UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Vergunningen 2018 (vervolg)

Naar aanleiding van de mededeling van de heer Dupont (BIPT dienst radioamateurs) over de vergunningen 2018 hebben we bij het BIPT onze twijfels geuit over de wettelijkheid van het toepassen van een ontwerp Koninklijk Besluit. Een KB wordt normaal gezien pas van kracht na de goedkeuring door de wetgevende macht (parlement) en publicatie in het staatsblad. Tot dan blijft het een ontwerp dan mogelijks nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen.

Vandaag hebben we een mail ontvangen van de heer Jimmy Smedts, woordvoerder van het BIPT.

Geachte heer,

Deze mail volgt op de mail van 30 januari 2018 van de dienst Radioamateurs en brengt daarin de volgende verduidelijkingen.

Om de kwaliteit van alle diensten te versterken en rekening te houden met de toekomstige uitdagingen wordt nu een modernisering van de methode, alsook van alle computerprogramma’s doorgevoerd binnen de dienst “Radioamateurs”.

Er zijn een aantal problemen van technische aard opgedoken, die hebben geleid tot vertraging en onnauwkeurigheden in de afgifte van de vergunningen. Dankzij de recente ontwikkelingen zullen die ongemakken evenwel zeker worden verholpen en zal de kwaliteit van de aangeboden diensten aanzienlijk verbeteren.

Omdat het jaar 2018 dus een kentering betekent voor de dienst Radioamateurs zullen de erkende radioamateurverenigingen een grote rol spelen in de follow-up van de voorziene ontwikkelingen, in hun hoedanigheid van essentiële belanghebbenden qua democratisering van deze activiteit in overeenstemming met het regelgevingskader.

Alvorens u binnenkort uit te nodigen voor een vergadering om de geplande perspectieven van de evolutie te overlopen, nodigt het Instituut u uit om voor 21 februari 2018 al uw opmerkingen op te sturen over het nieuwe formaat dat voor de vergunningen wordt voorgesteld en dat nu wordt herzien.

Hoewel dat formaat het voordeel biedt van de gegevens zeer duidelijk weer te geven, waardoor een nauwkeurige identificatie en een karakterisering van de vergunning van het station mogelijk wordt, blijkt immers uit de eerste ontvangen reacties dat de oude versie van de vergunning, die kleiner van omvang was en waarvan standaard verschillende exemplarenwerden verstrekt, meer geapprecieerd werd.

Uw opmerkingen, alsook de dagen waarop u beschikbaar bent voor een vergadering kunnen worden gemaild aan dr. ir. Stéphane Van Roy, coördinatieopdrachthouder en/of aan dhr. Daniel Dupont, adviseur.

Het Instituut laat u ten slotte nog weten dat het aan elke radioamateur verschillende extra officiële exemplaren van zijn vergunning zal toesturen. Dit zou de naleving moeten vergemakkelijken van de reglementering, die vereist dat bij elk station een vergunning in de originele versie moet liggen.

Hoogachtend,

Jimmy Smedts, woordvoerder BIPT


Zoals je kan lezen mogen we binnenkort bijkomende vergunningen verwachten, zodat een radioamateur bij elk station (vast, mobiel, portabel) een vergunning kan houden, zoals de wetgeving vereist.
De erkende verenigingen (UBA, UFRC en VRA) worden binnenkort ook uitgenodigd voor overleg bij het BIPT. Hiervoor dienen we onze opmerkingen over de vergunningen voor 21 februari mee te delen aan het BIPT.

Daarom bij deze een oproep aan alle leden om hun eventuele opmerkingen voor 15 februari mee te delen aan Rik, ON7YD (on7yd [at] uba [dot] be). Deze deadline geeft ons de nodige tijd om alle voorstellen te bundelen, te bespreken en tijdig mee te delen aan het BIPT.