UBAUnion royale belge des amateurs-émetteurs a.s.b.l.

slideshow 1

Photo: Couloir

Latest News

Heibel ivm APRS (vervolg)
01-10-2008
Soumis par: ON4UN
APRSWe willen onze leden graag op de hoogte houden van de evolutie in deze zaak. In totaal zijn er 4 radioamateurs die op het matje geroepen zijn door de dienst van het NCS, regio Antwerpen. Volgens de betrokken offcier van politie (de bedienden van NCS hebben het statuut van lid van de gerechterlijke politie) zouden er in totaal 10 dossiers zijn voorbereid, allemaal handelend over APRS.
Heibel ivm APRS
21-09-2008
Soumis par: ON4UN
In de voorbije week zijn een aantal radioamateurs bezocht door personeel van het NCS (Nationale dienst voor Controle van het Spectrum), de controle-afdeling van het BIPT, en dit allemaal in verband met hun activiteit in APRS.

Volgens de gegevens waarover we nu beschikken zou hen in eerste instantie het verwijt gemaakt zijn dat het gebruik van APRS niet voldoet aan artikel 19 van het Ministerieel Besluit van de Radioamateurs, omdat men blijkbaar stelt dat het doorgeven van de locatie (de essentie van APRS) geen verband zou houden met experimenten.
Examen ten huize
07-07-2008
Soumis par: ON7YD
Lom Vandebosch nam in het voorjaar 2008 deel aan de opleiding basisvergunning bij de sectie NOL. Hij heeft een bestendige invaliditeit van meer dan 80% en kan zich niet buiten zijn woning verplaatsen zonder de hulp van een derde. Onder deze voorwaarden komen de examinatoren van het BIPT het theoretisch examen ten huize afnemen. Omdat Lom de gewone lessen niet kon bijwonen werd hij door Tony, ON6TM, thuis begeleid.
160-meterband uitgebreid tot 2 MHz
05-07-2008
Soumis par: ON4UN
Zoals we reeds vroeger hebben gemeld heeft de UBA in het verleden herhaalde malen gevraagd de 160m band uit te breiden tot 2.0 MHz. Begin Januari was er terzake een bespreking op het BIPT samen met een vertegenwoordiger van het leger, dat deze band (in het verleden) ook gebruikte.
500 kHz-frequenties formeel vrijgegeven in België
16-05-2008
Soumis par: ON4UN
BIPT-logo Meer dan 4 maand nadat op 9 januari 2008 bij besprekingen tussen het Ministerie van Landsverdediging, het BIPT en de UBA werd overeengekomen een klein frequentiespectrum in de buurt van 500 kHz vrij te geven aan de radioamateurdienst in België, verscheen vandaag uiteindelijk de aankondiging hiervan op de website van het BIPT.
HAREC-proefexamens
28-03-2008
Soumis par: ON4UN
Een jaar geleden hebben we gemeld dat het BIPT de software met de vragenlijsten van het HAREC-examen ter beschikking stelde van de radioamateurs. We hebben toen uitgebreid gemeld over hoe je dit kon opladen, en eveneens de vragenlijsten met alle vragen die gebruikt worden in het proefexamen en in het echte examen gepubliceerd.
Welke zendapparatuur mogen we gebruiken?
04-03-2008
Soumis par: ON4UN
BIPT-nieuws De kogel is door de kerk. Na vele jaren van onderhandelen met het BIPT is onze voogdijoverheid er bereid toe gevonden een eenduidig standpunt in te nemen betreffende een soms nog al eens variërende interpretatie van de regelgeving (wet, Koninklijk Besluit, Ministerieel besluit enz...) die de radioamateurs aanbelangt.
Het gebruik van /P /M /MM en /A
22-12-2007
Soumis par: ON4UN
Over het gebruik van deze suffixen vinden we alles terug in het Koninklijk Besluit van de Radioamateurs (van 9.1.2000, gewijzigd op 1.9.2005).
Besluit van de raad van het BIPT ivm CW proef
17-08-2006
Soumis par: ON4UN
Een tweede voorstel dat de UBA begin dit jaar aan het BIPT heeft gericht betreft het afnemen van een morse-test, en dit voor radioamateurs die voor het bekomen van een vergunning in sommige landen nog steeds een bewijs van een geslaagde proef dienen af te leveren. Vermits het BIPT zelf geen CW-examen meer neemt (sedert midden 2003), heeft de UBA voorgesteld deze testen in "onderaanneming" voor het BIPT te doen. Hiertoe deed de UBA dan ook een officiële aanvraag begin dit jaar. Radioamateurs die vroeger nooit een CW examen hebben afgelegd, maar dit nu zouden willen doen, kunnen contact opnemen met de UBA.
Besluit van de raad van het BIPT ivm 10m voor ON3's
17-08-2006
Soumis par: ON4UN
Op 5 mei meldden we in Flash dat de UBA had voorgesteld de 28 MHz band vrij te geven voor de ON3's, naar voorbeeld van de houders van de "foundation license" in de UK (gebeurt in september). Het BIPT heeft hierover een "consultatie" ingericht bij alle radioamateurs.