzigen.

Wat moet ik doen om de basisvergunning te verwerven?
Voor het behalen van de basisvergunning moet men slagen in een praktische proef en een theoretisch examen.

De praktische proef wordt afgenomen door een erkende vereniging van radioamateurs (UBA), na afloop van een opleiding. Een lijst met secties (lokale afdelingen) van de UBA die een opleiding voor de basisvergunning organiseren vind je hier.

Het volledig programma (leerstof) van de basisvergunning vind je hier.

Het theoretische examen wordt afgenomen door het BIPT, in Brussel. Er zijn een of meer examensessies per maand, meer inlichtingen vind je regelmatig op de UBA website (klik bovenaan op organisaties, daarna links op BIPT) of bij het BIPT zelf (02 / 226 88 56). Men moet geslaagd zijn in de praktische proef om te mogen deelnemen aan het theoretisch examen.

Ik wil graag een opleiding voor de basisvergunning volgen maar in de nabije toekomst wordt er geen opleiding ingericht in mijn omgeving.
Veel UBA-secties (afdelingen) richten een opleiding voor de basisvergunning in als er voldoende belangstelling is. Via een on-line formulier kan je kenbaar maken dat je belangstelling hebt voor een opleiding in een bepaalde regio. Als blijkt dat er voldoende belangstelling is zal je gecontacteerd worden door de inrichter(s). In veel UBA-secties wordt voor relatief kleine groepen een opleiding gegeven. Meestal zal je dus niet al te lang moeten wachten.

Welke mogelijkheden heb ik met mijn basisvergunning?
De basisvergunning geeft u toegang tot op één na alle amateurbanden tussen 3 en 500 MHz. Er zijn nog 2 amateurbanden onder 1 MHz en een aantal boven 500 MHz, maar deze zijn het domein van specialisten. Meer dan 90% van alle radioamateur activiteit speelt zich af op de amateurbanden die ook toegankelijk zijn voor houders van een basisvergunning.

Voor de houders van een basisvergunning is er ook een beperking in zendvermogen (50W) en men mag enkel commerciële toestellen gebruiken (geen zelfbouw van zenders).

Een tabel met de frequentiebereiken, het zendvermogen en de modulatiesoorten voor de basisvergunning vind u hier.

Hoe ver geraak ik met een zendvermogen van 50 Watt?
Heel wat radioamateurs houden van "QRP" (zenden met een klein vermogen) en vinden het net een uitdaging om met een klein zendvermogen grote afstanden te overbruggen. Ze hebben aangetoond dat je zelfs met 10 Watt of minder elke uithoek van de wereld kan bereiken. Niet op elk ogenblik en op elke band, maar mits enige kennis van de propagatie lukt het regelmatig.

Bovendien is er geen beperking wat betreft de gebruikte antennes. Door het gebruik van een goede richtantenne kan men met 50 Watt een signaal produceren dat bijna evenwaardig is aan dat van een 500 Watt zender in een eenvoudige antenne.

Ik wil graag radioamateur worden, maar ik ken nog niets van techniek of elektronica?
Dan is de basisvergunning iets voor u!

Het examen is heel wat eenvoudiger dan dat voor het behalen van de volledige zendvergunning (HAREC-vergunning). Bovendien geven tal van lokale UBA afdelingen (secties) een opleiding van een 12-tal uur die u perfect voorbereiden op de praktische proef en het theoretisch examen. Aan de houders van een basisvergunning worden wel enkele beperkingen opgelegd (zie vraag hierboven), maar u hebt toch ruim de mogelijkheden om actief deel te nemen aan de wereldwijde radiocommunicatie van de radioamateurs.

Ben ik verplicht om een opleiding te volgen?
Het volgen van een opleiding is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen. De opleiding omvat buiten de theorielessen immers ook een praktische training die u voorbereidt op de praktische proef. Tijdens deze training kan u oefenen met dezelfde toestellen die gebruikt zullen worden bij de praktische proef die de opleiding afsluit.

Ook als u geen opleiding volgt moet u de praktische proef afleggen en moet u zich hiervoor inschrijven bij een UBA afdeling (sectie) die een opleiding voor de praktische proef inricht.

Hoe weet het BIPT dat ik geslaagd ben voor de praktische proef?
Na afloop van de praktische proef ontvangt het BIPT van ons (UBA) een lijst met de geslaagden.

