UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Raadpleging BIPT - antwoord van de UBA

Op 18 december 2018 heeft het BIPT de hierboven vermelde raadpleging gepubliceerd. Dezelfde dag is een artikel geplaatst op de UBA website en zijn de UBA kaderleden geïnformeerd. In de periode 18-12 tot en met 05-01 zijn ruim 200 reacties ontvangen (= ± 7% van onze leden). Nagenoeg alle reacties betreffen de frequentietabel (bijlage aan de raadpleging).
 
HAREC vergunning
Het enige punt waarover ongerustheid bestaat is de beperking van het zendvermogen tot 20 W in het frequentiebereik 1260-1300 MHz. Dit zou modes als EME, tropo en rainscatter bemoeilijken of zelfs nagenoeg onmogelijk maken.
Uit informatie ingewonnen bij het BIPT blijkt dat de aanleiding voor deze beperking enkele storingen van (militaire) 1300 MHz radar is door (D-)ATV uitzendingen.
Storingen door smalbandige uitzendingen (CW, SSB, FM) waren er niet en kunnen ook uitgesloten worden.
Op basis hiervan kunnen we aan BIPT voorstellen om de beperking van het zendvermogen tot 20 W enkel toe te passen voor (D-)ATV uitzendingen (of breedbandige uitzendingen in het algemeen).
Verder zijn er nog enkele kleine fouten, ontstaan bij het overnemen van de oude frequentietabel, die we wensen te verbeteren.

CEPT Novice vergunning
Hier zijn 2 voorstellen gedaan:
 1. De houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang geven tot het frequentiebereik 1850-2000 kHz. In het huidige frequentieplan hebben de ON2’s immer ook toegang tot dit frequentiebereik.
 2. De houders van een CEPT NOVICE vergunning beperkte toegang te geven tot enkele SHF banden:
  1. 2300-2450 MHz met 1 W
  2. 5650-5850 MHz met 1 W
  3. 10000-10500 MHz met 1 W
In Duitsland en Luxemburg hebben de houders van een CEPT NOVICE vergunning ook toegang tot deze banden. Bovendien geeft dit de houders van een CEPT NOVICE vergunning de mogelijkheid om in overeenkomst met de ITU doelstelling "self-training" nieuwe technologieën te leren kennen en gebruiken (digitale technieken, zowel hardware als software, SDR frameworks, zoals GNURadio, en SDR tranceiver, zoals (HackRF, PlutoSDR, USRP).
De voorgestelde uitbreiding voor de CEPT Novice vergunning zorgt ook voor een voldoende groot verschil met de basisvergunning, zonder dat deze al te veel moet inleveren.

Basisvergunning
Het voorgestelde frequentieplan van het BIPT treft vooral de basisvergunning:
 • Beperking van het zendvermogen tot 10 W (nu 50 W)
 • Verlies van de 17 m band
 • Verlies van de 12 m band
 • Verlies van de 6 m band
De verbeterde toegang tot de CW en digimode segmenten op 20 m en 15 m worden door de ON3’s niet als een compensatie hiervoor ervaren.
Uit de talrijke reacties kunnen 13 voorstellen gecondenseerd worden:
In 24 % van de reacties wenst men het behoud van de huidige toestand (roze). Hierbij zijn echter ook de reactie gerekend waar men enkel laat weten dat men niet akkoord is met het voorstel van BIPT, zonder een tegenvoorstel te doen (1).
In 76% van de reacties wordt een (zeer beperkte) wijziging aanvaard. De voornaamste bezorgdheden zijn (blauw):
 • Behoud van 50W op alle toegewezen banden: 45% (indien met de vraag om behoud van 50 W op VHF/UHF er bij rekent: 49%)
 • Behoud van de 17 m band
 • Behoud van de 6 m band
Andere voorstellen zijn in tegenspraak mer wat hierboven gevraagd wordt (geel), wettelijk niet uitvoerbaar (rood) of hebben weinig steun (grijs).
Wat betreft de 6 m band wil men vooral het lagere bereik (DX deel) behouden.
In haar antwoord aan BIPT heeft de UBA deze voornaamste bezorgdheden van onze ON3's opgenomen.
 
Namens de UBA wens ik bij deze alle leden te bedanken die met hun voorstellen bijgedragen hebben tot het opstellen van ons antwoord aan BIPT.

Ik waardeer ook ten zeerste dat, ondanks de grote bezorgdheid van onze ON3's, bijna alle reacties constructief en vriendelijk waren.

Hieronder het volledige antwoord van de UBA aan BIPT:

Geachte heer Appeldoorn,
Geachte heer Deschacht,

Gelieve hieronder het antwoord van de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs (UBA) te vinden op de RAADPLEGING OP VERZOEK VAN DE RAAD VAN HET BIPT MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE FREQUENTIES, VERMOGENS EN TRANSMISSIEMODI DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT DOOR DE RADIOAMATEURS.
Onze bezorgdheid gaat vooral uit naar de frequentiebanden en technische karakteristieken toegestaan voor de verschillende categorieën van radioamateurvergunningen, zoals beschreven in bijlage 1 van de raadpleging.

