UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter, ON7TK

ON7TK on his towerEerst en vooral wens ik u namens alle leden van het UBA-bestuur een heel fijn 2010. Ik heb het dan even niet over de hobby, maar spreek tot ieder van u persoonlijk. Ik wens u een 2010 vol warmte, liefde, vriendschap, gezondheid… Een jaar van geluk voor u en voor al wie u dierbaar is.

Ik wens eveneens hulde te brengen aan alle vrienden die we tijdens het afgelopen jaar hebben verloren. De lijst van Silent Keys was jammer genoeg ook in 2009 veel te lang. Met de jaarwisseling is het gepast om even aan al die vrienden terug te denken. We zullen hen allemaal missen.

Laat ons even de tijd nemen om terug te blikken op het voorbije jaar. Wat was er zo allemaal te beleven in 2009? Met zo’n kleine 3000 leden hebben we samen heel wat kunnen realiseren…

Na een uitspraak van het grondwettelijk hof op 15 januari 2009, waarin o.a. werd gesteld dat de gewesten bevoegd zijn voor het bepalen van de stralingsnormen, werd het duidelijk dat we meteen zouden afstevenen op een herziening van de toen gangbare normen. Een ad hoc commissie werd samengesteld, contacten werden gelegd en voorstellen werden geformuleerd. Op 1 april keurde het Waals Gewest een nieuw decreet goed. De radioamateurs vielen niet binnen het toepassingsgebied van dit decreet. Even later kregen we van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te horen dat de radioamateurs niet geviseerd werden door de ordonnantie van 1 maart 2007. Wat het Vlaams Gewest betreft, kunnen we nog steeds niet zeggen in hoeverre de radioamateurdienst al dan niet zal onderworpen worden aan een stralingsnorm. Er werd reeds contact opgenomen met de betrokken administratie, maar op dit moment (15/11/2009) hebben we nog geen nieuws van de minister. Het is dus voorlopig afwachten…

Het jaar 2009 stond in het teken van de ruimtevaart. Inderdaad, Frank De Winne ON1DWN heeft intussen een verblijf van zes maanden achter de rug aan boord van het ISS. Dankzij Gaston ON4WF werden heel wat ARISS-verbindingen gepland met leerlingen uit diverse scholen in het land. Keer op keer was het een succes en de publiciteit in de media was mooi meegenomen. Hierbij wil ik graag Rik ON7YD, die zich ten volle heeft ingezet in de organisatie van deze activiteiten, bedanken. Ik wil ook Philippe ON5PV danken voor het opzetten van de talrijke telebridgeverbindingen met het ISS. De vraag naar nieuwe contacten met de ruimte blijft doorgaan. De wachttijden zijn dan ook aanzienlijk geworden. Het succes van deze verbindingen is echter heel belangrijk voor het kenbaar maken van de radioamateurs.

De verjonging van onze rangen behoort heden tot één van de hoogste prioriteiten. In 2009 zijn we erin geslaagd om onze commissie “Jongerenwerking” van start te doen gaan. Deze commissie is gebaseerd op een nauwe samenwerking met RiSX vzw. Deze vereniging brengt jongeren van gelijk welke jeugdvereniging op een leuke, speelse manier in contact met communicatietechnieken zoals radio, elektronica en internet. Deze werkgroep staat ook in voor de coördinatie van de internationale Jamboree On The Air (JOTA). Ook hier werden heel wat activiteiten georganiseerd, met als enig doel onze hobby op de voorgrond te plaatsen.

Heel wat secties hebben deelgenomen aan activiteiten waarbij ze onze hobby aan het publiek hebben voorgesteld. Ook dat is heel belangrijk. Het aantrekken van belangstellenden is één zaak, maar ze moeten ook een opleiding krijgen. Dankzij de talrijke basiscursussen hebben heel wat OM de weg gevonden naar onze hobby. De HAREC-cursussen waren eveneens een succes. Het is duidelijk dat het behalen van het HAREC-certificaat voor velen het einddoel is geworden. Wie intussen is geslaagd wensen we proficiat en wie zijn examen nog moet afleggen wensen we veel succes toe.

De talrijke voordrachten, hambeurzen, zelfbouwavonden en deelname aan contesten houden onze secties levendig. Ook het velddaggebeuren was een succes met niet minder dan 38 deelnemende stations (waarvan drie ON3-stations) tijdens de SSBvelddag. We kunnen dit alleen maar toejuichen en hopen dat we het in 2010 nog beter doen. Proficiat aan alle initiatiefnemers.

De verdere uitwerking van B-EARS kan eveneens bij de realisaties van 2009 worden ondergebracht. Zowat 100 leden hebben zich intussen ingeschreven. De eerste oefeningen zijn achter de rug. Er wordt hard gewerkt aan een aantal projecten in verband met noodcommunicatie. Dankzij Jacques ON4AVJ en Jean-Pierre ON5JPJ is deze commissie in volle evolutie.

