UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

ON2's worden opnieuw ingevoerd

BIPT-logo
Op de website van het BIPT werd zopas een besluit gepubliceerd betreffende de mogelijkheid voor de houders van een ON3-radioamateurvergunning die het examen vóór 15 september 2005 hebben afgelegd om een ON2-roepnaam aan te vragen.

Bij het invoeren van de basisvergunning in 2005, kregen de ON2’s van toen allemaal een nieuwe ON3 call, waardoor ze ook op de HF-banden konden uitkomen. Verder onderscheidden deze zich toen al van de ON3’s die een ON3-examen aflegden, door het feit dat hun vergunning een CEPT-logo voerde, waardoor hun vergunning gelijkgesteld werden met de novice-vergunning, althans in die landen die een novice vergunning hadden volgens CEPT-aanbeveling 05(06). Aldus konden ze in deze landen uitzenden met de privileges van een de daar geldende novice-vergunning. Binnen België was er geen enkel verschil tussen de ON3’s met of zonder CEPT-logo, vermits in België voor het ogenblik geen novice-vergunning bestaat.

Het feit dat er twee soorten ON3’s bestaan, heeft volgens het BIPT problemen opgeleverd. Om dit probleem uit de wereld te helpen heeft het BIPT voorgesteld de ex-ON2’s die het wensen, opnieuw een ON2-roepnaam toe te kennen. Dit voorstel werd door de Belgische verenigingen van radioamateurs gesteund en wordt dus nu van kracht. De oude ON3-calls die omgewisseld worden naar een ON2-call zullen ook gedurende 5 jaar geblokkeerd worden.

In dezelfde context heeft de UBA aan het BIPT voorgesteld om in de nabije toekomst, ter gelegenheid van de invoering van het reeds lang geplande nieuwe Koninklijk Besluit voor de radioamateurs, opnieuw (nieuwe) ON2-vergunningen uit te geven, m.a.w. de novice vergunning volgens CEPT-aanbeveling 05(06) te creëren. Als tussenstap heeft de UBA ook aan het BIPT voorgesteld de privileges van de ON2’s op HF nu reeds te verhogen door aan de ON2’s een vermogen van 50 Watt toe te staan op de HF-banden, daar waar de ON3’s een beperking hebben tot 10 Watt. Dit wil zeggen dat ze gebruik zouden mogen maken van 100 Watt-toestellen (ref. de 3 dB-regel).

Ziehier de tekst van het besluit.