UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Stroomonderbrekingen - Komende winter zullen de radioamateurs de nooddiensten bijstaan

De voorbije maanden werden heel wat contacten gelegd tussen de UBA en verschillende Belgische institutionele instellingen (FOD Binnenlandse Zaken, Waals regionaal crisiscentrum, provinciaal crisis centrum van Waals-Brabant, Civiele Bescherming, brandweerdiensten, …) om concreet vast te leggen hoe de radioamateurs de Belgische hulpdiensten kunnen bijstaan (zoals voorzien in het Ministerieel besluit van 2001) in geval van ramp, meer bepaald mochten er stroomonderbrekingen (georganiseerd door de Belgische regering met het oog om een totale Europese black-out te vermijden) in ons land plaatsvinden. Deze stroomonderbrekingen kunnen eventueel deze winter plaatsvinden. De meest risicovolle periode is januari en februari 2015, tussen 17u en 21u tijdens periodes van strenge vorst.

De diverse contacten hebben geleid tot de concrete realisatie van meerdere projecten:
  • Ondertekening van een overeenkomst half april met de Directeur van de Civiele Bescherming Jérôme Glorie en de UBA, waarbij de radioamateurs die zouden optreden om de hulpdiensten te helpen zouden worden gelijkgesteld met de vrijwilligers van de Civiele Bescherming, nadat ze een gemengde opleiding “Civiele Bescherming / UBA” hebben gevolgd. We verwijzen graag naar de B-EARS rubriek op onze website of neem contact op met uw regionale B-EARS vertegenwoordiger voor meer details.
  • Voorbereiding van een protocol akkoord tussen de UBA en het CRC-W (Waals regionaal crisiscentrum), met het oog om de vijf Waalse provincies preventief uit te rusten met de infrastructuur die het de radioamateurs moeten toelaten zich snel te kunnen ontplooien in geval van nood: plaatsing van antennes op bestaande masten, ter beschikking stellen van lokalen voorzien van een autonome voeding in de verschillende crisiscentra van provinciegouverneurs, financiële tussenkomt om een relaisstation per provincie elektrisch autonoom te maken, enz… Als zodanig heeft de directeur van het CRC-W Waals-Brabant aangeduid als piloot provincie, rekening houdend met de integratie en de gevorderde betrokkenheid van de radioamateurs in zijn crisiscentrum.
  • Van zijn kant onderzoekt het crisiscentrum van Waals-Brabant sinds ruim twee jaar een procedure van zogenaamde "business continuity tijdens mogelijke stroom-onderbrekingen". Dit door beroep te doen op radioamateurs om de 5 brandweerkazernes, de voorposten van het ziekenvervoer, de MUG-diensten van de hospitalen en het provinciaal crisiscentrum met elkaar te verbinden mochten de bestaande telecommunicatiediensten uitvallen door een stroomonderbreking van lange duur. Het is niet de bedoeling om een alternatief te zijn voor het ASTRID netwerk (dat elektrisch autonoom is), maar om gewoon als back-up te fungeren uit veiligheidsoverweging. Indien je een schenking wil doen ten voordele van de UBA in de vorm van materieel om het B-EARS project te steunen (coaxkabels in goede staat, VHF/UHF-antennes, gestabiliseerde voedingen, nieuwe accu's en dito laders, dualband transceivers VHF/UHF) contacteer dan b-ears [at] uba [dot] be (subject: Schenking%20materieel) .

Emergency equipment…Het is duidelijk dat elke actie moet gecoördineerd worden door de regionale, provinciale of gemeentelijke crisiscentra van de overheid. Het is in geen enkel geval de bedoeling om eigen alternatieve netwerken op te zetten zonder medeweten van de overheden. Vandaar dat we aan deze overeenkomsten werken. We worden ingeschakeld in de logistieke ondersteuning als telecomspecialisten, maar enkel op vraag van deze overheden. Vandaar deze oproep.

Indien je in de toekomst wil deelnemen aan de noodoperaties dan kan je je nu al voorbereiden:
  • Ga naar je UBA-account op de UBA-website en schrijf je in bij B-EARS (zie: http://www.uba.be/nl/uba/b-ears/ik-wil-medewerker-worden-van-b-ears). Nadat de gewestelijk verantwoordelijke je aanvraag heeft gevalideerd, kan je je inschrijving vervolledigen door duidelijk je “specialisaties” op te geven, het materiaal waarover je beschikt, je ervaring en je beschikbaarheid, enz…
  • Maak een uitgebreide studie van de middelen waarover je beschikt om autonoom (nl. op het vlak van elektriciteitsvoeding) te kunnen zijn: thuis, in de wagen en draagbaar… Zelfs indien de aangekondigde stroomonderbrekingen geen prestaties van meer dan 8 uur zouden vereisen zou het uiteindelijk de bedoeling moeten zijn dat iedereen die deel uitmaakt van het radioamateurnoodnet volledig autonoom (spanning, voeding, water, brandstof) zouden moeten zijn gedurende 72 uren, mocht een grotere stroomonderbreking ons land treffen. Het is een ideaal ogenblik om je het accu's van je dromen te laten schenken of het kleine noodaggregaat waar je al zolang van droomde!
  • Zorg voor het goed nazicht van je eigen apparatuur en… indien nodig vul deze aan met de benodigde spullen. NB: gezien de oppervlakte van de te dekken territoria, lijkt het vanzelfsprekend dat alle noodcommunicatie op de VHF/UHF-banden (in simplex, of via een elektrisch autonome repeater) in de eerste plaats zullen plaatsvinden tijdens de noodoperaties. Indien je over een radiowagen beschikt, zou het goed zijn dat men op deze twee banden actief kan zijn. Indien je post vat in een crisis centrum, in een brandweerkazerne of bij een hulpdienst, zal men er moeten op toezien dat de antennes reeds voordien op hun mast zijn geïnstalleerd en dat een stopcontact aangesloten op een autonome voeding (noodaggregaat) ter beschikking wordt gesteld. Een voeding en dualband transceiver (2m/70cm) zal je zelf moeten meebrengen.
  • Woon je niet alleen dan is het raadzaam je voor te bereiden zodat je gezin zo weinig mogelijk last ondervindt van de stroomonderbrekingen… Dit zal je meteen geruststellen en ervoor zorgen dat je optimaal beschikbaar bent op het ogenblik dat dit nodig is :-) Voor enkele nuttige wenken, raadpleeg deze website.


Logo IBZ - BW - UBA