UBAKoninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw

slideshow 1

Photo: Couloir

Antwoord van UBA op de BIPT raadpleging

VOORSTELLEN EN OPMERKINGEN BIJ DE

raadpleging door de raad van het BIPT betreffende het ontwerp van besluit van de raad van het BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodie die mogen worden gebruikt door de radioamateursIndien het BIPT wijzigingen wenst door te voeren wordt dit voorafgegaan door een raadpleging. Deze geeft alle betrokkenen de mogelijkheid om hun opmerkingen over de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken aan het BIPT. Op 23 maart 2012 heeft het BIPT een raadpleging gepubliceerd over een mogelijke wijziging van de frequenties, vermogens en modes die door de verschillende vergunningsklassen gebruikt mogen worden.
Je kan de volledige tekst van de raadpleging lezen op:


De wijzigingen betreffen voornamelijk het zendvermogen en de frequentiebereiken die de houders van een ON2 en ON3 roepnaam mogen gebruiken.
De aanzet tot de wijziging is de vaststelling (door BIPT) dat het aanbod aan zendtoestellen geschikt voor houders van een basisvergunning zeer beperkt is. Daarom wil men het vermogen dat houders van een basisvergunning mogen gebruiken op HF en 6m verhogen van 10W tot 50W. Daardoor kan men, rekening houdend met de 3dB regel, een 100W transceiver gebruiken. Opdat het behalen van een HAREC-vergunning voldoende aantrekkelijk zou blijven voor de ON3’s wordt “in ruil” voor de verhoging van het zendvermogen de toegang tot de banden beperkt in frequentie.
Verder wordt er in het voorstel ook een onderscheid gemaakt tussen ON2’s en ON3’s. Dit vooruitlopend op de (her)invoering van de Novice-vergunning, die voorzien is in het nieuwe KB (voorzien einde 2012). Voor de ON2’s is er een verhoging van het zendvermogen tot 50W zonder beperking van de frequentiebanden (160m tot 70cm, met uitzondering van 4m).
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het de moeilijkheidsgraad van het examen voor het behalen van een Novice-vergunning eerder zal aanleunen bij het HAREC-examen dan bij het examen voor de basisvergunning.
 

De oproep van de UBA naar haar leden toe om hun mening over dit voorstel te laten weten heeft geleid tot meer dan 150 reacties. Deze waren soms zeer emotioneel, maar de meeste reacties bevatten ook een duidelijke mening. Er waren ook een aantal voorstellen die buiten het kader van de BIPT raadpleging vallen of zelfs buiten het wettelijk kader waarbinnen BIPT beslissingen kan nemen. Op deze voorstellen kunnen we bijgevolg ook niet ingaan.

Op de wijzigingen voor de HAREC-vergunning en toekomstige Novice-vergunning was zeer weinig kritiek, zodat we in deze het BIPT voorstel kunnen steunen.
Wat betreft de wijzigingen voor de basisvergunning waren er veel voorstellen om dit aan te passen. Hierbij stak één voorstel met kop en schouders boven de andere uit: de wens om ook in de toekomst D-Star toe te laten voor ON3’s. Deze wens van veel ON3’s, maar ook van anderen, wordt dan ook opgenomen in het UBA voorstel naar BIPT toe.
In een beduidende meerderheid van de reacties was men het ook eens met het principe van de verhoging van het zendvermogen tot 50W met een beperking van de frequentiebereiken voor de basisvergunning. Maar gelijktijdig was er ook een vraag naar een aanpassing van de frequentiebereiken voorgesteld door BIPT, vooral in het CW bereik.
Bijna alle reacties waren in overeenstemming te brengen met een van de 5 onderstaande voorstellen:
  • akkoord mits aanpassing van de frequentiebereiken,
  • akkoord,
  • geen wijziging (10W op alle banden, zoals het nu is),
  • 50W op alle banden (wel 50W, maar geen beperkingen in frequentie),
  • 50W met een beperkt aantal, maar volledige, banden.


Het was niet eenvoudig om een voorstel uit te werken dat tegemoet kwam aan de soms zeer uiteenlopende reacties van onze leden en te streven naar een grootste gemene deler. Na raadpleging van de HF-, VHF-, Contest- en QRP-manager heeft de raad van bestuur volgende aanpassingen aan het frequentieplan voorgesteld aan BIPT:

 
BIPT raadpleging
Voorstel UBA
80m
3,560-3,650MHz
3,540-3,700MHz
40m
7,030-7,080MHz
7,020-7,100MHz
30m
10,130-10,150MHz
10,110-10,120MHz
10,140-10,150MHz
20m
14,065-14,085MHz
14,250-14,350MHz
14,040-14,085MHz
14,250-14,350MHz
17m
18,085-18,168MHz
18,080-18,168MHz
15m
21,065-21,100MHz
21,350-21,450MHz
21,040-21,100MHz
21,320-21,450MHz
12m
24,905-24,990 MHz
24,900-24,990MHz
10m
28,065-29,700MHz
28,040-29,700MHz
6m
50,125-52,000MHz
50,125-52,000MHz
2m
144,130-146,000MHz
144,000-146,000MHz
70cm
430,075-440,000MHz
430,000-440,000MHz
Zendvermogen
50W
50W
Toegelaten modes
Alle behalve ATV & D-Star
Alle behalve ATV

We hopen hiermee een gezond evenwicht gevonden te hebben tussen de terechte vraag van de houders van een basisvergunning tot voldoende toegang tot de amateurbanden en de wens van zowel BIPT als vele radioamateurs om een voldoende verschil te behouden tussen de basisvergunning, de novice- en de HAREC-vergunning zodat er een stimulans blijft om door te groeien naar een novice- of HAREC-vergunning.

Het voorstel van UBA aan BIPT bevat dus:
  • De vraag om ook in de toekomst D-Star toe te laten voor de houders van een basisvergunning.
  • De vraag om de frequentietabel voor de basisvergunning aan te passen zoals hierboven vermeld.

Verder wijzen we nog op 2 foutjes in het frequentieplan voor de HAREC-vergunning:
  • Voor het frequentiebereik 0,1357-0,1378MHz (2200m band) dient het maximaal toegestaan vermogen 1W ERP te zijn (niet EIRP). Dit in overeenstemming met de CEPT/ERC aanbeveling 62-01 E (Mainz 1997).
  • Voor de frequentie 69,950MHz (4m band) dient de maximum bandbreedte voor de frequentie 69,950MHz 10kHz te zijn (niet 500Hz). Dit zoals voorzien in het Besluit van de Raad van het BIPT van 12 november 2009 betreffende de toegang tot de frequentie 69,950 MHz voor de radioamateurs.


De raad van bestuur wenst hier ook alle (meer dan 150) leden te bedanken die op onze oproep gereageerd hebben en zo een waardevolle bijdrage geleverd hebben om naar BIPT toe een evenwichtig voorstel te formuleren.
Gezien het grote aantal reacties was het niet mogelijk om op elke e-mail individueel te antwoorden, we rekenen op uw begrip hiervoor.