UBARoyal Belgian Amateur Radio Union

slideshow 1

Photo: Couloir

SM2CEW EME