Voor het bedieningscertificaat klasse C (basisvergunning):
Op vraag van de UBA heeft het Instituut in 2004 de basisvergunning ingevoerd. Dit heeft ons de mogelijkheid geboden om de afname van het aantal radioamateurs een halt toe te roepen. Hierdoor is België een van de weinige Europese landen waar het aantal radioamateurs de voorbije 15 jaar stabiel is gebleven. Wij zijn het Instituut hiervoor dankbaar.
Essentieel aan het succes van de basisvergunning was het feit dat de houders ervan een ruime toegang kregen tot de radioamateur banden: Bij de invoering van de basisvergunning in 2004 kregen de houders van een basisvergunning toegang tot alle amateur banden tussen 1.8MHz en 29.7 MHz, 50-52 MHz, 144-146 MHz en 430-440 MHz met een beperkt zendvermogen van 10 W tot met 52 MHz en 50W op de bereiken 144-146 MHz en 430-440 MHz.
In 2012 werden de voorwaarden voor de houders van een basisvergunning gewijzigd. Enerzijds werd het toegestane zendvermogen op HF en 50 MHz verhoogd naar 50 W, om tegemoet te komen aan de wens van een groot aantal houders van een basisvergunning om ook 100 W toestellen te mogen gebruiken. Anderzijds werden, om het evenwicht te bewaren, de frequentie bereiken beperkt. Maar met uitzondering van de 1.8 MHz band hadden de houders van een basisvergunning nog steeds, zij het beperkte, toegang tot alle banden die in ze in 2004 toegekend krijgen. Door deze ruil van meer vermogen voor minder frequenties bleef de aantrekkelijkheid van de basisvergunning gehandhaafd.
In het huidige voorstel moeten de houders van een basisvergunning echter zowel zendvermogen (van 50 W naar 10 W) als frequenties (geen toegang meer tot de 18 MHz, 24.9 MHz en 50 MHz banden) inleveren. De voorgestelde wijziging wordt dan ook door nagenoeg alle houders van een basisvergunning als onrechtvaardig beschouwd en zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de aantrekkelijkheid van de basisvergunning.
Anderzijds hebben we begrip voor de wens van het Instituut om voldoende verschil te scheppen tussen de 3 vergunningen. We zijn echter van mening dat dit ook mogelijk is met minder ingrijpende maatregelen ten nadele van de basisvergunning.
Voorstel
• Zendvermogen: De wijziging van 50 W naar 10 W is zeer ingrijpend. Bovendien is door het toestaan van het gebruik van 100 W apparatuur de handhaving van deze beperking zeer moeilijk. Op VHF en UHF is bij mobiel gebruik een zendvermogen van 10 W vaak onvoldoende, zeker in heuvelachtige streken. Ook voor het deelnemen aan interventies in noodgevallen is op VHF en UHF een zendvermogen van 50 W essentieel. Daarom stellen we voor om een zendvermogen van 50 W te behouden op alle toegestane frequenties. In tweede orde stellen we een zendvermogen van 25 W op alle toegestane frequenties onder 100 MHz en 50 W boven 100 MHz voor.
• Frequenties: in het voorstel van het Instituut verliezen de houders van een basisvergunning de toegang tot de 18 MHz, 24,9 MHz en 50 MHz banden. In periodes van geringe zonneactiviteit is de 18 MHz band echter de hoogste band waarop regelmatig radioverkeer over grote afstand mogelijk is . En de 50 MHz band is omwille van de grote variëteit aan propagatiemodes een zeer interessante en leerrijke band, ook voor houders van een basisvergunning. Daarom stellen we voor om voor de houders van een basisvergunning de huidige toegang tot de 18 MHz band en een beperkte toegang tot de 50 MHz band te behouden (een segment van 575 kHz in plaats van het huidige segment van 1875 kHz).
Hieronder ons voorstel voor aanpassing van de frequentietabel (wijzigingen in het rood):

Voor het bedieningscertificaat klasse B (CEPT Novice vergunning):
Wij gaan volledig akkoord met het voorstel van het Instituut om de CEPT Novice vergunning in te voeren.
Voorstel
In het voorstel van het Instituut behouden de huidige houders van een ON2 vergunning alle frequentie bereiken met uitzondering van het bereik 1.85-2.00 MHz. Wij stellen voor om voor de houders de CEPT Novice vergunning de toegang tot dit segment te behouden.
Verder stellen we voor om net als in onze buurlanden Duitsland en Luxemburg de houders van een CEPT Novice vergunning ook te verlenen tot enkel frequentie bereiken in het SHF gebied, zij het met een beperkt vermogen. Dit zal hun de mogelijk geven om te experimenteren met digitale breedband modes.
De door ons voorgestelde beperkte uitbreiding van de frequentie bereiken voor de CEPT Novice vergunning zal ook zorgen voor een voldoende verschil met de basisvergunning.
Hieronder ons voorstel voor aanpassing van de frequentietabel (wijzigingen in het rood):

