UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Bedreiging van onze 2 meterband (144-146 MHz) ?

Je hebt misschien al informatiee hieromtrent zien voorbijkomen. Het gaat om de bedreiging van onze 2 meterband (144-146 MHz).
Een Frans bedrijf dat actief is in de luchtvaartindustrie heeft aan de ANFR, de Franse regulator, gevraagd om een voorstel in te dienen bij de CEPT met het oog om een discussie op WRC-19 en WRC-23 (WRC = World Radiocommunications Conference).
In het voorstel wordt in eerste instantie voorgesteld om de bepaling "except aeronautical mobile" voor het frequentie segment 146 - 174 MHz te schrappen. Op die manier wordt het mogelijk om in dat bandsegment verbindingen toe te laten met luchtvaartuigen. Dit is een gevolg van de toenemende vraag om voor kleine vliegtuigen en drones verbindingen te voorzien.
Maar bijkomend wordt voorgesteld om ook het voor frequentiesegment 144 - 146 MHz de mobiele luchtvaartdienst een primaire status te verschaffen, zodat het volledige frequentiebereik van 108 tot 174 MHz toegankelijk gemaakt voor de "aeronautical mobile" dienst op primaire basis.
Een toewijzing van 144 - 146 MHz aan een andere gebruiker is voor ons natuurlijk onaanvaardbaar omdat dit zeer negatieve gevolgen zou hebben voor de radioamateurs!

Opdat een dergelijk voorstel zou goedgekeurd kunnen worden tijdens een WRC moeten verschillende stappen doorlopen worden:
Eerst en vooral wordt het voorstel besproken tijdens voorbereidende vergaderingen binnen de CEPT in het CPG-PT (Conference Preparatory Group-Project Team). hier worden vooral de technische aspecten besproken en eventuele voorstellen van de CPG-PT moeten daarna nog op CEPT niveau goedgekeurd worden in een plenaire vergadering. Pas na goedkeuring door CEPT kan het voorstel tijdens WRC-19 op de dagorde worden geplaatst voor WRC-23.

Het voorstel van de ANFR kwam voor het eerst aan bod in april 2019 en bevatte toen nog niet het frequentiesegment 144 - 146 MHz. Pas in juni 2019, enkele dagen voor een CPG-PT meeting in Praag werd dit voorstel gewijzigd, waarbij het frequent segment 144 - 146 MHz werd toegevoegd. Onze vertegenwoordiger van IARU Region 1 heeft onmiddellijk gereageerd en introduceerde een informatieve nota waarbij onze bezwaren duidelijk werden gemaakt. Duitsland is ons standpunt onmiddellijk bijgetreden en heeft duidelijk gemaakt dat ze tegen het voorstel waren.
Als volgende stap wordt dit voorstel voorgelegd in de CPG-vergadering (ECC's Conference Preparatory Group) van augustus.

Onmiddellijk nadat we kennis genomen hebben van dit gewijzigd voorstel heeft de UBA bij het BIPT haar standpunt kenbaar gemaakt en een formeel bezwaarschrift ingediend. Ons standpunt werd aanvaard en zal worden verdedigd door België tijdens de CPG-vergadering en de komende WRC.
Ons standpunt houdt in dat de co-existentie tussen de primaire diensten AMATEUR en AMATEUR SATELLITE en de dienst AERONAUTICAL MOBILE zal leiden tot talrijke onderlinge interferenties.
Vandaag de dag is de AMATEUR en AMATEUR SATELLITE dienst, de enige in dit bandsegment en dit geldt voor de drie ITU regio's. Het is ook de enige VHF-band waar de radioamateurs wereldwijd over het primair exclusief statuut genieten!
Door de AMATEUR-dienst werden frequentieplannen opgemaakt die het radioverkeer moet reguleren. Op die manier werd ruimte gecreëerd voor de gebruikers met zwakke signalen (DX, propagation research, EME ...), gebruikers met sterke vermogens (DX, EME), gebruikers van repeaters en bakens welke bijzondere financiële investeringen hebben vereist vanwege de radioamateurs. Men schat dat meer dan 75% van de radioamateurs in de wereld beschikken over apparatuur in deze band.
De AMATEUR SATELLITE dienst maakt intensief gebruik van deze band. Dit geldt voor alle regio's in de wereld en door de satellieten voor alle landen in de wereld. Deze satellieten zijn inmiddels operationeel en dit tot 25 jaar lang. Deze satellieten worden niet alleen gebruikt als communicatie repeaters voor radioamateurs maar eveneens voor onderwijs- en experimentele doeleinden. Het radioamateurstation aan boord van het ISS wordt regelmatig gebruikt om ARISS-verbindingen tot stand te brengen met scholen. Tot tweemaal toe heeft de NASA van het radioamateurstation gebruik gemaakt omdat hun primaire verbindingen met het ISS onderbroken waren.

