UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Zendvergunningen 2019

BIPT heeft ons vandaag op de hoogte gebracht dat het langverwachte nieuwe KB zeer waarschijnlijk in voeg zal gaan op 1 januari 2019. Dit heeft ook een invloed op onze zendvergunningen voor 2019.
Het nieuwe KB voorziet immers een de invoering van het bedieningscertificaat. Aan het bedieningscertificaat wordt de roepnaam gekoppeld. Dit certificaat is 5 jaar geldig en de aanvraag van het certificaat kost 25.31 Euro (index 2019). Wie geen eigen zendtoestellen bezit heeft enkel dit certificaat nodig, voor hem of haar bedragen de kosten vanaf volgende jaar maar iets meer dan 5 Euro per jaar! Met het bedieningscertificaat mag met een clubstation of het station van een andere radioamateur bedienen.

Wie wel zendtoestellen bezit heeft naast het bedieningscertificaat ook nog een stationsvergunning nodig. Voor deze vergunning moet een jaarlijks recht betaald worden dat 50.62 Euro bedraagt in 2019.
Om tijdig te weten welke radioamateurs enkel een bedieningscertificaat wensen en welke zowel een bedieningscertificaat als een stationsvergunning heeft BIPT naar alle radioamateurs een brief gestuurd met de nodige uitleg en de vraag om dit voor 14 december te laten weten.

Er zijn in feite 2 mogelijkheden:
 
  1. Men wenst zowel een bedieningscertificaat als een stationsvergunning. Dit is het geval voor de radioamateurs die een eigen station bezitten. Indien men dit wenst moet er geen actie ondernomen worden, indien BIPT geen antwoord ontvangt zal je in 2019 zowel een bedieningscertificaat (geldig tot en met 2023) als een stationsvergunning (geldig voor 2019) toegestuurd krijgen (en moeten betalen).
  2. Men wenst enkel een bedieningscertificaat. Dit is het geval voor wie geen eigen zendtoestellen bezit. Ook indien meerdere leden van één gezin hetzelfde radiostation gebruiken moet slechts één van hen een stationsvergunning aanvragen. Indien het gaat om zowel houders van een HAREC vergunning als basisvergunning en het station bevat toestellen die enkel gehouden mogen worden door een houder van een HAREC vergunning moet de statiosnvergunning aangevraagd worden door de houder van de HAREC vergunning!

Indien men alle (zend)activiteiten als radioamateur wil staken moet het BIPT hiervan op de hoogte gebracht worden. Men zal dan noch een bedieningscertificaat, noch een stationsvergunnng ontvangen.
Voor alle duidelijkheid: het is niet mogelijk om een stationsvergunning aan te vragen, maar geen bedieningscertificaat. Met één bedieningscertificaat kan je wel meerdere stationsvergunningen aanvragen.

De stationsvergunning zal zowel een vast station als een mobiel en draagbaar station dekken, maar niet tweede residenties en op afstand bediende stations. Hiervoor is een bijkomende stationsvergunning nodige, met alle daaraan verbonden kosten. Enkel houders van een bedieningscertificaat klasse A (HAREC) kunnen een vergunning voor een op afstand bediend station aanvragen. Dit station moet ook steeds bediend worden vanop Belgisch grondgebied.

Belangrijk: Wie meer dan één roepnaam bezit (bv. een gewone call en een vanity call) heeft slechts 1 stationsvergunning nodig. Vergeet dit niet te melden aan het BIPT om te voorkomen dat je in 2019 twee stationsvergunningen zal toegestuurd krijgen (en zal moeten betalen). Deze melding dient te gebeuren met het formulier dat bijgevoegd is aan de brief die je zal ontvangen van BIPT. Vul hier AL JE ROEPNAMEN in en vraag zowel een stationsvergunning als een bedieningscertificaat. BIPT weet dan dat alle voor vermelde roepnamen slechts één statiosnvergunning hoort. Voor je eerste roepnaam ontvang je een bedieningscertificaal, voor de bijkomende roepnamen een bijlage aan dit certificaat.

Wat hierboven staat is NIET VAN TOEPASSING voor CLUBSTATIONS en, met uitzondering van  APRS, ook niet voor ONBEMANDE STATIONS.

Zowel onbemande stations als clubstations krijgen logischerwijze geen bedieningscertificaat maar moeten wel een stationsvergunning hebben. Deze kost, net als voor individuele stations, 50.62 Euro.

Begin januari 2019 zullen de facturen voor de certificaten en vergunningen verstuurd worden. Na betaling ontvangt men de documenten. In afwachting van de ontvangst blijven de zendvergunningen 2018 geldig (tot en met uiterlijk 10 februari 2019, zoals vermeld op de vergunning).
 
Van waar komen deze "kromme" bedragen? De bedragen vermeld in het KB zijn ronde getallen (bijvoorbeeld 40 Euro voor een stationsvergunning), maar hebben als referentie het indexcijfer van oktober 2006. Vanaf 2008 worden deze bedragen geïndexeerd op basis van de verhouding tussen het indexcijfer van de maand oktober van het voorgaande jaar en het indexcijfer van oktober 2006. Het indexcijfer van oktober 2018 bedraagt 132.57 en dat van oktober 2006 was 104.75. Hierui wordt de coëficiënt voor 2019 berekend: 132.57/104.75 = 1.2656 (afgerond op 4 cijfers na de komma). In 2019 zal een stationsvergunning dus 1.2656 x 40 = 50.62 Euro kosten.

Hieronder een overzicht van alle geïndexeerde bedragen, met de originele bedragen tussen haakjes:
 
  jaarlijks recht dossierkost#
bedieningscertificaat geen 25.31 (20)*
stationsvergunning 50.62 (40) 50.62 (40)
onbemand station 50.62 (40) 101.25 (80)
clubstation 50.62 (40)  50.62 (40)
bijkomende roepnamen (vanity call) 50.62 (40) 50.62 (40)

#: dit is het bedrag voor een nieuw dossier, voor het wijzigen van een dossier moet de halve dossierkost betaald worden.
*: maximaal 5 jaar geldig.

Een vergelijking van de gemiddelde kostprijs per jaar, voor verschillende situaties:
  2018 2019
radioamateur met een eigen station° 49.27 55.68
radioamateur zonder eigen station° 49.27 5.06
2de (of 3de ...) radioamateur onder hetzelfde dak 49.27 5.06
bijkomende roepnamen (vanity call) 49.27 50.62
clubstation 49.27 50.62
onbemand station 49.27 50.62

°: onder "eigen station" wordt ook het bezit van enkel mobiele en/of draagbare zendtoestellen gerekend.