Voor het bedieningscertificaat klasse A (HAREC vergunning):
Wij gaan akkoord met het voorstel van het Instituut om voor de houders van een HAREC het toegestane maximum vermogen te verhogen tot 1500 W of 200 W voor de meeste radioamateur banden. Op enkele punten na gaan we ook akkoord met de voorgestelde frequentietabel.
Voorstel
• 135.7-137.8 kHz: in het voorstel van het Instituut is het toegestane maximum vermogen 1 W e.i.u.v. (EIRP). In het vorige frequentieplan (2012) was dit 1 W ERP, zoals voorzien in CEPT/ERC Recommendation 62-01 E (Mainz 1997). We vragen dan ook om in de nieuwe frequentietabel het toegestane maximum vermogen te behouden op 1 W e.u.v. (ERP).
• 472-479 kHz: in het voorstel van het Instituut is het toegestane maximum vermogen 1 W e.i.u.v. (EIRP). Het BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 13 AUGUST 2013 BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBANDEN 472,000 – 479,000 kHz EN 70,1900 - 70,4125 MHz voorziet in een toegestaan maximum vermogen van 5 W e.i.u.v. (EIRP). Dit is ook zo opgenomen in de meest recente tabel met “Frequentiebanden en technische eigenschappen toegestaan voor de verschillende klassen van radioamateurvergunningen”, door het Instituut gepubliceerd op 4 maart 2016. We vragen dan ook om in de nieuwe frequentietabel het toegestane maximum vermogen te behouden op 5 W e.i.u.v. (EIRP).
• 1260-1300 MHz: in het voorstel van het Instituut wordt het toegestane maximum vermogen beperkt tot 20 W, in tegenstelling tot een toegestaan maximum vermogen van 200 W in het bereik 1240-1260 MHz en op de andere SHF banden. Het frequentiebereik 1296-1297 MHz wordt echter gebruikt voor radiocommunicatie via reflectie aan de maan (EME) en via troposferische reflecties en het bereik 1260-1270MHz voor communicatie via satellieten.
De reden voor de beperking tot 20W blijkt de mogelijke storing van een primaire gebruiker (radarsystemen) op 1300 MHz door (D-)ATV uitzendingen is.
Uit navraag blijkt echter dat deze radarsystemen enkel storingsgevoelig zijn voor breedbandige signalen zoals (D)-ATV.
In het verleden hebben radioamateurs op 1296 MHz smalbandige modes (SSB, CW) gebruikt met hoge vermogens zonder enige storing te veroorzaken.
In het bijzonder willen we hier het EME baken ON0EME vermelden dat met toestemming van het Instituut een zendvermogen van 200W en een antenne met een winst van 30dB. Dit baken wordt niet alleen wereldwijd gebruikt door radioamateurs om hun apparatuur te testen, maar ook door een aantal professionele gebruikers om hun systemen te kalibreren:
- The Nuremberg Observatory for Radioastronomy
- Institute for Astronomy ETH Zürich
- Camras (Dwingeloo telescoop)
- Onsala Space Observatory Zweden
- SKA (Square Kilometer Array) Zuid Afrika
Daarom stellen we voor om het toegestaan zendvermogen enkel voor (D)-ATV te bepreken tot 20 W.
Verder willen we er op wijzen dat in de toekomst het frequentiebereik 1260-1300 MHz internationaal ook gebruikt zal worden als uplink (aarde→ruimte) voor beeldcommunicatie (TV) met het Internationaal Ruimtestation (ISS) in het kader van ARISS radiocontacten. Hiervoor is ook een zendvermogen van meer dan 20 W nodig. Dit zal vanuit België slechts uitzonderlijk gebeuren, en zowel de plaats als tijdstip van deze uitzendingen zullen op voorhand gekend zijn. Gezien de zendantenne steeds een bepaalde elevatie zal hebben is de kans op storing zeer gering. We hopen voor deze uitzendingen gebruik te kunnen maken van verwijzing (8) om uitzonderlijk een hoger zendvermogen te kunnen gebruiken voor (D)-ATV uitzendingen.
• 122.25-123.00 GHz: Dit frequentiebereik is op dit ogenblik nog niet toegewezen in België. De Europese frequentie allocatie van CEPT (ERC Rep025) wijst dit frequentiebereik toe aan de amateur dienst en satelliet amateur dienst op secundaire basis. Wij vragen om dit frequentiebereik in België eveneens toe te wijzen aan de amateur en satelliet amateur dienst.
Een uitgebreide aanvraag met motivering hiervoor vindt u in bijlage.
Hieronder ons voorstel voor aanpassing van de frequentietabel (wijzigingen in het rood):


2. In de kolommen “verwijzing”

(2) De frequentiesegmenten:
7,000 - 7,100 MHz

75,500 - 81,000 GHz
122,250 - 123,000 GHz
142,000 - 149,000 GHz

mogen worden gebruikt voor de amateursatellietdienst, met hetzelfde statuut als de amateurdienst.

(10) Voor uitzendingen in het segment 1260 MHz – 1300 MHz wordt het vermogen beperkt tot 20 W indien de uitzendingen (D)ATV zijn.