UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Toegestaan zendvermogen

Het BIPT wil de radioamateurs eraan herinneren dat ze enkel apparatuur in hun bezit mogen hebben met een vermogen van maximaal 2x (3dB) het toegestane vermogen voor hun vergunningsklasse (artikel 12 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs).


Ze mogen geen apparatuur in hun bezit hebben die buiten de voor hun vergunningsklasse toegestane frequentiebanden kan werken met uitzondering van de apparatuur vermeld in de mededeling van de Raad van het BIPT van 20/02/2008 http://www.ibpt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=2699&lang=nl.


De maximale zendvermogens en de toegestane frequentiebanden voor elk type vergunning worden vermeld op de website van het BIPT http://www.bipt.be/GetDocument.aspx?forObjectID=1459&lang=nl.


De houders van een basisvergunning mogen enkel in het bezit zijn van commerciële apparatuur of in de handel verkrijgbare kits die zonder wijziging werden gemonteerd.


Bij controle dienen de vergunningshouders aan de personeelsleden van de controlediensten van het Instituut toegang te verlenen tot hun station (artikel 51, § 4, van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen).


Overtredingen van de voormelde regels kunnen leiden tot de schorsing van de vergunning en/of het opstellen van een proces-verbaal dat zal worden overgezonden aan het parket.