UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Recht op antenne

Tot op heden biedt het "Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is" via het artikel 12 (Telecommunicatie) de mogelijkheid om in bepaalde omstandigheden een (zend)antenne te plaatsen zonder dat men daarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft.
Nu is er echter een voorstel tot wijziging van dit besluit, met daarin een kleine (maar voor de radioamateurs venijnige) aanpassing van artikel 12:

In artikel 12.1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de inleidende zin worden de woorden “met betrekking tot zend- en ontvangstinstallaties voor telecommunicatie” vervangen door de zinsnede “met betrekking tot installaties die behoren tot de infrastructuur met openbaar karakter voor al dan niet draadloze communicatienetwerken voor radiocommunicatie, telefoonverkeer, televisie, internet of andere, die als een bovenlokaal netwerk functioneren”;


Aangezien het eerder onwaarschijnlijk is dat de antennes van radioamateurs beschouwd zullen worden als "met openbaar karakter" vallen de huidige mogelijkheden om als radioamateur een antenne te plaatsen zonder een stedenbouwkundige vergunning nagenoeg volledig weg als dit ontwerp besluit ongewijzigd aanvaard wordt.
De UBA heeft reeds een gesprek aangevraagd bij het kabinet van de bevoegde minister (Joke Schauvliege) en we onderzoeken gelijktijdig ook alle mogelijkheden om te voorkomen dat dit Besluit van de Vlaamse Regering in ons nadeel gewijzigd wordt.

Wie echter plannen heeft om een antenne te plaatsen die op dit ogenblik voldoet aan een van de voorwaarden om vrijgesteld te worden van een stedenbouwkundige vergunning (in overeenstemming met het hierboven vermelde Besluit van de Vlaamse Regering) raden we aan om dit toch maar te doen voordat een eventuele wijziging van kracht wordt.