UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Het aangekondigde Koninklijk Besluit voor de radioamateurs

Op dinsdag 19 februari hebben we een onderhoud gehad met BIPT waarbij het voornaamste punt het aangekondigde Koninklijk Besluit (KB) voor de radioamateurs was.
De publicatie van het nieuwe KB radioamateurs wordt voorzien voor het najaar 2014 (op voorwaarde dat de regeringsvorming niet al te lang duurt). Voorafgaand hieraan zullen eerst de erkende verenigingen en daarna alle belangstellenden de mogelijkheid hebben om eventuele opmerkingen, bezwaren en voorstellen mee te delen aan het BIPT (via een publieke raadpleging).
Enkele highlights:

Operatorsvergunning en stationsvergunning
Het principe hiervan (voorgesteld door UBA in 2006): loskoppelen van het bezit van een roepnaam (operatorsvergunning, 5 jaar geldig en verlengbaar) en van een zendstation (stationsvergunning, met jaarlijkse taks).
De bedoeling is dat de totale kostprijs ongewijzigd blijft voor radioamateurs met een eigen station (die dus een operatorsvergunning en stationsvergunning nodig hebben), maar heel wat goedkoper voor wie geen eigen station heeft (2de operator binnen een gezin, wie enkel een clubstation wil gebruiken).
Dit wordt door BIPT aanvaard. Men moet wel nog nagaan wat de impact van een stationsvergunning is voor mobiele (/m) en draagbare (/p) stations.

Formeel invoeren van de Novice vergunning
Ook dit is een voorstel van de UBA om in overeenstemming met ECC Recommendation (05)06 een CEPT Novice vergunning in te voeren waarvan de privileges overeenstemmen met de huidige ON2-vergunning.
Men zal deze vergunning kunnen verwerven als men op het HAREC-examen 50% haalt op elk onderdeel, maar geen 66% op het totaal (nodig om een HAREC vergunning te verwerven).
BIPT is akkoord en dit is reeds opgenomen in het voorstel van het nieuw KB.

Examens
De leerstof van de examens zal na het invoeren van het nieuwe KB geen deel meer uitmaken van het KB. Hierdoor zullen toekomstige wijzigingen heel wat eenvoudiger kunnen doorgevoerd worden, door middel van een besluit van de Raad van BIPT.
Voor het HAREC-examen stellen we voor om de leerstof aan te passen conform CEPT Recommendation T/R 61-02, nl. door de leerstof op te splitsen in 3 delen:
  • TECHNICAL CONTENT
  • NATIONAL AND INTERNATIONAL OPERATING RULES AND PROCEDURES
  • NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS RELEVANT TO THE AMATEUR SERVICE AND AMATEUR SATELLITE SERVICE
Praktisch vragen we een aanvulling van de examenvragen voor hoofdstuk 7 van de huidige syllabus (Sociale verantwoordelijkheid bij het opereren van een radioamateurstation en Operationele procedures).
Om een HAREC vergunning te behalen zal men minstens 50% op elk deel en 66% in totaal moeten behalen, voor een Novice vergunning volstaat 50% op elk deel.
Voor het examen basisvergunning stellen we voor om de leerstof aan te passen aan CEPT-ECC report 89 (a radio amateur entry level examination and licence).
De reactie van BIPT op deze voorstellen was positief.

Basisvergunning
In tegenstellingen tot wat elders gemeld werd is een beperking in de tijd voor de basisvergunning NIET voorzien.
BIPT stelt wel dat er een duidelijk verschil moet zijn in de mogelijkheden die de 3 vergunningen (HAREC-, Novice- en basisvergunning) bieden, zodat er een stimulans is om 'door te groeien'.

Verduidelijking samenwerking hulpdiensten
Op dit ogenblik is het zeer onduidelijk wat kan en mag in geval van samenwerking met de hulpdiensten. In het nieuwe KB zal dit duidelijker omschreven worden, waardoor er een grotere zekerheid ontstaat voor de radioamateurs. Het uitgangspunt is dat de hulpdiensten "opdrachtgever" zijn voor de radioamateurs en dat zij beslissen welke communicatie er nodig is. Het zal ook mogelijk zijn om op vraag van de hulpdiensten versleutelde berichten te versturen om zo een bescherming van de persoonsgegevens van eventuele slachtoffers te verzekeren.
Een aandachtspunt vanwege het BIPT: radioamateurs mogen geen concurrentie vormen voor commerciële diensten.

Erkende verenigingen
BIPT is van mening dat een erkende vereniging zich moet inzetten voor de vorming (opleiding) van radioamateurs. Daarom stelt BIPT voor dat elke erkende vereniging per jaar minstens 5 opleidingen voor de basisvergunning en minstens 1 HAREC opleiding per jaar moet geven.
Wij gaan volledig akkoord met dit voorstel van BIPT.

Herhaalde overtredingen van de vergunningsvoorwaarden
In geval van herhaalde overtredingen van de vergunningsvoorwaarden zal BIPT de mogelijkheid hebben om op te treden bij, gaande van een verwittiging, een tijdelijke schorsing tot het intrekken van de vergunning.
In alle gevallen wordt de betrokkene gehoord door het BIPT en mag hij/zij zich laten vergezellen door iemand (andere radioamateur, advocaat). Het intrekken van de vergunning gebeurt door de Raad van BIPT.


Buiten het nieuwe KB werden ook nog enkele andere punten besproken met BIPT:

Aanvragen zendvergunning onbemande stations
We hebben onze bezorgdheid uitgedrukt over het feit dat in het recente verleden het soms erg lang duurde vooraleer een vergunning werd toegekend. BIPT heeft toegezegd de nodige maatregelen te nemen om dit in de toekomst te vermijden.
Op vraag van BIPT hebben we ook een overzicht bezorgd van de aanvragen die nog in behandeling zijn.

Aanvragen speciale roepnamen
Het BIPT gaat binnenkort de voorwaarden voor het toekennen voor een speciale roepnaam officieel publiceren. Men wijst er op dat dat speciale roepnamen dienen om publieke activiteiten te promoten en dat het niet de bedoeling is dat deze roepnamen bij individuele radioamateurs thuis gebruikt worden.
Het BIPT laat ook weten dat vanaf 1 januari 2014 het toekennen van een speciale roepnaam onderworpen is aan het betalen van een bedrag gelijk aan de helft van het dossierrecht (Het KB besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen, artikel 35: Elke aanvraag tot wijziging van de vergunning of het gebruiksrecht geeft aanleiding tot de betaling van een bedrag dat de helft bedraagt van het dossierrecht.). Op dit ogenblik is het te betalen bedrag ongeveer 18 Euro.

Aanvraag om in het kader van een radioamateur zendvergunning uitzendingen te mogen verrichten in het frequentiebereik 5250-5450 kHz
BIPT heeft onze aanvraag voorgelegd aan de primaire gebruiker (Militaire systemen) en heeft van deze een negatief antwoord ontvangen.
Indien het standpunt van deze gebruiker niet wijzigt moeten we wachten op het resultaat van de WRC-15.

Herziening van het verbod van het gebruik van frequentieband '1240-1260MHz' door onbemande automatische radioamateurstations
BIPT wil dit onderzoeken op basis van concrete gevallen.

De vergadering met BIPT is in een zeer constructieve sfeer verlopen, waarvoor onze dank.