Wat moeten we doen?
Individuele radioamateurs kunnen niet veel doen. Maar de IARU verenigingen, waaronder de UBA, zullen hun nationale administraties proberen te overtuigen om zich tegen dit voorstel te verzetten. Op Europees niveau heeft Duitsland inmiddels al formeel tegen het voorstel gestemd. België zal hetzelfde standpunt innemen tijdens de CPG-vergadering in augustus. Frankrijk, als indiener van het voorstel, zal uiteraard voor stemmen. Het is dus noodzakelijk dat de andere Europese landen tegen het voorstel stemmen. Onze IARU-zusterverenigingen zijn bezig met hun respectievelijke administraties te benaderen. We hopen dan ook dat dit voorsel nog zal afgevoeord worden en CEPT niveau en de WRC-19 dus niet haalt.

Zijn er op de WRC-19 nog andere voorstellen die ons aanbelangen?
Zeker en vast:
  • Eerst en vooral het voorstel om de 6m-band (50 MHz) uit te breiden in Region 1, met name van 50.0 - 54.0 MHz met een primair gedeelte. Nadat televisie-uitzendingen in "band I" werden stopgezet wordt deze band alleen nog gebruikt door de militairen. Sommige landen verzetten zich tegen een mogelijke uitbreiding. De onderhandelingen om op zijn minst een primaire status te bekomen tussen 50.0 - 50.5 MHz zijn nog steeds aan de gang.
  • Verder zullen er discussies zijn omtrent de uitbreiding van de "WiFi"-band op 5GHz en de toewijzing van het frequentiesegment 26 - 81 GHz voor IMT (International Mobile Telecommunication). Sommige van onze banden lopen het risico om ingenomen te worden. Ook op dit vlak hebben we ons standpunt medegedeeld aan het BIPT.
  • Een ander punt dat ons aanbelangt is de introductie van de WPT-EV (Wireless Power Transfer (WPT) for Electric Vehicles (EVs)). Deze systemen zijn bedoeld om elektrische voertuigen op te laden zonder verbonden te zijn met een stopcontact (dmv inductie). Dit brengt het risico met zich mee dat heel wat hoogvermogen zenders zullen geplaatst worden op een uitgebreid gebied: het gevolg is dat het ruisniveau zeer sterk zal toenemen! Bij gebrek aan studies zullen commerciële belangen wellicht veel schade toebrengen.
  • Tot slot is er nog een voorstel ter discussie op CEPT-niveau. Dit voorstel wordt voorgedragen op WRC-19 en zal worden besproken tijdens WRC-23: het betreft de 23cm-band (1240 - 1300 MHz). Momenteel zijn we secundaire gebruikers tov van de radionavigatie systemen via satelliet (GALILEO, GLONASS, ...). Tot op heden werden een aantal lokale storingen gemeld, vooral met "breedbandige" signalen (ATV,DATV). Door het CEPT-voorstel lopen we het risico om deze band te verliezen of om op zijn minst de toegang tot deze band sterk beperkt te zien. Het is dus van belang om de administraties ervan te overtuigen om de problemen individueel en lokaal op te lossen, zonder beroep te doen op de ITU.
Uiteraard houden we onze leden verder op de hoogte.