UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Gelukkig nieuwjaar...

ON7TK (picture)
Hoe was 2010? Wat wordt 2011? Het is zowat een traditie dat we ons dergelijke vragen stellen bij de jaarwisseling. Eigenlijk zouden we ons voortdurend dergelijke vragen moeten stellen. Kijken naar het verleden, om beter te begrijpen, om er lessen uit te leren, om er even bij stil te staan, en dan met alle neuzen dezelfde richting uit te kijken, de richting van een betere toekomst…

Het afgelopen jaar zijn er helaas opnieuw een aantal vrienden radioamateurs voorgoed “Silent Key” geworden. Het waren er bijzonder veel dit jaar. Met de jaarwisseling is het gepast om even aan al die vrienden terug te denken. We zullen hen allemaal missen.

Laat ons eerst even de tijd nemen om even terug te blikken op het voorbije jaar. De motor van onze vereniging zijn onze 82 secties waar tal van interessante activiteiten worden georganiseerd. Dit jaar werden heel wat opleidingen georganiseerd. De basiscursus geniet veel belangstelling en zorgt ervoor dat verschillende laureaten de doorstap wagen naar het HAREC-certificaat. Naast opleidingen zijn er uiteraard heel wat andere activiteiten. Bij deze gelegenheid wil ik alle voorzitters van onze secties bedanken voor hun inzet. Die voorzitters worden doorgaans bijgestaan door een handvol medewerkers. Ook zij verdienen een woord van dank.

Opdat onze secties optimaal zouden kunnen functioneren, zorgt de UBA voor een goede omkadering. Onze provinciale voorzitters onderhouden nauwe contacten met de secties uit hun provincie. Ze volgen eveneens de bestuursvergaderingen van de UBA. Ze zijn dus perfect op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze vereniging. De Raad van Bestuur wordt eveneens op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen in de secties. Op die manier wordt gezorgd voor informatiedoorstroming in beide richtingen. Ik wil graag de provinciale voorzitters danken voor hun inzet.

Onze vereniging is een vereniging van diensten. Het zijn de commissies die deze diensten verzorgen. Binnen deze commissies zijn een 100-tal OMs actief. De werking van de ene commissie is opvallender dan de andere, maar ze zijn daarom niet minder belangrijk. Bij het begin van het jaar waren er nog verschillende openstaande plaatsen. Onze managers hebben ervoor gezorgd dat hun ploeg versterkt werd. Hierbij wil ik al deze waardevolle medewerkers bedanken voor hun inzet.

Tot slot hebben we ons UBA-bestuur. Dit bestuur is momenteel acht man sterk. Inderdaad, in oktober heeft Jacques ON5OO ons bestuur verlaten. Zijn professionele bezigheden liet hem niet meer toe om zijn taak als bestuurder naar behoren uit te oefenen. Na 15 jaren trouwe dienst als bestuurder – ondervoorzitter geeft hij graag de fakkel door. Jacques laat ons echter niet in de steek. Hij zal verder meewerken als webmaster, zij het wat meer op de achtergrond. Jacques, in naam van het bestuur en in naam van de UBA wil ik je graag bedanken voor deze jarenlange inzet. Ook de andere leden van het bestuur wil ik danken voor de goeie samenwerking.

Nog even vermelden dat alle medewerkers waarover ik het in de vorige paragrafen gehad heb, één voor één vrijwilligers zijn. Zij stellen een deel van hun vrije tijd ter beschikking van onze vereniging en dus ook van jou. Samen zorgen zij ervoor dat de UBA hetgeen is wat ze nu is. Laat ons daar toch even bij stil staan…

Hoe ziet de toekomst eruit?
Zo te zien niet zo slecht als men zou kunnen denken. Het klopt dat er heel wat dreigingen naar boven komen waarmee het beleven van onze hobby in het gedrang kan komen. Het lobbyen bij de vele administraties begint stilaan vruchten af te werpen. Er zijn reeds heel wat afspraken gemaakt zodat de toekomst van onze hobby verzekerd is. Dit zware werk wordt ook in 2011 verdergezet. We hopen dat het nieuw Koninklijk Besluit voor de radioamateurs dit jaar nog van kracht wordt. Ik wil trouwens niet nalaten om de inzet van John ON4UN, die heel wat energie in dit project heeft gestoken, nog eens extra in de verf te zetten. TNX John!

De traditie wil dat de UBA steeds een financieel gezonde vereniging is. De laatste jaren werd echter systematisch uit reserves geput om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit kan natuurlijk niet blijven duren. Daarom werd besloten om het lidgeld te verhogen. Het is intussen meer dan 10 jaar geleden dat zoiets gebeurde. Het brood zal intussen al meer opgeslagen zijn gedurende die 10 jaren… Wees gerust, binnen onze organisatie wordt zuinig omgesprongen met uw centen. We willen dat ook zo houden.

De raad van bestuur wil ook dit jaar bijzonder veel aandacht besteden aan het jeugdbeleid. We vinden het belangrijk om hieraan aandacht te besteden, want het gezegde “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst“ geldt natuurlijk ook voor onze hobby. We realiseren ons terdege dat niet direct iedere jeugdige geïnteresseerd blijft in onze hobby nadat hij of zij ermee kennis heeft gemaakt, maar het blijft vaak wel latent aanwezig en dat alleen al vinden we belangrijk.

De voorbereiding van de driejaarlijkse IARU Region 1 conferentie in Zuid-Afrika in augustus 2011 is in volle gang. De UBA zal daar met drie vertegenwoordigers aanwezig zijn. De ingediende voorstellen met betrekking tot HF- en VHF-zaken zullen we bespreken om zodoende het stemgedrag namens de UBA te bepalen. We zien deze vergadering ook als een goed moment voor de internationale netwerken. Hoewel harmonisatie met betrekking tot wetgeving meer en meer plaatsvindt, hebben we elkaar toch nog wel eens nodig.

Ik wil iedereen bedanken voor jullie deelname aan de goede werking van onze UBA. In naam van alle UBA-medewerkers, wens ik u allen een gezond en voorspoedig 2011 en veel plezier met onze prachtige hobby.

Claude van Pottelsberghe de la Potterie - ON7TK
UBA-voorzitter
Gelukkig 2011