Het is dus niet nodig om zelf het BIPT op de hoogte te brengen.

Moet ik eerst een basisvergunning behalen voordat ik kan deelnemen aan het HAREC examen?
Neen, beide vergunningen (en examens) staan volledig los van elkaar. Maar aangezien het niveau van het HAREC examen heel wat hoger ligt dan dit van het basisvergunning examen is de basisvergunning vaak de snelste weg naar je zendvergunning. Na het behalen van de basisvergunning kan u zich verder voorbereiden op het HAREC examen en toch al actief zijn als radioamateur.

Ik heb een HAREC vergunning en een familielid heeft een basisvergunning. Mag deze mijn transceiver(s) gebruiken?
Ja, een houder van een basisvergunning mag het radiostation van een houder van een HAREC-vergunning gebruiken. Maar onder de voorwaarden die gelden voor de basisvergunning: dus enkel op de amateurbanden die toegestaan zijn voor de basisvergunning en met het zendvermogen toegestaan voor de basisvergunning.

Het gebruik van het radiostation gebeurt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de houder van de HAREC-vergunning. Bij eventuele onregelmatigheden kan het BIPT zowel de houder van de basisvergunning als de houder van de HAREC-vergunning ter verantwoording roepen.

Mag ik als houder van een basisvergunning een transceiver gebruiken die een zendvermogen heeft dat de beperkingen van de basisvergunning overschrijdt?
Als houder van een basisvergunning mag je enkel toestellen gebruiken die het toegestane vermogen maximaal met een factor 2 kunnen overschrijden, dus maximaal 100 Watt. Men moet het zendvermogen echter beperken tot het maximaal toegestane zendvermogen voor de basisvergunning (50 Watt).

Als enige uitzondering hierop mag de houder van een basisvergunning het radiostation van de houder van een HAREC-vergunning gebruiken, maar enkel binnen de beperkingen opgelegd aan de basisvergunning (banden en zendvermogen). Dit geldt ook voor clubstations.

Het gebruik van het radiostation gebeurt in deze gevallen onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de houder van een HAREC-vergunning. Bij eventuele onregelmatigheden kan het BIPT zowel de houder van de basisvergunning als de houder van de HAREC-vergunning ter verantwoording roepen.

Mag ik als houder van een basisvergunning een transceiver in mijn bezit hebben die een zendvermogen heeft dat de beperkingen van de basisvergunning overschrijdt?
Om alle onduidelijkheid hieromtrent weg te nemen hebben we deze vraag voorgelegd aan het BIPT. Het BIPT is in deze zeer formeel: "In België mag niemand zendapparatuur hebben zonder de nodige vergunning te bezitten". Bijgevolg mag een houder van een basisvergunning geen toestel bezitten dat het toegestane vermogen met meer dan een factor 2 overschrijdt (100 Watt).

Is mijn basisvergunning ook geldig in het buitenland?
In tegenstelling tot de HAREC-vergunning valt de basisvergunning niet onder de CEPT T/R 61-01 aanbeveling en kan men een basisvergunning niet zonder verdere formaliteiten gebruiken in landen die deze CEPT aanbeveling aanvaard hebben.

Wil een houder van een basisvergunning deze gebruiken in het buitenland dan dient men dit voorafgaandelijk aan te vragen (en toestemming te krijgen) bij de bevoegde buitenlandse instantie. Een aantal landen hebben ook een instapvergunning, eventueel aanvaarden zij de basisvergunning als gelijkwaardig en krijgt men aan de hand van de Belgische basisvergunning ook een zendvergunning in dat land. Houd er echter rekening mee dat men dan in de meeste gevallen gehouden is aan de beperkingen (frequentiebereiken, zendvermogen) van de "novice" vergunning van het betreffende land.

Is er een leeftijdsgrens om het examen te mogen afleggen?
Er is geen leeftijdsgrens om te mogen deelnemen aan het examen voor de basisvergunning Dit geldt zowel voor de praktische proef als voor het theoretisch examen. Men moet echter wel de leeftijd van 13 jaar bereikt hebben om een zendvergunning te krijgen.
Wie jonger is op het ogenblik dat men slaagt in het examen krijgt pas op zijn/haar dertiende verjaardag een zendvergunning.