UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Raadpleging BIPT: toegang van de radioamateurs tot de frequentieband 433,050 - 434,790 MHz

BIPT houdt momenteel een raadpleging "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBAND 433,050 - 434,790 MHz". In het ontwerp besluit stelt BIPT voor om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 - 434,790 MHz zodanig te beperken dat we dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn voor ons. Indien dit ontwerp ongewijzigd van kracht wordt blijven we achter met een 70 cm band met in het midden een "gat" van bijna 2 MHz!
De reden waarom men ons de toegang tot dit frequentiesegment nagenoeg wil ontzeggen zijn "storingen" door radioamteurs van korteafstandapparatuur (zoals garagepoortopeners). Om dit te vermijden stelt het BIPT voor om:
1. Het gebruik van ATV, DATV en Packet Radio in dit frequentiesegment te verbieden.
2. Het gebruik van verhoogd vermogen in dit frequentiesegment te verbieden.
3. De zendtijd te beperken tot een gecumuleerde duur van 30 seconden per 3 minuten.
Vooral deze laatste maatregel maakt het praktisch gebruik van dit frequentiesegment zo goed als onmogelijk.

Het is hierbij goed om weten dat deze 433 MHz korteafstandapparatuur weliswaar toegelaten is, maar geen enkele besherming geniet.
In het Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen, artikel 19 staat immers: "De frequenties gebruikt door kort[bereik]apparatuur en apparatuur die gebruik maakt van ultrabreedbandtechnologie zijn toegewezen op een storingsvrije en onbeschermde basis.".
Met andere woorden: deze apparatuur mag ons (primaire gebruikers) niet storen en heeft geen enkel recht op bescherming tegen eventuelestoringen door ons.
Verder vrezen wij dat het overgrote van deze korteafstandasapparatuur van bedenkelijke kwaliteit is (import uit het verre oosten) en niet voldoet aan de CE normering terzake. Het gevolg hiervan kan zijn dat de "storingen" niet opgelost worden door het voorstel van BIPT en dat we binnenkort een verdere beknotting van de 70 cm band mogen verwachten.
De UBA zal zich natuurlijk met alle macht tegen dit voorstel verzetten, met de nodige motivatie.

Maar het staat elke radiomateur vrij om ook in eigen naam te reageren. Bezwaren tegen dit voorstel, bij voorkeur gemotiveerd, moeten gericht worden aan de heer Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur. Dit moet gebeuren per e-mail naar consultation [dot] sg [at] bipt [dot] be met als onderwerp "Consult-2018- B6". De deadline voor het indienen van bezwaren is zondag 17 juni 2018.

Je kan het volledige voorstel lezen op http://www.ibpt.be/public/files/nl/22510/Raadpleging_RAM_433.pdf.