UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vlaams ontwerp van besluit ivm de stralingsnormen, in tweede lezing goedgekeurd

Logo LNE
We vernemen net dat het Vlaams ontwerp van besluit ivm de stralingsnormen, in tweede lezing, door de Vlaamse Regering werd goed gekeurd op 9 juli jl. Na de adviesvraag bij de Raad van State kan het besluit definitief worden goedgekeurd en daarna gepubliceerd in het Belgische Staatsblad (naar schatting november 2010).

Het gaat hier nog steeds om een ontwerptekst. Die zal dus binnenkort door de Vlaamse Regering definitief worden goedgekeurd. Het is pas wanneer het besluit in het Belgisch Staatsblad verschijnt, dat deze reglementering van kracht wordt...

De feiten

Juni 2009: De Vlaamse overheid is zinnens om de Vlaamse radioamateurs te onderwerpen aan een nieuwe stralingsnorm. De eerste besprekingen volgen omtrent de normering van antennes in Vlaanderen. Er is gepleit om de radioamateurs vrij te stellen van mogelijke normering, net zoals in de andere gewesten. Indien dit niet kan, wordt er gepleit voor een minimale impact van de normen op de radioamateurdienst.

November 2009: Het heeft geduurd tot nu voordat we een volledige studie te zien kregen. De analyse heeft als doel de impact van een stralingsreglementering in kaart te brengen (RIA - Regulerings-Impact-Analyse). Het is de bedoeling dat alle betrokken partijen hun opmerkingen kenbaar maken. Het is intussen duidelijk dat de ontwerpers van het Besluit niet gewonnen zijn voor een vrijstelling van de radioamateurs. De UBA-werkgroep die zich met het SAR-dossier bezig houdt stelt een gezamenlijk document op met al onze grieven.

Begin april 2010: Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, laat weten dat de ontwerptekst van Besluit door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. We krijgen de inhoud van het eerste ontwerp van besluit ivm de stralingsnormen voor een eerste keer te zien. Het is duidelijk dat we niet onderworpen werden aan een norm per antenne van 3 V/m (bij 900 MHz), maar wel aan de cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz). Het is ook duidelijk dat per ingediend dossier een retributie wordt gevraagd van 150 Euro!
Tijdens de maanden die erop volgden wordt er geprobeerd om via allerlei kanalen betere voorwaarden te bedingen voor de Vlaamse radioamateurs. Op het kabinet van de Minister wordt uiteindelijk hier en daar nog wat gesleuteld aan het ontwerp van besluit voor de zendantennes, maar de grote lijnen blijven ongewijzigd.

Eind april 2010: Het voorstel van besluit vertrekt naar de verschillende advies raden. Dat zijn de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen), de MiNa-raad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen) en SAR WGG (Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin). Opnieuw probeert de UBA-werkgroep SAR om de besluitvorming aan te passen. Ook dit lobbywerk levert weinig op.
Het besluit van deze raden kan je hier vinden.

Juli 2010: Het voorstel van besluit vertrekt, na een tweede lezing door de Vlaamse Regering (9 juli 2010), naar de Raad van State. De Raad van State ziet na of het Besluit niet in conflict treedt met andere wetten. We wachten nu alleen nog op de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en de publicatie in het Belgisch Staatsblad (vermoedelijk in november 2010).

Inhoud van het besluit

De radioamateurs blijven onderworpen aan de cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz), maar niet aan de norm per antenne die 3V/m (bij 900MHz) bedraagt. Dit is een belangrijk punt dat in ons voordeel is aangepast. Er zijn immers twee soorten dossiers gedefinieerd. Eén: dossiers onderworpen aan de norm per antenne van 3 V/m (bij 900 MHz), waarbij de retributie 200 Euro per dossier bedraagt. Twee: de dossiers onderworpen aan de cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz) met een retributie van 75 Euro per dossier.
De vrijstelling van antennes met een laag uitgestraald vermogen, is in de laatste versie van het besluit veel beter uitgewerkt. Het komt er op neer dat stations met een gering vermogen nl. minder dan 20 W ERP (voor zover minimum afstanden worden gerespecteerd) geen conformiteitsattest moeten aanvragen. T.o.v. de oude federale norm (KB van 10 augustus 2005) is dit laatste gelijk gebleven. Concreet wil dit zeggen dat de meeste Vlaamse ON3's buiten schot blijven.
De tekst van het ontwerp van besluit kan u hier terugvinden (Logo PDF document).

Wat moet je doen?

Zolang het besluit niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad, moet je gewoon afwachten. Hou vooral de UBA-website in de gaten. Zodra de reglementering in voege treedt zullen we alle praktische richtlijnen publiceren.

Protocolakkoord met het BIPT

Tussen de Vlaamse Regering en het BIPT werd intussen een protocolakkoord ondertekend. Wat betekent dit concreet? Net zoals vroeger zal het BIPT de stralingsdossiers onderzoeken. De verschillende dossiers zullen nu door de Vlaamse overheid doorgestuurd worden. Na advies van het BIPT, zal het dossier door het Vlaams Gewest worden goedgekeurd of afgekeurd. De te volgen procedure om een dossier in te dienen zal er dus anders uitzien.

Afspraken

In de komende weken nemen we opnieuw contact met de Vlaamse administratie. We willen afspraken maken omtrent de aflevering van antenne dossiers. We willen het begrip "maximum dossier" verduidelijkt zien. Zijn alle dossiers die ooit door het BIPT werden goedgekeurd, nog geldig? We willen ook nagaan of het nog mogelijk zal zijn om een dossier op te maken met het programma ARH.
Mogelijks zal de UBA een paar kleine esthetische wijzigingen aan het programma moeten doorvoeren. Net zoals in het verleden zullen we een “light” versie van dit programma ter beschikking stellen van de Vlaamse administratie, zodat alle Vlaamse radioamateurs op een gelijkvormige manier hun dossier kunnen aanmaken. Er is dus nog heel wat voorbereidend werk voor de boeg.

Onze vorige publicaties

Ziehier een overzicht van de publicaties die reeds eerder zijn geschreven:
Voor meer informatie over de stand van zaken kan je de website van de Vlaamse milieuadministratie raadplegen.