Begin 2009 startte een kleine groep OM met de migratie van de gegevens naar de nieuwe UBA-website. Dat was een hele klus. Voor sommigen was dit bijna dag en nacht doorwerken om toch maar de deadline van 8 mei te halen. En ja hoor, ze slaagden in hun opzet, want tijdens het congres te Oostende werd de nieuwe UBA-website plechtig ingehuldigd. Hiervoor wil ik Ivo ON4IVU, Johan ON5EX en de andere leden van de website-werkgroep bijzonder bedanken voor het gepresteerde werk. Intussen blijkt de nieuwe vormgeving een succes te zijn. Iedereen lijkt tevreden. De integratie van de ledenadministratie waarbij de CM/DM toegang hebben tot hun ledenlijsten is eveneens afgewerkt. Ook de medewerkers van B-EARS krijgen toegang tot hun specifieke ledenlijsten. Maar daarmee is de kous nog niet af. Er staan nog heel wat punten op de “to do”-lijst. We willen graag een deel van de website voorbehouden aan onze leden. In 2010 willen we daar werk van maken. UBA-leden worden van harte uitgenodigd om zich te registreren op de UBA-website. Bijna 700 leden hebben dit nu al gedaan…

De verschillende vergaderingen van het UBA-bestuur en van de verschillende commissies hebben ons toegelaten om de organisatie in het algemeen nog beter af te stemmen op de wensen van de leden. Horizon 2000+ bracht de CM, DM, bestuurders en commissieverantwoordelijken bijeen. Ook hier is het de bedoeling om de UBA-diensten en de werking van de UBA verder te verbeteren. Het is trouwens altijd verrijkend om te zien hoe een voorzitter van een sectie succes boekt en hoe hij tewerk gaat. Ik wil graag Rik ON7YD en Valérie ON4LBG bedanken voor de uitstekende organisatie van deze dag van de kaderleden.

We hebben ook vooruitzichten voor 2010. De diverse aandachtspunten blijven van kracht in 2010. We blijven vooral ijveren voor de verjonging van onze rangen. Dat is niet alleen het werk van “de UBA”, integendeel, dat is het werk van ieder van ons. Kijk in je eigen familie- of vriendenkring, wellicht is er iemand in je hobby geïnteresseerd…

De EUROCOM-werkgroep organiseert in april, in samenwerking met enkele radioamateurverenigingen (waaronder de UBA), in het Europees Parlement een tentoonstelling over het radioamateurisme. Tijdens die tentoonstelling wordt een ARISS-verbinding gepland. Het is de bedoeling om de Europarlementariërs in contact te brengen met onze hobby.

Als het nog niet is gebeurd, dan is de publicatie van het nieuw koninklijk besluit voor heel binnenkort. Wat ons betreft, zien de vooruitzichten er niet slecht uit. In het nieuwe KB wordt het jaarlijks recht gelijk voor alle radioamateurs en moet men dit jaarlijks recht enkel betalen indien men werkelijk over een station beschikt. Wie geen eigen station heeft, kan kosteloos zijn roepteken houden. Dit zijn enkele nieuwigheden uit het KB. Uitkijken dus… Daarna verwachten we een herziening van het ministerieel besluit. Ook hier hopen we op heel wat nieuwigheden die onze hobby ten goede moeten komen. Hierbij wil ik graag John ON4UN bedanken voor het verdedigen van onze belangen tijdens de onderhandelingen met het BIPT.

Zoals je kan zien, heeft CQ-QSO een transformatie ondergaan. De moderne technologie laat ons toe om naar een kleureneditie over te gaan. Laat ons gebruik maken van dit nieuwe opzet om u nog beter informatie te bezorgen… Johan ON5EX zorgt ervoor dat we elke maand een flinke portie techniek voorgeschoteld krijgen. Dankzij de “Homebrew Challenge” kunnen we een aantal interessante zelfbouwprojecten voorstellen. Maar we rekenen uiteraard ook op jou om ons de nodige materie te bezorgen.

Radioamateurs hebben veel aandacht voor de radiopropagatie. We beleven momenteel een zeer bijzonder fenomeen waarbij wordt vastgesteld dat de zonneactiviteit bijzonder laag blijft. Is dit de voorbode van een bijzonder zwakke zonnecyclus? Het ziet ernaar uit dat de prognoses van de vorige jaren niet zullen kloppen. Hoe dan ook, een lage zonneactiviteit heeft ook zijn voordelen, vooral op de lage banden.

Met al dit goeds wil ik iedereen bedanken voor jullie deelname aan de goede werking van onze UBA. In naam van alle UBA-medewerkers, wens ik u allen een gezond en voorspoedig 2010 en veel plezier met onze prachtige hobby.

Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK
UBA-voorzitter