UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

BIPT-nieuws

Tegen volgend jaar zal BIPT enkele beduidende aanpassingen uitvoeren in het systeem van de vergunningen en examens voor radioamateurs.


Op 24 juni 2010 heeft BIPT een raadpleging gepubliceerd waarin men voorstelt om de houders van de huidige B-vergunining (ON1) een A-vergunning toe te kennen. Dit betekent de ON1's gelijkgesteld worden met de ON4-8 en dus met behoud van hun huidige call op HF mogen zenden. Sinds de afschaffing van het morse examen (2004) kon elke ON1 op eenvoudig verzoek een ON4-8 roepnaam krijgen. De enige voordeel om dit niet te doen was het iets lagere jaarlijks recht, maar een aantal ON1's waren ook te zeer gehecht aan hun roepnaam om deze in te ruilen voor een ON4-8. Sinds 2010 is het jaarlijks recht echter gelijk voor alle radioamateurs en is er geen objectieve reden meer om de ON1's toegang tot de HF banden te ontzeggen.

Op 27 augustus 2010 publiceerde BIPT haar beheersplan voor het tweede halfjaar 2010. Hierin wordt een grondige herziening van de wetgeving aangekondigd, met als voornaamste punten:
- Aanpassen van de handleiding voor radioamateurs en de examenvragen aan het KB van 18 december 2009.
- Het schrijven van een specifiek koninklijk besluit voor de radioamateurs. Dit zal een aanzienlijke herziening van het examenreglement inhouden. De UBA zal in het kader hiervan onder andere voorstellen om "Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur" op te nemen in de leerstof voor alle vergunningen. Dit handboek, geschreven door ON4UN en ON4WW, heeft inmiddels internationale erkenning gekregen en ook op CEPT niveau zijn er voorstellen om dit op te nemen in de leerstof (CEPT aanbeveling T/R 61-02). Voor de basisvergunning stellen we een aanpassing van de leerstof aan ERC rapport 89 voor.
- De invoering van de bedieningsvergunning voor radioamateurs die geen radiostation hebben. Concreet betekent dit dat men enkel een jaarlijks recht zal moeten betalen voor het bezit van een zendstation, niet meer voor het houden van een zendvergunning. Indien een radioamateurstation door meer dan een operator gebruikt wordt (meestal faimilieleden) zal men dus maar een keer het jaarlijks recht moeten betalen. Ook radioamateurs die geen eigen vast zendstation hebben zullen geen jaarlijks recht meer betalen.
- De invoering van een novice-examen. Dit is in overeenstemming met de ECC aanbeveling (05)06 en ERC rapport 32. In de toekomst zullen we dus gaan naar een systeem met 3 vergunningen: de HAREC vergunning, de novice vergunning en de basisvergunning. Hierbij kunnen houders van een HAREC en Novice vergunning in het kader van CEPT overeenkomsten ook uitzenden in het buitenland.
- De verduidelijking van de deelname van de radioamateurs tijdens oefeningen in samenwerking met de hulpdiensten.


De BIPT raadpleging van 10 september 2010 kadert in de plannen om een Novice vergunning in te voeren. In afwachting hiervan wil men de houders van een basisvergunning die hun examen afgelegd hebben voor 15 september 2005 de mogelijkheid geven om hun oude ON2 roepnaam terug te krijgen. Heden hebben deze ON3's reeds een "CEPT stempel" op hun vergunning, wat hun de toelating geeft om een aantal landen die de novice vergunning erkennen uit te zenden met hun Belgische vergunning. Met het herinvoeren van de ON2 prefix komt er nu ook een zichtbaar verschil tussen houders van een basisvergunning met en zonder CEPT stempel.
Wat betreft de CEPT novice vergunning moeten de houders van een ON3 met "CEPT stempel" zich voor ogen houden dat men maar in een beperkt aantal landen mag uitzenden. Op dit ogenblik, en zover ons bekend, zijn dit: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Denemarken (met inbegrip van de Faroer eilanden en Groenland), Duitsland, Hongarije, Ijsland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Portugal (met ingebrip van Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovakije, Slovenië, Zwitserland en USA. Verder zijn de toegestane frequentie bereiken en het toegestane zendvermogen in bijna elk van deze landen verschillend. Het is dus aan te raden je voor vertrek goed te informeren.

Tot slot willen we er de nadruk op leggen dat zowel de mogelijkheid om met een ON1 vergunning op HF te zenden als de mogelijkheid om je oude ON2 vergunning terug aan te vragen op dit ogenblik slechts voorstellen zijn die nog bekrachtigd moeten worden door de raad van het BIPT. Pas na publicatie van de betreffende besluiten worden deze effectief. We houden je natuurlijk op de hoogte via de UBA website.