UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vlaams besluit ivm de stralingsnormen, in het Belgisch Staatsblad verschenen

Belgisch Staatsblad 13-01-2011

We vernemen net dat het Vlaams besluit i.v.m. de stralingsnormen, op 13 januari jl. is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het besluit werd op 9 juli 2010 in een eerste lezing goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Na de adviesvraag bij de Raad van State kon het besluit definitief worden goedgekeurd en daarna worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

We hebben u uitvoerig bericht over het tot stand komen van dit Vlaamse Besluit. Hier vind u de tekst zoals het verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2011. We komen hier zeker nog op terug in een volgende mededeling. Het is de bedoeling om u uitvoerig te informeren over de te voeren procedure om uw antennedossier in te dienen.

Inhoud van het besluit

De radioamateurs blijven onderworpen aan de cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz), maar niet aan de norm per antenne die 3V/m (bij 900MHz) bedraagt. Dit is een belangrijk punt dat in ons voordeel is aangepast. Er zijn immers twee soorten dossiers gedefinieerd. Eén: dossiers onderworpen aan de norm per antenne van 3 V/m (bij 900 MHz), waarbij de retributie 200 Euro per dossier bedraagt. Twee: de dossiers onderworpen aan de cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz) met een retributie van 75 Euro per dossier.
De vrijstelling van antennes met een laag uitgestraald vermogen is in de laatste versie van het besluit veel beter uitgewerkt. Het komt er op neer dat stations met een gering vermogen nl. minder dan 20 W ERP (voor zover minimum afstanden worden gerespecteerd) geen conformiteitsattest moeten aanvragen. T.o.v. de oude federale norm (KB van 10 augustus 2005) is dit laatste gelijk gebleven. Concreet wil dit zeggen dat de meeste Vlaamse ON3's buiten schot blijven.
Alle stralingsdossiers (20,6 V/m) moeten ingediend zijn tegen 31 december 2015.

En de oude BIPT-dossiers?

Het besluit is hier vrij duidelijk:

Art. 6.9.3.3. De volgende documenten gelden als attest, als vermeld in artikel 6.9.3.2:
1° een conformiteitsattest als vermeld in artikel 6.9.2.2;
2° een ontvangstbewijs of conformiteitsattest, afgeleverd door het BIPT ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, of van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.


Wie van BIPT ooit een goedkeuring kreeg van zijn antennedossier, is dus in orde...