UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Persmededeling van Minister Joke Schauvliege

Logo Leefmiljieu VlaanderenTerwijl Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reeds beschikken over de nodige stralingsnormen, is Vlaanderen volop bezig met haar eigen norm samen te stellen. Intussen zijn we zover en vernemen we dat de Minister dinsdag jl. een persmededeling heeft gepubliceerd. De radioamateurverenigingen hebben gevraagd om de vrijstelling te bekomen van de radioamateurdienst, net zoals in de andere gewesten. Of de administratie hierop in gaat is weinig waarschijnlijk. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond en we proberen een zo gunstig mogelijke regeling te bekomen voor de radioamateurs.
In De Standaard lezen we vandaag dat Groen! de voorgestelde normering niet streng genoeg vindt. Ze zullen dan ook hun eigen voorstel indienen. Het volledig artikel kan je hier lezen.
Wordt vervolgd...

Persmededeling

JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Dinsdag 19 januari 2010

Gsm-straling binnenkort geregeld in Vlaanderen

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft een ontwerp van besluit op de normering van zendantennes voor elektromagnetische golven klaar. Dat kan binnenkort aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring worden voorgelegd. Het BIPT dat de afgelopen jaren een grote expertise heeft opgebouwd, heeft zich al bereid verklaard te willen samenwerken om de Vlaamse administraties te ondersteunen bij het afleveren van vergunningen en de controles op de naleving van de nieuwe, strengere normen.

In een arrest begin 2009 bepaalde het Grondwettelijk Hof dat de bevoegdheid inzake niet-ioniserende straling een gewestelijke bevoegdheid is. Daardoor is het federale Koninklijk Besluit van 10/08/05 waarin normen voor o.a. gsm-straling werden vastgelegd, niet langer rechtsgeldig. Op basis daarvan vernietigde de Raad van State al een aantal bouwvergunningen voor zendmasten waarin naar dit KB verwezen werd. Onder andere daarom worden in afwachting van een eigen Vlaamse regelgeving geen bouwvergunningen meer afgeleverd voor nieuwe zendmasten.

Ter voorbereiding van de Vlaamse normering voor elektromagnetische golven van vast opgestelde zendantennes werd een reguleringsimpactanalyse (RIA) gemaakt. Daarin wordt nagegaan welke soort normen matschappelijk verantwoord zijn. De opmerkingen van de exploitanten van zendantennes waaronder gsm-operatoren, de Belgische Krijgsmacht en Belgocontrol zijn in de RIA opgenomen. Tegelijk werden betrokken beleidsdomeinen op Vlaams en federaal niveau geraadpleegd (o.a. Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed (RWO) voor relaties met stedenbouwkundige vergunningen; defensie; BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) voor o.a. technische aspecten en praktische vragen m.b.t. technische dossiers).

De uitgebreide consultatieronde was erg belangrijk om de haalbaarheid van verschillende opties voor een Vlaamse blootstellingsnorm voor de verschillende antennesystemen in te schatten. De discussie over normering van elektromagnetische golven van zendantennes beperkt zich immers vaak tot enkel gsm-zendantennes, terwijl door de wetgeving ook aan andere antennesystemen (bijv. voor veiligheid van treinverkeer, scheepvaart, luchtvaart, ASTRID) ernstige beperkingen worden opgelegd.

In verband met het gezondheidsaspect werd advies gevraagd aan o.m. het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Medisch Milieukundigen en de dienst risicobeheersing van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voorts werden tal van Vlaamse, nationale en internationale wetenschappelijke bronnen geraadpleegd zoals documenten van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling. Het ontwerp van besluit houdt rekening met de nood aan de bescherming van gevoelige groepen. De minister wijst er evenwel op dat de grootste bescherming voor bijvoorbeeld kinderen ligt in het oordeelkundig en beperkt gebruik van de gsm.

“Het ontwerp van besluit zit momenteel in een finale fase”, zei minister Schauvliege vandaag in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. “In de tweede helft van december heb ik de commentaren van de verschillende actoren op het ontwerp van RIA ontvangen en nu recent ook het advies van het BIPT.” Dat BIPT is voor minister Schauvliege een belangrijke actor. “We hebben geregeld overleg gepleegd met vertegenwoordigers van het BIPT om een maximale overdracht van kennis te garanderen. We streven ernaar om in het kader van de Vlaamse stralingsnormering van vast opgestelde zendantennes een samenwerkingsakkoord te sluiten met het BIPT voor de uitvoering van een aantal taken (conformiteitsbeoordeling, metingen, register zendantennes). Dit heeft als voordeel dat we op de al bij het BIPT aanwezige kennis kunnen terugvallen.” In een reactie bij de consultatieronde van de RIA heeft de raad van het BIPT gesteld bereid te zijn tot samenwerking met de Vlaamse overheid.

Persinfo:
Patrick Verstuyft
Woordvoerder van Vlaams minister Joke Schauvliege
Gsm 0475 51 56 05
persdienst [dot] schauvliege [at] vlaanderen [dot] be


Info: Patrick ON4PN en Dominique ON7UZ.